José BOVÉ : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europe Écologie (Ranska)

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Varajäsen 

 • 01-07-2014 / 28-10-2015 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Andien yhteisön maihin vastaava valtuuskunta
 • 29-10-2015 / 11-07-2016 : Kehitysvaliokunta
 • 12-07-2016 / 18-01-2017 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Talousarvion valvontavaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen tekemisestä  
- AGRI_AD(2019)612136 -  
-
AGRI 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan  
- INTA_AD(2018)629606 -  
-
INTA 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan  
- INTA_AD(2018)629613 -  
-
INTA 

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Ehdotukset unionin säädökseksi  
Jäsenet voivat pyytää komissiota esittämään unionin säädöstä (uutta säädöstä tai voimassa olevan säädöksen muuttamista). 47 artikla

Ehdotus unionin säädökseksi viljelijöiden aseman vahvistamisesta elintarvikeketjussa  
- B8-0303/2017  

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto maidon markkinoiden sääntelyyn  
- P8_DCL(2016)0066 - Rauennut  
Miguel VIEGAS , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , João FERREIRA , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Marc TARABELLA , Fabio DE MASI , João PIMENTA LOPES , Neoklis SYLIKIOTIS , Takis HADJIGEORGIOU  
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 77 - 13-12-2016
Kirjallinen kannanotto Euroopan laajuisen strategian laatimiseen aasianherhiläisen (Vespa velutina nigrithorax) hallinnasta, valvonnasta ja mahdollisesta hävittämisestä  
- P8_DCL(2016)0047 - Rauennut  
Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Eric ANDRIEU , Patrick LE HYARIC , Marco ZULLO , Josu JUARISTI ABAUNZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Marc TARABELLA , Paloma LÓPEZ BERMEJO , João FERREIRA , Miguel VIEGAS , Clara AGUILERA , Rosa D'AMATO  
Jättämispäivä : 27-04-2016
Raukeamispäivä : 27-07-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 72 - 28-07-2016
Kirjallinen kannanotto myymättä jääneen syömäkelpoisen ruoan lahjoittamiseen hyväntekeväisyyteen  
- P8_DCL(2015)0061 - Päätetyt enemmistön päätöksellä  
Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND  
Jättämispäivä : 14-10-2015
Raukeamispäivä : 14-01-2016
Hyväksymispäivä : 14-01-2016
Allekirjoittajien luettelo : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Allekirjoittajien lukumäärä : 388 - 15-01-2016

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista