Raffaele BALDASSARRE : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 06-02-2014 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen
 • 07-02-2014 / 30-06-2014 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 05-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Italia)
 • 06-12-2013 / 30-06-2014 : Forza Italia (Italia)

Varapuheenjohtaja 

 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Oikeudellisten asioiden valiokunta

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Aluekehitysvaliokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Albaniaan, Bosnia ja Hertsegovinaan, Serbiaan, Montenegroon ja Kosovoon vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Oikeudellisten asioiden valiokunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 25-11-2009 / 18-01-2012 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin 2005/29/EY täytäntöönpanosta  
- JURI_AD(2013)521684 -  
-
JURI 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista menettelyistä  
- JURI_AD(2013)510571 -  
-
JURI 
LAUSUNTO harhaanjohtavista markkinointikäytännöistä  
- JURI_AD(2013)514684 -  
-
JURI 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta  
- IMCO_AD(2012)488019 -  
-
IMCO 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä koskevan ohjelman perustamisesta (2014–2020)  
- IMCO_AD(2012)488046 -  
-
IMCO 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (ADR-direktiivi)  
- JURI_AD(2012)486223 -  
-
JURI 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista