Lara COMI : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Varapuheenjohtaja

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Forza Italia (Italia)

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Varajäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkintavaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 02-05-2017 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä erityisvaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta  
- IMCO_AD(2015)541656 -  
-
IMCO 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta  
- IMCO_AD(2019)630409 -  
-
IMCO 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) IT  
 

Sono favorevole all'approvazione della proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione. Al fine di raggiungere gli obiettivi della piena occupazione e del progresso sociale, presenti all'articolo 3 del TUE, gli Stati membri si impegnano al fine di sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione e della promozione di una forza lavoro competente e qualificata e di mercati del lavoro che siano capaci di rispondere ai mutamenti economici. A tal fine, il comitato per l'occupazione e il comitato per la protezione sociale, hanno il compito di monitorare come vengono attuate le pertinenti politiche in materia di occupazione negli Stati membri.
Ho ritenuto necessario votare a favore di questa relazione in quanto sottolinea l'importanza di mantenere stabili anche per l'anno 2019, gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione adottati nel 2018.

Maakaasun sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) IT  
 

Ho votato a favore di questa direttiva mirata alla modifica dell'attuale direttiva gas. Tale modifica diminuirà il divario normativo tra gli Stati membri in merito all'applicazione del terzo pacchetto sull'energia gasdotti. È di assoluta importanza assicurare che ci siano prezzi accessibili per consumatori e una garanzia di sicurezza energetica, per fare sì, che l'energia sostenibile possa avere un successo lungimirante. La direttiva sarà applicata nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive degli Stati membri. Inoltre, la direttiva creerà un ambiente di maggiore trasparenza e di massima chiarezza giuridica. Grazie ad una maggiore trasparenza nella legislazione esistente, questa modifica porterà delle condizioni di parità per gli operatori del mercato dell'energia dell'UE e garantirà gli investimenti a lungo termine certi e prevedibili.

Tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinta (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) IT  
 

Ho votato a favore di questa proposta di direttiva poiché ritengo che sia di importanza sostenere le infrastrutture UE al fine di assicurare il benessere dei guidatori.
Questa proposta si pone come obiettivo l'attuazione di una politica legislativa lungimirante. Il miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali è necessario e per ottenere ciò, aumenteremo la trasparenza delle procedure di gestione, introdurremo un sistema di valutazione, con procedure proattive di mappatura dei rischi che andrà oltre la rete TEN-T.
Grazie a questa direttiva, le prestazioni strutturali dei ponti e delle gallerie verranno costantemente controllate. Tale direttiva garantisce un sistema in cui i cittadini possono facilmente avvertire le autorità in caso avessero qualsiasi segnalazione di pericolo riguardo l'infrastruttura stradale.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Yksittäiset päätöslauselmaesitykset  
Jäsen voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen Euroopan unionin toimialaan liittyvästä asiasta. Käsiteltäväksi otetut päätöslauselmaesitykset lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka päättää sovellettavasta menettelystä. 143 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto rikoksen uhreihin  
- P8_DCL(2015)0070 - Rauennut  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Nicola CAPUTO , Tibor SZANYI , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Fabio DE MASI , Pál CSÁKY , Momchil NEKOV , Lara COMI , Dita CHARANZOVÁ  
Jättämispäivä : 02-12-2015
Raukeamispäivä : 02-03-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 91 - 03-03-2016
Kirjallinen kannanotto Euroopan oliiviöljyalan ja oliivintuotannon suojeluun  
- P8_DCL(2015)0031 - Rauennut  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nicola DANTI , Lampros FOUNTOULIS , Nicola CAPUTO , Franc BOGOVIČ , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Alessia Maria MOSCA , Michela GIUFFRIDA , Enrico GASBARRA , Ivo VAJGL , Marco ZULLO , Simona BONAFÈ , Nikos ANDROULAKIS , Davor Ivo STIER , Milan ZVER , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Ulrike MÜLLER , Elena GENTILE , Salvatore Domenico POGLIESE , Ivana MALETIĆ , Lara COMI , Rosa D'AMATO , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Dubravka ŠUICA , Flavio ZANONATO , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Marco AFFRONTE , Eva KAILI , Remo SERNAGIOTTO , Barbara MATERA  
Jättämispäivä : 07-09-2015
Raukeamispäivä : 07-12-2015
Allekirjoittajien lukumäärä : 101 - 08-12-2015
Kirjallinen kannanotto teknologisten innovaatioiden eettisiin ongelmiin  
- P8_DCL(2015)0013 - Rauennut  
Nicola CAPUTO , Renato SORU , Pina PICIERNO , Andrea COZZOLINO , Laurenţiu REBEGA , Daciana Octavia SÂRBU , Momchil NEKOV , Lara COMI , Tibor SZANYI , Fabio DE MASI , Dario TAMBURRANO  
Jättämispäivä : 25-03-2015
Raukeamispäivä : 25-06-2015
Allekirjoittajien lukumäärä : 34 - 26-06-2015

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista