Elena BĂSESCU : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Democrat-Liberal (Romania)

Varapuheenjohtaja 

 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Vetoomusvaliokunta

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 10-11-2009 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Vetoomusvaliokunta
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Vetoomusvaliokunta
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidžanin ja EU:n ja Georgian parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa
 • 12-03-2012 / 30-06-2014 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 16-09-2009 / 19-01-2010 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 20-01-2010 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 12-05-2010 / 18-01-2012 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ulkoasiainvaliokunta

all-activities 

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen luomisesta rajat ylittävää velkojen perintää varten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa  
- ECON_AD(2012)475906 -  
-
ECON 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO CIA:n epäillyistä vankikuljetuksista ja laittomasta vankien säilyttämisestä Euroopan maissa: Euroopan parlamentin TDIP-valiokunnan mietinnön seuranta  
- AFET_AD(2012)487735 -  
-
AFET 
LAUSUNTO 27. vuosikertomuksesta Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2009)  
- PETI_AD(2011)462635 -  
-
PETI 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto naisten sydän- ja verisuonitautien varhaisen diagnosoinnin parantamiseen  
- P7_DCL(2014)0003 - Rauennut  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Jättämispäivä : 13-01-2014
Raukeamispäivä : 13-04-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 151 - 14-04-2014
Kirjallinen kannanotto Mustanmeren delfiinien suojeluun  
- P7_DCL(2012)0023 - Rauennut  
Elena BĂSESCU , Chris DAVIES , Andrey KOVATCHEV , Isabella LÖVIN , Kristian VIGENIN  
Jättämispäivä : 02-07-2012
Raukeamispäivä : 08-11-2012
Allekirjoittajien lukumäärä : 193 - 26-10-2012

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista