Traian UNGUREANU : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 22-03-2015 : Partidul Democrat-Liberal (Romania)
 • 23-03-2015 / 01-07-2019 : Partidul Naţional Liberal (Romania)

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 14-07-2014 / 11-09-2016 : Valtuuskunta EU:n ja Armenian parlamentaarisessa kumppanuusvaliokunnassa, EU:n ja Azerbaidžanin parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa sekä EU:n ja Georgian parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 05-10-2016 / 15-04-2018 : Valtuuskunta EU:n ja Armenian parlamentaarisessa kumppanuusvaliokunnassa, EU:n ja Azerbaidžanin parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa sekä EU:n ja Georgian parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 02-07-2018 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Armenian parlamentaarisessa kumppanuusvaliokunnassa, EU:n ja Azerbaidžanin parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa sekä EU:n ja Georgian parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa

Varajäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa
 • 25-07-2016 / 04-10-2016 : Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 20-03-2018 / 21-06-2018 : Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO 30. ja 31. vuosikertomuksesta Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2012–2013)  
- LIBE_AD(2015)554885 -  
-
LIBE 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi  
- LIBE_AD(2017)593952 -  
-
LIBE 
LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014  
- LIBE_AD(2016)575096 -  
-
LIBE 
LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014  
- LIBE_AD(2016)575094 -  
-
LIBE 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Ensisijaiset tiedustelut 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia ensisijaisia tiedusteluja, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 139 artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin (A8-0136/2017 - Benedek Jávor) RO  
 

În cadrul rezoluției referitoare la decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea IV - Curtea de Justiție, Parlamentul European a constatat că, în raportul său anual pentru 2015, Curtea de Conturi nu a identificat în cazul Curții de Justiție a Uniunii Europene nicio deficiență semnificativă în legătură cu aspectele auditate referitoare la resursele umane și la procedurile de achiziții.
Rezoluția salută faptul că numărul cauzelor soluționate a crescut cu 57 % în perioada 2007-2015, datorită, în mare parte, efortului de coordonare între instanțe și serviciile personalului auxiliar, în ciuda faptului că personalul auxiliar a crescut extrem de puțin în această perioadă.
Adoptarea în 2015 a reformei privind arhitectura judiciară a Curții va permite acestei instituții să facă în continuare față creșterii numărului de cauze și să soluționeze într-un termen mai scurt și într-un mod mai eficient numărul din ce în ce mai mare al cauzelor introduse.
Parlamentul European așteaptă cu interes să analizeze rezultatele acestei reforme, în mod particular a celor ce privesc capacitatea Curții de Justiție de a soluționa cauzele într-un termen rezonabil și cu respectarea cerințelor privind o audiere echitabilă.
Am votat în favoarea acestei rezoluții.

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies (A8-0142/2017 - Benedek Jávor) RO  
 

În ceea ce privește descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea Ombudsmanul European, s-a constatat că nu există deficiențe semnificative ale aspectelor auditate, respectiv resursele umane și procedurile de achiziții din cadrul acestei instituții.
Comparativ cu alte instituții europene, Ombudsmanul este un exemplu de transparență. Rămân însă câteva aspecte referitoare la actualizarea organigramei, precum și la criteriile și procedurile de recrutare care trebuie îmbunătățite.
Este salutară includerea de informații exhaustive privind toate resursele umane de care dispune Ombudsmanul, defalcate în funcție de grad, sex și naționalitate și se solicită ca aceste informații să fie incluse în mod automat în raportul anual de activitate al acestei instituții.
Totodată, în cadrul acestei rezoluții, se solicită Ombudsmanului să depună în continuare eforturi pentru a menține o calitate constantă a raportului său anual de activitate și să prezinte un raport de impact anual cuprinzător, acesta constituind un instrument important pentru evaluarea activității sale.

Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (A8-0129/2017 - Inés Ayala Sender) RO  
 

Rezoluția Parlamentului European salută concluziile Curții de Conturi potrivit cărora conturile anuale ale Eurojust prezintă în mod corect situația sa financiară la 31 decembrie 2015, iar tranzacțiile sale sunt legale și regulamentare. Eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2015 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,99 %, reprezentând o creștere de 0,17 % față de exercițiul 2014.
Rezoluția invită Eurojust să adopte un ghid practic privind gestionarea instituțională și unul privind conflictele de interese, în conformitate cu orientările publicate de Comisie în decembrie 2013, și să stabilească reguli clare împotriva cazurilor de „uși turnante”.
Totodată se solicită acestei instituții să verifice declarațiile de interese ale experților, membrilor colegiului și membrilor personalului și să publice în cel mai scurt timp declarațiile de interese ale administrației și ale membrilor organismului comun de supraveghere independent.
Am votat în favoarea acestei rezoluții.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto eroihin EU:n itäisillä ja läntisillä markkinoilla myynnissä olevien tuotteiden koostumuksessa ja laadussa  
- P8_DCL(2016)0053 - Rauennut  
Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Jättämispäivä : 09-05-2016
Raukeamispäivä : 09-08-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 141 - 28-07-2016

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista