George Sabin CUTAȘ : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 25-02-2014 : Partidul Social Democrat + Partidul Conservator (Romania)
 • 26-02-2014 / 30-06-2014 : Partidul Conservator (Romania)

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Korean niemimaahan vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 21-11-2012 / 30-06-2014 : Kansainvälisen kaupan valiokunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta
 • 07-09-2010 / 30-06-2014 : Valtuuskunta Cariforum–EU- parlamentaarisessa valiokunnassa
 • 19-01-2012 / 20-11-2012 : Kansainvälisen kaupan valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta  
- INTA_AD(2013)514625 -  
-
INTA 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu teksti)  
- INTA_AD(2013)514611 -  
-
INTA 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tuotteiden markkinavalvonnasta ja neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 1999/5/EY, 2000/9/EY, 2000/14/EY, 2001/95/EY, 2004/108/EY, 2006/42/EY, 2006/95/EY, 2007/23/EY, 2008/57/EY, 2009/48/EY, 2009/105/EY, 2009/142/EY ja 2011/65/EU, asetuksen (EU) N:o 305/2011, asetuksen (EY) N:o 764/2008 ja asetuksen (EY) N:o 765/2008 muuttamisesta  
- INTA_AD(2013)513014 -  
-
INTA 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO Euroopan unionin monitasoisen hallinnoinnin perustuslaillisista ongelmista  
- ECON_AD(2013)504128 -  
-
ECON 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta  
- INTA_AD(2013)516690 -  
-
INTA 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin metsäkatoon  
- P7_DCL(2012)0012 - Rauennut  
George Sabin CUTAȘ , Gaston FRANCO , Satu HASSI , Daciana Octavia SÂRBU  
Jättämispäivä : 12-03-2012
Raukeamispäivä : 14-06-2012
Allekirjoittajien lukumäärä : 133 - 14-06-2012
Kirjallinen kannanotto Down-lapsiin  
- P7_DCL(2011)0052 - Hyväksytty  
George Sabin CUTAȘ , Viorica DĂNCILĂ , Norica NICOLAI , Marc TARABELLA , Thomas ULMER  
Jättämispäivä : 30-11-2011
Raukeamispäivä : 29-03-2012
Hyväksymispäivä : 18-04-2012
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P7_TA(2012)0130
Allekirjoittajien lukumäärä : 386 - 29-03-2012
Kirjallinen kannanotto laillisiin psykotrooppeihin  
- P7_DCL(2011)0040 - Rauennut  
George Sabin CUTAȘ , Salvatore IACOLINO , Ramona Nicole MĂNESCU , Michèle RIVASI  
Jättämispäivä : 26-09-2011
Raukeamispäivä : 09-01-2012
Allekirjoittajien lukumäärä : 110 - 15-12-2011

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista