Jürgen CREUTZMANN : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Freie Demokratische Partei (Saksa)

Jäsen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Varajäsen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta
  • 19-01-2012 / 07-02-2012 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  • 08-02-2012 / 30-06-2014 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
  • 17-12-2012 / 30-06-2014 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta  
- ITRE_AD(2012)496381 -  
-
ITRE 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista  
- ITRE_AD(2012)496380 -  
-
ITRE 
LAUSUNTO Eurooppaan tehtävien investointien houkuttelevuudesta  
- ITRE_AD(2012)478541 -  
-
ITRE 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisia sähköisen viestinnän sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 2002/22/EY ja asetusten (EY) N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta  
- IMCO_AD(2014)522939 -  
-
IMCO 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistamiseksi koko unionissa  
- ITRE_AD(2013)519596 -  
-
ITRE 
LAUSUNTO ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista vuoteen 2030  
- EMPL_AD(2013)519732 -  
-
EMPL 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista