Marietje SCHAAKE : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Democraten 66 (Alankomaat)

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Albaniaan, Bosnia ja Hertsegovinaan, Serbiaan, Montenegroon ja Kosovoon vastaava valtuuskunta
 • 09-12-2010 / 30-06-2014 : Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta
 • 30-06-2011 / 18-01-2012 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kansainvälisen kaupan valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 194 artikla ja 162 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 52 a artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 53 artikla, 54 artikla, liite V

LAUSUNTO digitaalisten yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta  
- CULT_AD(2012)487988 -  
-
CULT 
LAUSUNTO kilpailukykyisistä digitaalisista sisämarkkinoista – kärjessä sähköiset viranomaispalvelut  
- CULT_AD(2011)472190 -  
-
CULT 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 205 a artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisia sähköisen viestinnän sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 2002/22/EY ja asetusten (EY) N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta  
- CULT_AD(2014)522810 -  
-
CULT 
LAUSUNTO Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta Euroopan parlamentin osalta  
- INTA_AD(2014)521695 -  
-
INTA 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuudesta  
- CULT_AD(2013)513263 -  
-
CULT 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 133 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto julkisten kirjastojen vaikutuksiin Euroopan yhteisöissä  
- P7_DCL(2013)0016 - Rauennut  
Hannu TAKKULA , Maria BADIA i CUTCHET , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Andrew DUFF , Cătălin Sorin IVAN , Morten LØKKEGAARD , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Marietje SCHAAKE , Helga TRÜPEL , Marie-Christine VERGIAT , Sabine VERHEYEN  
Jättämispäivä : 07-10-2013
Raukeamispäivä : 07-01-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 214 - 08-01-2014
Kirjallinen kannanotto avoimeen ja yhteistyöhön perustuvaan hallintoon  
- P7_DCL(2012)0019 - Rauennut  
Gianni PITTELLA , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Marisa MATIAS , Katarína NEVEĎALOVÁ , Marietje SCHAAKE  
Jättämispäivä : 09-05-2012
Raukeamispäivä : 13-09-2012
Allekirjoittajien lukumäärä : 179 - 13-09-2012
Kirjallinen kannanotto Iranin kesäkuun 2009 presidentinvaalien jälkeisiin ihmisoikeusloukkauksiin  
- P7_DCL(2010)0053 - Rauennut  
Marietje SCHAAKE , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER , Fiorello PROVERA  
Jättämispäivä : 14-06-2010
Raukeamispäivä : 14-10-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 127 - 15-10-2010

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Yhteystiedot 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Wiertz
  02U035
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Postiosoite 

  Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Wiertz 02U035
  B-1047 Brussel
   
  Contact data: