Julie GIRLING : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 27-02-2018 : Euroopan konservatiivit ja reformistit - Jäsen
 • 28-02-2018 / 01-07-2019 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
 • 01-02-2016 / 04-04-2017 : Autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkintavaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Varajäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 09-07-2014 / 18-01-2017 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 21-01-2016 / 31-01-2016 : Autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkintavaliokunta
 • 19-01-2017 / 27-02-2018 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 19-01-2017 / 27-02-2018 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 26-01-2017 / 13-09-2017 : Kalatalousvaliokunta
 • 08-02-2018 / 27-02-2018 : Torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevä erityisvaliokunta
 • 05-03-2018 / 01-07-2019 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 07-06-2018 / 12-12-2018 : Torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevä erityisvaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

KANTA TARKISTUKSINA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä  
- FEMM_AD(2018)629490 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpanosta ja uudelleentarkastelusta  
- FEMM_AD(2015)569696 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO investoimisesta työpaikkoihin ja kasvuun: unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen  
- FEMM_AD(2015)549256 -  
-
FEMM 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin 2009/128/EY täytäntöönpanosta  
- AGRI_AD(2018)615419 -  
-
AGRI 
KANTA TARKISTUKSINA ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/2007 muuttamisesta  
- FEMM_AD(2018)628430 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016  
- ENVI_AD(2018)612232 -  
-
ENVI 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Unkarin tilanne (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) EN  
 

The decision to advocate the launch of Article 7(1) proceedings against a Member State is not one we have taken lightly. Our vote today is not an attack on Hungary nor an attack on its people. Nor is our vote necessarily about the content of the report, flawed as it is. Our decision concerns the question of European values, what they are and how we maintain and promote them. Europe, and its neighbourhood, is a family of friendly nations which share the same values, such as freedom, democracy and the rule of law. Like any family, we have disagreements and differences of opinion, yet these common values continue to bind us together. Regrettably, it is clear that Mr. Orbán and the current Hungarian Government have been distancing themselves from these values. The launch of Article 7(1) proceedings would, in our view, provide an opportunity for a constructive and cooperative dialogue with the Hungarian Government in order to prevent the undermining of the values which we all share.

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne (B8-0538/2017, B8-0539/2017) EN  
 

My vote for the non-binding resolution was an acknowledgement that critical progress in the EU-UK Brexit negotiations has not been made, requires a renewed optimistic vigour, and must work to secure the most equitable terms between the 27 and the constituents of the South West, or the UK more broadly. I specifically called on Mr Barnier, the Commission and the Council to open parallel trade negotiations on the principle that no deal is agreed until everything is agreed, urging more communication in a spirit of goodwill and willingness to go forward together.
The motion before Parliament could not be reduced to a position of ‘digging in heels’, instead requiring a careful consideration of the withdrawal negotiations thus far, the atmosphere of those negotiations and the realistic prospects for a future settlement. It was on this analysis that I supported the motion, and in doing so, hope to cajole the institutions and negotiating parties into a more collaborative approach with a sense of immediacy.

Tarve unionin strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi (A8-0197/2017 - Constance Le Grip) EN  
 

Today, British Conservatives voted to abstain on a report from the Women’s Rights and Gender Equality Committee intended to look at ways to close the gender pension gap, i.e. the difference between the average pre-tax income received as a pension by women and that received by men.
To be clear, we recognise that a gender pension gap exists and supporting measures at EU level to address this problem can be of value. In fact, there are number of sensible suggestions in this report relating to the pooling of best practice and improved data collection to help to identify policy challenges.
However, we chose to abstain because, despite the best efforts of the Rapporteur, wording was adopted that goes beyond the scope of report by casting judgement on different types of social security and pension systems. As clearly stated elsewhere in the report, these areas are the sole responsibility of Member States.
In a similar vein, whilst the Commission has competence in relation to equality, we cannot support calls for the EU to adopt social protection measures. Moreover, well-intentioned references to unisex life tariffs often lead to unintended consequences for industry and, as a result, increased costs for consumers.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Ilmoitukset jäsenen osallistumisesta kutsusta kolmansien osapuolten järjestämiin tilaisuuksiin