Ricardo CORTÉS LASTRA : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Espanja)

Puheenjohtaja 

 • 11-11-2010 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Meksikon parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Varapuheenjohtaja 

 • 16-09-2009 / 08-12-2010 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 21-11-2010 : Aluekehitysvaliokunta
 • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Suhteista Andien yhteisön maihin vastaava valtuuskunta
 • 10-11-2010 / 10-11-2010 : Valtuuskunta EU:n ja Meksikon parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 10-11-2010 / 18-01-2012 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 11-11-2010 / 30-06-2014 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 09-12-2010 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kehitysyhteistyövaliokunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2014  
- DEVE_AD(2013)519506 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO EU:n ja ASEANin välisten suhteiden tulevasta suunnasta  
- DEVE_AD(2013)514618 -  
-
DEVE 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2173/2005 muuttamisesta  
- DEVE_AD(2013)519500 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista menettelyistä  
- DEVE_AD(2013)504074 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta  
- DEVE_AD(2013)516659 -  
-
DEVE 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Yhdistyneiden kansakuntien Zero Hunger Challenge -aloitteeseen  
- P7_DCL(2013)0004 - Rauennut  
Keith TAYLOR , Gay MITCHELL , Véronique DE KEYSER , Charles GOERENS , Gabriele ZIMMER , Filip KACZMAREK , Eva JOLY , Ricardo CORTÉS LASTRA , Michèle STRIFFLER , Bill NEWTON DUNN , Judith SARGENTINI  
Jättämispäivä : 15-04-2013
Raukeamispäivä : 15-07-2013
Allekirjoittajien lukumäärä : 112 - 15-07-2013

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista