• Kriton   ARSENIS  

Kriton ARSENIS : Lausunnot – varjovalmistelijana - 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi geenivarojen saannista ja saatavuudesta sekä niiden käytöstä unionissa saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta unionissa  
- DEVE_AD(2013)507953 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän geenivarojen saantia ja saatavuutta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaista ja tasapuolista jakoa koskevan Nagoyan pöytäkirjan tekemisestä  
- DEVE_AD(2013)507951 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta [neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 sekä yhdennetystä meripolitiikasta annetun neuvoston asetuksen N:o XXX/2011 kumoamisesta]  
- ENVI_AD(2012)489647 -  
-
ENVI 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta  
- PECH_AD(2012)487807 -  
-
PECH 
LAUSUNTO yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta koskevasta kattavasta tiedonannosta  
- DEVE_AD(2012)483813 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muun kuin kestävän kalastuksen sallivien maiden osalta toteutettavista tietyistä toimenpiteistä kalakantojen säilyttämiseksi  
- DEVE_AD(2012)483471 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Liberian tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä  
- DEVE_AD(2012)480770 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun tasavallan kesken näiden välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta hyväksytyn pöytäkirjan tekemisestä  
- DEVE_AD(2011)473931 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä  
- DEVE_AD(2011)458582 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO BKT:stä ja muista indikaattoreista – Edistyksen mittaaminen muuttuvassa maailmassa  
- DEVE_AD(2010)448875 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) tekemisestä  
- DEVE_AD(2010)448998 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Kongon tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) allekirjoittamisesta  
- DEVE_AD(2010)448881 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO kansainvälisestä kauppapolitiikasta ja ilmastonmuutoksen haasteista  
- DEVE_AD(2010)445821 -  
-
DEVE