Kriton ARSENIS : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 29-05-2013 : Panhellenic Socialist Movement (Kreikka)
 • 30-05-2013 / 30-06-2014 : - (Kreikka)

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kalatalousvaliokunta
 • 16-09-2009 / 10-09-2013 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2012 / 10-09-2013 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kalatalousvaliokunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Andien yhteisön maihin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 11-09-2013 / 30-06-2014 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Koillis-Atlantin syvänmeren kantojen kalastusta koskevista erityisedellytyksistä, Koillis-Atlantin kansainvälisillä vesillä harjoitettavaa kalastusta koskevista säännöksistä ja asetuksen (EY) N:o 2347/2002 kumoamisesta  
- A7-0395/2013 -  
-
PECH 

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO suosituksesta neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 69. istunnosta  
- DEVE_AD(2014)528175 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä  
- DEVE_AD(2013)524698 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO yhteisestä maatalouspolitiikasta vuoteen 2020: ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten hallita tulevat haasteet?  
- DEVE_AD(2011)460764 -  
-
DEVE 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi geenivarojen saannista ja saatavuudesta sekä niiden käytöstä unionissa saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta unionissa  
- DEVE_AD(2013)507953 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän geenivarojen saantia ja saatavuutta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaista ja tasapuolista jakoa koskevan Nagoyan pöytäkirjan tekemisestä  
- DEVE_AD(2013)507951 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta [neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 sekä yhdennetystä meripolitiikasta annetun neuvoston asetuksen N:o XXX/2011 kumoamisesta]  
- ENVI_AD(2012)489647 -  
-
ENVI 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto tuoksuherkkyyden ja sähköyliherkkyyden tunnustamiseen kansainvälisessä tautiluokituksessa (ICD)  
- P7_DCL(2012)0014 - Rauennut  
Raül ROMEVA i RUEDA , Kriton ARSENIS , Willy MEYER , Michèle RIVASI , Oreste ROSSI  
Jättämispäivä : 12-03-2012
Raukeamispäivä : 14-06-2012
Allekirjoittajien lukumäärä : 188 - 14-06-2012
Kirjallinen kannanotto kalavaroihin yhteisenä hyödykkeenä  
- P7_DCL(2011)0047 - Hyväksytty  
Guido MILANA , Kriton ARSENIS , Corinne LEPAGE , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Raül ROMEVA i RUEDA  
Jättämispäivä : 30-11-2011
Raukeamispäivä : 29-03-2012
Hyväksymispäivä : 18-04-2012
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P7_TA(2012)0129
Allekirjoittajien lukumäärä : 390 - 29-03-2012
Kirjallinen kannanotto kiropraktiikkaan  
- P7_DCL(2010)0046 - Rauennut  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Satu HASSI , Kriton ARSENIS  
Jättämispäivä : 14-06-2010
Raukeamispäivä : 14-10-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 72 - 15-10-2010

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista