Kristiina OJULAND : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 22-10-2013 : Eesti Reformierakond (Viro)
 • 23-10-2013 / 30-06-2014 : Sõltumatu (Viro)

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ulkoasiainvaliokunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta
 • 22-11-2010 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidžanin ja EU:n ja Georgian parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 194 artikla ja 162 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 52 a artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 205 a artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 53 artikla, 54 artikla, liite V

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi konsuliviranomaisten unionin kansalaisille ulkomailla antamasta suojelusta  
- AFET_AD(2012)487901 -  
-
AFET 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS kumoamisesta  
- AFET_AD(2011)469848 -  
-
AFET 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 133 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto koulutukseen ja uskonnolliseen syrjintään Pakistanissa  
- P7_DCL(2012)0017 - Rauennut  
Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND  
Jättämispäivä : 17-04-2012
Raukeamispäivä : 17-07-2012
Allekirjoittajien lukumäärä : 56 - 05-07-2012
Kirjallinen kannanotto Ashrafin leiriin  
- P7_DCL(2010)0075 - Hyväksytty  
Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON  
Jättämispäivä : 06-10-2010
Raukeamispäivä : 20-01-2011
Hyväksymispäivä : 25-11-2010
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P7_TA(2010)0452
Allekirjoittajien lukumäärä : 401 - 25-11-2010

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Ilmoitukset jäsenen osallistumisesta kutsusta kolmansien osapuolten järjestämiin tilaisuuksiin