Georges BACH : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Parti chrétien social luxembourgeois (Luxemburg)

Jäsen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
  • 16-09-2009 / 10-12-2013 : Valtuuskunta EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
  • 11-12-2013 / 30-06-2014 : Suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta

Varajäsen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO EU:n ulkoisesta ilmailupolitiikasta – Tulevat haasteet  
- EMPL_AD(2013)506104 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) merityötä koskevasta yleissopimuksesta, 2006, tekemän sopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 1999/63/EY muuttamisesta annetun neuvoston direktiivin 2009/13/EY täytäntöönpanoon liittyvistä lippuvaltion velvollisuuksista  
- TRAN_AD(2012)494836 -  
-
TRAN 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi satamapalvelujen markkinoille pääsyä koskevista puitteista ja satamien rahoituksen avoimuudesta (ensimmäinen käsittely)  
- EMPL_AD(2014)521839 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/34/EU muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikennemarkkinoiden avaamisen ja rautatieinfrastruktuurin hallinnoinnin osalta  
- EMPL_AD(2013)516642 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaamisen osalta  
- EMPL_AD(2013)516641 -  
-
EMPL 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto direktiivin 97/67/EY muuttamisesta yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisen toteuttamisen osalta annetun direktiivin 2008/6/EY soveltamisen haitallisten vaikutusten estämiseen  
- P7_DCL(2010)0094 - Rauennut  
Dennis de JONG , Georges BACH , Isabelle DURANT , Saïd EL KHADRAOUI , Marian HARKIN  
Jättämispäivä : 13-12-2010
Raukeamispäivä : 24-03-2011
Allekirjoittajien lukumäärä : 165 - 24-03-2011

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista