Michaela ŠOJDROVÁ : Explications de vote écrites 

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 183 du règlement intérieur.

Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) CS  
 

Podpořila jsem nařízení NDICI, ale zároveň požaduji, aby byl v rámci trialogu vyjmut z tohoto nástroje nástroj sousedství. Podpořila jsem v tomto smyslu pozměňovací návrh PPE, který požaduje, aby se o tomto jednalo v trialogu. Politika EU vůči sousedství má řádově větší význam a dopad než spolupráce se vzdálenějšími regiony světa. Je klíčová pro oblast migrace, obchodu a hlavně stability a bezpečí za našimi hranicemi. To se týká jižního sousedství i toho východního. Proto je nutné mít zvláštní finanční nástroj pro sousedství, aby bylo možné jej přehledněji a transparentněji plánovat a implementovat finanční pomoc. Ve zprávě jsem nemohla podpořit ty části zprávy, kde se hovoří o podpoře sexuálního a reprodukčního zdraví ve světě. V této oblasti není EU jednotná a nemůže to vydávat za hodnotu, kterou šíří ve světě. To je nepřijatelné.

Protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (A8-0382/2018 - Laura Agea) CS  
 

Tuto zprávu jsem podpořila. Rakovina způsobuje 52 % všech úmrtí souvisejících s výkonem povolání a na pracovištích je tak nejčastější příčinou smrti. Tato revize zavádí limity u dalších pěti látek a odhaduje se, že pomůže ročně zabránit více než 22 000 případů nemocí z povolání.
Touto dohodou z trialogu se završuje třetí, v tomto volebním období poslední revize směrnice o ochraně pracovníků před karcinogeny a mutageny. Pevně však věřím, že další revize budou následovat. Vědecké poznatky se stále vyvíjejí a přináší nové důkazy o nebezpečnosti dalších látek a zároveň o existenci alternativních bezpečných látek. Spoléhám proto na Komisi, že bude nadále spolupracovat s odborníky a v seznamu budou i v budoucnu přibývat další nebezpečné látky.
Ochrana pracovníků na pracovišti musí být vůdčím principem pracovního práva. Vítám však střízlivý postup všech tří institucí, které dávají prostor pro přizpůsobení se některých odvětví. Ochranu pracovníků je potřeba zvyšovat, ale zároveň nesmí ohrozit konkurenceschopnost některých odvětví.

Le droit d'auteur dans le marché unique numérique (A8-0245/2018 - Axel Voss) CS  
 

Směrnici jsem podpořila. Přizpůsobení pravidel autorského práva na internetu považuji za nezbytné pro to, abychom si i v budoucnu zachovali kvalitní nezávislou žurnalistiku a pestrou tvorbu hodnotných kulturních děl. Finální znění směrnice přitom považuji za vyvážené z hlediska zájmu autorů, vydavatelů, platforem a spotřebitelů. Co se týče vydavatelského práva, tak dle aktuálního znění článku 11 bude omezeno na novinářské články, nebude platit retroaktivně, nebude se vztahovat na hyperlinky a velmi krátké úryvky z textu, nebude se vztahovat na soukromé a nekomerční užití a možnost citace zůstane zachována. Pokud jde o článek 13, došlo k výraznému zúžení platforem, na které úprava dopadne, zakotvení výjimek, zavedení mírnějšího režimu pro určité (v zásadě menší a začínající) platformy a přizpůsobení opatření možnostem platformy. Důležitou roli pochopitelně sehraje transpozice do českého právního řádu a Komise, která musí vydat pokyny k uplatňování článku 13 a podněcovat dialog mezi zájmovými skupinami.

Fonds pour la sécurité intérieure (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier) CS  
 

Tuto zprávu jsem svým hlasem podpořila. Volný pohyb osob v rámci EU usnadňuje páchání organizovaných zločinů bez ohledu na hranice a hrozba pro jeden stát znamená potenciální hrozbu i pro ostatní členské státy. Tyto hrozby v posledních letech narůstají, a proto je navýšení rozpočtu na místě. Vyšší rozpočet posílí výměnu informací a společné přeshraniční aktivity.
Vnitřní bezpečnost je potřeba posílit i v souvislosti s migrací. Aby EU měla z migrace prospěch, musí být migrace řízená a bezpečná. Přestože je ochrana vnějších hranic důležitá, sama o sobě nepostačí, protože řada hrozeb přichází zevnitř. Oceňuji proto, že prostředky budou investovány i do boje proti terorismu a jiným zločinům. Kvituji především investice do prevence terorismu – impulsy této hrozby sice přichází z vnějšku, ale radikalizace je již otázkou vnitřní bezpečnosti.
Vyšší rozpočet však pochopitelně sám o sobě není zárukou zajištění vnitřní bezpečnosti. Aktivity programu se prolínají s aktivitami řady dalších unijních programů a aby bylo čerpání z fondu efektivní a programy se efektivně doplňovaly a nepřekrývaly, bude potřeba promyslet jejich synergie.

Suivi donné par le SEAE deux ans après le rapport du PE sur la communication stratégique de l’Union visant à contrer la propagande dirigée contre elle par des tiers (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) CS  
 

Blíží se volby do Evropského parlamentu, které budou podle mnohých pozorovatelů testem naší odolnosti vůči populismu a dezinformacím. Není pochyb o tom, že mnohé třetí země, zejména Rusko, proti nám vedou informační hybridní válku. Tato aktivita má potenciál rozložit naše společnosti zevnitř a my k ní musíme přistupovat jako k jinému typu napadení, tj. se vší vážností. Je nutné posílit kapacity na národní i evropské úrovni. Zde se jedná zejména o EastStratCom, který dělá vynikající práci, ale je dlouhodobě podfinancován a nemá dostatek lidských zdrojů. Tato zpráva tyto záležitosti velmi dobře pojmenovává, a proto jsem ji jednoznačně podpořila.

Cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union européenne (A8-0198/2018 - Franck Proust) CS  
 

Podpořila jsem návrh nařízení o zřízení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do EU. Je dobře, že výsledná podoba návrhu nařízení se zaměřuje zejména na bezpečnostní otázky a zachovává výlučnou pravomoc členských států činit konečné rozhodnutí o případném nepovolení investice. S ohledem na naléhavost problematiky také kvituji rychlost legislativního procesu.

NAIADES II – programme d'action pour le développement du transport par voies navigables (B8-0079/2019) CS  
 

Podpořila jsem toto usnesení, neboť se domnívám, že vnitrozemská vodní doprava je v Evropě velmi důležitou složkou dopravy, a to již po tisíciletí. Byly to právě řeky a kanály, kudy v minulosti proudil největší počet zboží. Dnes jakoby její význam byl menší v porovnání s pozemskými způsoby přepravy. Ale vzhledem k postupující urbanizaci v Evropě se vodní doprava na tocích, které spojují velká města, stane významnou, a to i pro osobní přepravu. Pochopitelný je i význam tohoto odvětví z pohledu cestovního ruchu. V neposlední řadě je přeprava po vodě mnohem ekologičtější než přeprava po silnicích.
Usnesení volá po větší finanční podpoře vnitrozemské vodní dopravy v rámci TEN-T. V této souvislosti je ale třeba zdůraznit, že některé projekty si podporu v rámci TEN-T nezaslouží, zejména takové megalomanské projekty, jakým by byl kanál Dunaj-Odra-Labe.

État du débat sur l’avenir de l’Europe (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) CS  
 

Zprávu o stavu diskuse o budoucnosti Evropy jsem nemohla podpořit kvůli kontroverznímu bodu o migraci. S většinou zprávy ale souhlasím. Ve zprávě se uvádí, že cestou vpřed je diferencovaná integrace a politická unie, ale zároveň respekt k subsidiaritě. Na některé výzvy, jako je obrana či migrace, je opravdu nutné odpovědět utužením společných pravomocí. Na straně druhé bych ale volala po větším respektu k subsidiaritě a zastavení úprku vpřed v integraci za každou cenu. Naši občané potřebují vidět, že jednáme racionálně a jsem ochotni uznat, že některé regulace není vhodné dělat na evropské úrovni, byť už se o to dříve někdo pokusil. Myslím, že lekce z brexitu nebyla v této souvislosti dostatečně reflektována. Dlouho panovala představa, že Evropská unie je jako kolo – když nejede vpřed, tak spadne. Já to tak nevnímám.

Recul des droits des femmes et de l’égalité hommes-femmes dans l’Union (B8-0096/2019, B8-0099/2019) CS  
 

Svým hlasem jsem podpořila alternativní usnesení předložené frakcí ECR. Oproti původnímu usnesení totiž není ideologické a respektuje kompetence členských států, pokud jde o rozhodování o tom, co zařadí do vzdělávacích osnov či jaké zdravotní služby budou poskytovat. Usnesení se současně zaměřuje na důležité okruhy diskriminace žen (včetně sňatků z donucení či ženské obřízky) a vyzývá členské státy k iniciativnějšímu přístupu.

Défis politiques et stratégies contre les cancers féminins et les pathologies associées (B8-0097/2019) CS  
 

Usnesení jsem podpořila. Členské státy by měly v problematice nádorových onemocnění mužů a žen spolupracovat. Nádorová onemocnění žen však mají svá specifika, například ve větším ovlivnění i blízkých osob pacientů díky tomu, že ženy častěji než muži pečují o děti nebo jiné příbuzné. EU se k problematice rakoviny naštěstí již v současnosti staví aktivně a financuje projekty z Programu pro zdraví, Horizont a jiných fondů EU. Spolupráce však může být ještě prohloubena a měla by spočívat i ve výměně osvědčených postupů mezi členskými státy, posilování informačních kampaní, rozšiřování povědomí o samovyšetření a vývoji pomůcek, které mohou onkologickým pacientkám, ale i pacientům usnadnit každodenní život.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Wiertz
  05U028
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T09052
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Adresse postale 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F347
  1047 Brussels
   
  Contact data: