Jadwiga WIŚNIEWSKA : 8ème législature 

Groupes politiques 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Groupe des Conservateurs et Réformistes européens - Membre

Partis nationaux 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Pologne)

Vice-présidente 

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

Membre 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

Membre suppléante 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission de la culture et de l'éducation
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec les pays de la Communauté andine
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de la culture et de l'éducation

Activités parlementaires principales 

Contributions aux débats en séance plénière 
Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur fictif 
Pour chaque rapport, les groupes politiques désignent, au sein de la commission saisie au fond, un rapporteur fictif qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur fictif 
Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

POSITION SOUS FORME D’AMENDEMENTS sur l’application de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans le cadre institutionnel de l’Union  
- FEMM_AD(2018)630739 -  
-
FEMM 
AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU  
- ENVI_AD(2018)627571 -  
-
ENVI 
AVIS sur la situation en Hongrie (conformément à la résolution du Parlement européen du 17 mai 2017)  
- FEMM_AD(2018)619174 -  
-
FEMM 

Proposition(s) de résolution 
Des propositions de résolution sont déposées sur des sujets d’actualité à la demande d’une commission, d’un groupe politique ou d’au moins 5 % des députés. Elles sont mises aux voix en séance plénière. Articles 132, 136, 139 et 144 du règlement intérieur.

Questions orales 
Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Grandes interpellations 
Les grandes interpellations avec demande de réponse écrite et débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 139 et annexe III du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires 

Explications de vote écrites 
Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et règles financières applicables (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) PL  
 

Sprawozdanie Novakov/Krehl w sprawie wspólnych przepisów funduszy europejskich jest jednym z najważniejszych dokumentów kształtujących zasady polityki spójności na kolejny okres siedmiu lat. Wspólne zasady dotyczące funduszy europejskich i zarządzanie nimi stanowią dla mojego kraju priorytet i są jednym z najważniejszych czynników kreowania rozwoju w UE, dlatego głosowałam za poparciem sprawozdania. Z zadowoleniem przyjmuję elementy, takie jak zwiększony budżet w stosunku do propozycji KE, wyższe poziomy dofinansowania, wyższe zaliczki, utrzymanie zasady n+3, utrzymanie całej koperty narodowej dla środków transferowanych z Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę” czy uwzględnienie podziału statystycznego NUTS 2 według klasyfikacji z 2016 r. Jednak z niezadowoleniem wskazuję na niekorzystne elementy, które upolityczniają politykę spójności i warunkują dostęp do środków od spełnienia zasad horyzontalnych, które nie są bezpośrednio powiązane z podstawowym celem polityki spójności, jakim jest zmniejszanie dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami. Artykuł 6a na temat zasad horyzontalnych zobowiązuje państwa członkowskie wdrażające politykę spójności do przestrzegania Karty Praw Podstawowych czy zasad ideologii genderowej. Ten sam artykuł proponuje rezygnację z inwestycji w produkcję, przetwarzanie, dystrybucję, składowanie lub spalanie paliw kopalnych. Inne niekorzystne zapisy to także wiązanie polityki spójności w nieuzasadniony sposób z wdrażaniem Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, działaniem Prokuratury Europejskiej czy też warunek transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

Recul des droits des femmes et de l’égalité hommes-femmes dans l’Union (B8-0096/2019, B8-0099/2019) PL  
 

Stanowczo nie zgadzam się z głównymi założeniami i kluczowymi elementami tej rezolucji z kilku powodów. Dlatego że zmierza ona do ograniczenia wolności słowa poprzez wezwanie do potępienia krytyki konwencji stambulskiej. Ponadto potępia ukierunkowanie polityki równościowej na politykę macierzyńską i rodzinną, co jest koronnym dowodem na to, iż macierzyństwo ma przeszkadzać kobiecie w rozwoju zawodowym. Z czym absolutnie nie mogę się zgodzić. Rezolucja zawiera też skandaliczne wezwanie do uznania ochrony życia poczętego za dezinformację, co mogłoby prowadzić do ograniczenia działalność ruchów prolife. Stanowczo nie zgadzam się z założeniem rezolucji jakoby aborcja czy prawa mniejszości seksualnych mogły być rozumiane jako pogorszenie praw kobiet. Dlatego też głosowałam przeciw tej rezolucji.

Programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) PL  
 

Program zwalczania nadużyć finansowych ma dwa ogólne cele: ochronę interesów finansowych UE oraz wsparcie współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego. Program zawiera jednak kontrowersyjne regulacje w zakresie ochrony budżetu Unii w przypadku niedociągnięć rządów prawa w państwach członkowskich. Brak doprecyzowania przepisów stwarza możliwość interpretacji prawa na niekorzyść państw członkowskich. Dlatego też wstrzymałam się od głosu nad tym sprawozdaniem.

Questions écrites 
Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Déclarations écrites (jusqu’au 16 janvier 2017) 
***Cet instrument n’existe plus depuis le 16 janvier 2017**. Une déclaration écrite était une initiative portant sur un sujet entrant dans le domaine de compétence de l’Union. Elle pouvait être cosignée par plusieurs députés dans un délai de 3 mois.

Déclaration écrite sur l'action en faveur de l'allaitement en Europe et ses vertus sanitaires  
- P8_DCL(2016)0009 - Caduque  
Arne GERICKE , Jadwiga WIŚNIEWSKA , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Peter van DALEN , Jana ŽITŇANSKÁ , Marian HARKIN , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Fabio Massimo CASTALDO , Anna ZÁBORSKÁ , Alojz PETERLE  
Date d'ouverture : 01-02-2016
Échéance : 01-05-2016
Nombre de signataires : 116 - 02-05-2016

Déclarations 

Déclaration d''intérêts financiers 

Contact