Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Groupe des Verts/Alliance libre européenne
 • Membre
 • Suède Miljöpartiet de gröna
 • Date de naissance : 26 octobre 1973, Solna

Intervention(s) en séance plénière

46

Mise en œuvre des dispositions du traité concernant les parlements nationaux (débat)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Mise en œuvre des dispositions du traité concernant les parlements nationaux (débat) (2)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Composition du Parlement européen (débat)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(4)

La réforme de la loi électorale de l’Union européenne (débat)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(14)

Chapitres sur le commerce et le développement durable dans les accords commerciaux de l'Union (débat)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(15)

Droit d'enquête du Parlement européen (débat)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(23)

Conférence des Nations unies de 2017 sur les changements climatiques à Bonn, Allemagne (COP23) (débat)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(13)

Rapport(s) - en tant que rapporteur

3

Rapport(s) - en tant que rapporteur fictif

14

RAPPORT sur la mise en œuvre des dispositions du traité concernant les parlements nationaux

AFCO
28-03-2018 A8-0127/2018

RAPPORT sur le rapport annuel 2014 sur la subsidiarité et la proportionnalité

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

RAPPORT sur la démocratie en ligne dans l’Union européenne: potentiel et défis

AFCO
16-02-2017 A8-0041/2017

RAPPORT sur la révision générale du règlement du Parlement européen

AFCO
22-11-2016 A8-0344/2016

RAPPORT sur l'application de la procédure européenne d'injonction de payer

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

Avis - en tant que rapporteur fictif

11

AVIS sur les rapports annuels 2015-2016 sur la subsidiarité et la proportionnalité

AFCO
28-02-2018 AFCO_AD(2018)613535

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant la directive 2002/58/CE (règlement «vie privée et communications électroniques»)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE.

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605974

AVIS sur les mesures légitimes visant à protéger les lanceurs d’alerte qui divulguent, au nom de l’intérêt public, des informations confidentielles d’entreprises et d’organismes publics

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

AVIS sur le plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

AVIS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

PROJET D’AVIS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

AVIS sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

AVIS sur la révision générale du règlement du Parlement européen

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

AVIS sur le rapport annuel 2014 sur la subsidiarité et la proportionnalité

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

Propositions de résolutions

2

Questions écrites

30

  Polish 'anti-Greenpeace' law

26-03-2018 P-001803/2018 Commission

  Vested and conflicting interests in climate policy

30-11-2017 P-007408/2017 Conseil

  VP/HR - The EU's position on lethal autonomous weapon systems

30-11-2017 P-007397/2017 Commission

  Vested and conflicting interests in climate policy

24-10-2017 P-006615/2017 Commission

  Seizure of websites related to the Catalan referendum of 2017

11-10-2017 E-006397/2017 Commission

  Rising activity of patent assertion entities in Europe

28-09-2017 P-006063/2017 Commission

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Commission

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Conseil

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Commission

VP/HR - Entreprises européennes qui investissent au Sahara Occidental

03-02-2017 E-000816/2017 Commission

Questions orales

2

Explications de vote écrites

4

 

Projet de recommandation à la suite de l'enquête sur le blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale et la fraude fiscale (B8-0660/2017)

13-12-2017

Vi har röstat för betänkandet då det innehåller ett femtiotal bra och viktiga förslag för att bekämpa skatteflykt. Vi är dock emot den icke-bindande uppmaningen i §210 att ändra regelverket så att skattefrågor i allmänhet ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Det röstade vi emot, men förlorade. Det är dock inte tillräckligt skäl att avvisa betänkandet som helhet.
Om frågan om att ta bort vetorätten för alla skattefrågor tas upp i rådet utgår vi från att minst ett land kommer att stoppa förslaget genom att använda sitt veto.
Vi är emot att ge EU beskattningsrätt, men vill gärna att EU använder de verktyg som redan finns i fördraget för att med kvalificerad majoritet genomföra åtgärder mot skatteflykt.
Detta betänkande är ett viktigt steg för att se till att komma till rätta med den skatteflykt som varje år kostar EU-länderna enorma summor som skulle göra mycket bättre nytta i välfärden och som investeringar.

 

Prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action pour le climat et l'énergie à l'horizon 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

 

Négociations avec le Royaume-Uni à la suite de la notification de son intention de se retirer de l'Union européenne (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

Un socle européen des droits sociaux (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Contacts

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresse postale

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels