• Daniel   BUDA  

Daniel BUDA : Explications de vote écrites - 8ème législature 

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Accord sur la coopération judiciaire en matière pénale entre Eurojust et le Royaume de Danemark (A8-0192/2019 - Claude Moraes) RO  
 

Acordul de cooperare în materie de justiție penală dintre Eurojust și Danemarca este necesar în lumina procesului de „lisabonizare” a Eurojust. Având în vedere statutul special al Danemarcei în domeniul justiției penale după Tratatul de la Lisabona, Danemarca nu participă la noul regulament și nu are obligația de a-l respecta. Cu toate acestea, Danemarca și-a exprimat dorința de a participa în continuare la activitățile Eurojust. În acest sens, trebuie stabilit un acord de cooperare. Din acest punct de vedere, Danemarca va avea un statut intermediar între cel de stat membru și cel de țară terță. De exemplu, aceasta va contribui la veniturile Eurojust și va avea un reprezentant care va participa la reuniunile colegiului, fără drept de vot.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece, deși, în principiu, este preferabil un sistem comun de cooperare în domeniul justiției penale pentru toate statele membre, un acord cu Danemarca este important pentru a garanta, printre altele, că Danemarca va participa în continuare la structura Eurojust.

Normes applicables aux émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds neufs (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) RO  
 

. – Între 1990 și 2015, emisiile de CO2 generate de vehiculele grele au crescut cu aproximativ 19%. Emisiile de CO2 generate de vehiculele grele nu sunt, în prezent, reglementate în UE, spre deosebire de emisiile autoturismelor și ale camionetelor. Părțile afectate de emisiile de CO2 includ populația în general, operatorii de transport de marfă și producătorii de vehicule grele. În urma unei analize a măsurilor de politică ale UE în domeniul transporturilor, a fost identificată necesitatea de a introduce standarde privind emisiile de CO2. Aceasta ar include o măsură complementară privind oferta la nivelul UE cu scopul de a asigura o decarbonizare eficientă a vehiculelor grele în sectorul transporturilor. Am votat în favoarea acestui raport, deoarece este puțin probabil ca acțiunile individuale ale statelor membre să fie suficiente în contextul reglementării emisiilor de CO2. Așadar, această acțiune la nivelul UE este eficientă din punctul de vedere al costurilor și va asigura măsuri coordonate ale tuturor statelor membre în ceea ce privește atât reglarea emisiilor de CO2, cât și a schimbărilor climatice.

Promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) RO  
 

UE s-a angajat să asigure un sistem energetic durabil, competitiv, sigur și necarbonizat. Realizarea unor modalități de transport durabile este un obiectiv esențial al politicii comune în domeniul transporturilor.
Aceste priorități politice sunt susținute de Strategia europeană a Comisiei privind mobilitatea cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Reducerea emisiilor de carbon în sectorul transporturilor trebuie să fie accelerată, iar emisiile de gaze cu efect de seră și emisiile de poluanți ar trebui, de asemenea, să se înscrie în mod ferm pe calea către emisii zero până la jumătatea secolului.
Am votat în favoarea acestui raport, deoarece în contextul realizării unor modalități de transport durabile, creșterea producției și a răspândirii vehiculelor nepoluante, a infrastructurii pentru combustibili alternativi și a unui sistem modern de servicii utilizând economia datelor în UE oferă beneficii multiple, mai precis cetățenii europeni vor beneficia de soluții de transport sigure, atrăgătoare, inteligente, adecvate și tot mai automatizate, ceea ce va oferi industriilor noi surse de creștere economică și de competitivitate.

Transformations, fusions et scissions transfrontalières (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) RO  
 

Libertatea de stabilire are un rol crucial în dezvoltarea pieței unice, deoarece permite entităților corporative să desfășoare în mod stabil activități economice în alte state membre. În scopul de a favoriza mobilitatea transfrontalieră a societăților comerciale în UE, este esențial să se țină seama de nevoile și de caracteristicile acestora.
Exercitarea în practică a libertății de stabilire de către societăți rămâne însă dificilă. Un motiv este că dreptul societăților comerciale nu este suficient de adaptat la mobilitatea transfrontalieră în UE: acesta nu le oferă societăților comerciale condițiile optime în ceea ce privește un cadru legal clar, previzibil și adecvat, care să poată genera o intensificare a activității economice.
O transformare transfrontalieră este o soluție eficace pentru societățile comerciale care doresc să se mute în alt stat membru fără a-și pierde personalitatea juridică sau fără să fie nevoite să își renegocieze contractele comerciale.
Am votat în favoarea acestui raport, deoarece, în contextul libertății de stabilire, este important să se valorifice potențialul pieței unice prin eliminarea obstacolelor din calea comerțului transfrontalier, facilitarea accesului la piețe, creșterea încrederii și stimularea concurenței, oferindu-se, în același timp, o protecție eficace și proporțională părților interesate.

Expositions sous forme d'obligations garanties (A8-0384/2018 - Bernd Lucke) RO  
 

Obligațiunile garantate sunt titluri de creanță emise de instituțiile de credit și garantate printr-un portofoliu de active separate la care deținătorii de obligațiuni pot recurge în mod direct în calitate de creditori preferențiali.
Dezvoltarea obligațiunilor garantate în cadrul pieței unice este inegală. Aceasta este foarte importantă în unele state membre și mai puțin în altele. În plus, obligațiunile garantate sunt abordate doar parțial în legislația Uniunii. Deși acestea beneficiază, din mai multe puncte de vedere, de un tratament prudențial și, în materie de reglementare, preferențial, din cauza riscurilor mai scăzute, legislația Uniunii nu specifică în mod exhaustiv ce anume reprezintă o obligațiune garantată.
Un cadru legislativ al Uniunii ar trebui să extindă capacitatea instituțiilor de credit de a oferi finanțare economiei reale și ar trebui să contribuie la dezvoltarea obligațiunilor garantate în Uniune, în special în statele membre în care nu există încă o piață pentru acestea.
Am votat în favoarea acestui raport, deoarece un cadru favorabil pentru obligațiunile garantate la nivelul UE ar face să crească utilizarea acestora ca sursă de finanțare stabilă și eficientă din punctul de vedere al costurilor pentru instituțiile de credit, în special în cazul piețelor mai puțin dezvoltate, pentru a contribui la finanțarea economiei.

Établissement du programme InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) RO  
 

Fondul european pentru investiții strategice s-a dovedit a fi un instrument valoros pentru mobilizarea investițiilor private prin folosirea garanției UE și a resurselor proprii ale Grupului BEI.
În ultimii ani, Uniunea a adoptat strategii ambițioase de finalizare a pieței unice și de stimulare a creșterii durabile și incluzive și a locurilor de muncă, cum ar fi Strategia Europa 2020, uniunea piețelor de capital, Strategia privind piața unică digitală, Agenda europeană pentru cultură, pachetul „Energie curată pentru toți europenii”, Planul de acțiune al UE pentru o economie circulară, Strategia pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon, Strategia spațială pentru Europa și Pilonul european al drepturilor sociale. Fondul InvestEU ar exploata și ar consolida sinergiile dintre acele strategii care se consolidează reciproc, sprijinind investițiile și accesul la finanțare.
Am votat în favoarea acestui raport, deoarece în contextul fondului european de investiții, Comisia și partenerii de implementare ar trebui să se asigure că programul InvestEU exploatează toate complementaritățile și sinergiile cu acțiunile de finanțare a granturilor și alte acțiuni în cadrul domeniilor de politică pe care le sprijină, în conformitate cu obiectivele altor programe ale UE, precum Orizont Europa, Mecanismul pentru interconectarea Europei sau programul Europa digitală.

Système de guichet unique maritime européen (A8-0006/2019 - Deirdre Clune) RO  
 

Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului impune statelor membre să accepte îndeplinirea obligațiilor de raportare pentru navele care sosesc și pleacă din porturile Uniunii în format electronic și să asigure transmiterea acestora prin intermediul unui ghișeu unic pentru a facilita și a accelera transportul maritim. De asemenea, ghișeele unice naționale existente în fiecare stat membru ar trebui să fie menținute ca bază pentru mediul aferent ghișeului unic european în domeniul maritim.
Pentru a îmbunătăți eficiența transportului maritim și pentru a limita dublarea informațiilor care trebuie furnizate în scopuri operaționale atunci când o navă efectuează o escală în port, informațiile furnizate de către declarant unui ghișeu unic național ar trebui să fie comunicate și altor anumite entități, cum ar fi operatorii de porturi sau de terminale, în cazul în care sunt autorizați și ținând seama de aspectele de confidențialitate, de informațiile sensibile din punct de vedere comercial și de constrângerile juridice.
Am votat în favoarea acestui raport, deoarece în vederea armonizării pe deplin a cerințelor de raportare, ar trebui instituită o cooperare sporită între autoritățile vamale și autoritățile maritime, atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii.

Publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité (A8-0363/2018 - Paul Tang) RO  
 

Atingerea obiectivelor UE în materie de durabilitate necesită investiții importante. Se estimează că sunt necesare investiții anuale suplimentare de 180 de miliarde EUR doar pentru atingerea obiectivelor în domeniul climei și energiei până în 2030. O parte substanțială a acestor fluxuri financiare trebuie să provină din sectorul privat. Acoperirea acestei nevoi în materie de investiții înseamnă reorientarea semnificativă a fluxurilor de capital privat către investiții mai durabile și impune o regândire de ansamblu a cadrului financiar european.
În acest context, prezenta propunere face parte dintr-o inițiativă mai amplă a Comisiei privind dezvoltarea durabilă. Aceasta pune bazele unui cadru UE care așază considerentele de mediu, sociale și de guvernanță (MSG) în centrul sistemului financiar, pentru a contribui la transformarea economiei europene într-un sistem circular, mai ecologic și mai rezilient. Factorii MSG trebuie să fie avuți în vedere atunci când se iau decizii privind investițiile, astfel încât investițiile să fie mai durabile.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece UE este angajată în direcția unei dezvoltări care să satisfacă nevoile prezente fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde propriilor nevoi, durabilitatea aflându-se de multă vreme în centrul proiectului european.

Polluants organiques persistants (A8-0336/2018 - Julie Girling) RO  
 

UE este un lider mondial în reglementarea substanțelor chimice și, ca atare, deciziile sale privind siguranța substanțelor chimice au consecințe importante.
Reformarea Regulamentului cu privire la poluanții organici persistenți (POP) este ultima actualizare a raportului adoptat pentru prima dată în 2004 și actualizează anexele în conformitate cu deciziile luate la reuniunile din 2015 și 2017 ale Conferinței părților la Convenția de la Stockholm. Actualizarea prevede, de asemenea, un nou rol pentru Agenția Europeană pentru Produse Chimice, și anume sprijinirea activității de pregătire a dosarelor privind substanțele desfășurate de Comisie.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece, având în vedere modificările procedurale introduse de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, este necesar să se adapteze dispozițiile Regulamentului POP în materie de comitologie. În special, ar trebui să se precizeze ce norme fac obiectul actelor de punere în aplicare și să se clarifice condițiile care se aplică pentru adoptarea actelor delegate.

Obligation de compensation, obligations de déclaration et techniques d'atténuation des risques pour les contrat de produits dérivés de gré à gré, et référentiels centraux (A8-0181/2018 - Werner Langen) RO  
 

În urma crizei financiare, UE a adoptat în 2012 Regulamentul privind infrastructura pieței europene (EMIR), ca reacție la deficiențele observate în ceea ce privește funcționarea piețelor instrumentelor financiare derivate extrabursiere.
Principalul obiectiv al EMIR este reducerea riscului sistemic prin creșterea transparenței pieței instrumentelor financiare derivate extrabursiere, prin atenuarea riscului de contraparte și prin reducerea riscului operațional asociat instrumentelor financiare derivate extrabursiere. În acest scop, EMIR stabilește cerințele de bază privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele de tranzacții.
EMIR a intrat în vigoare la data de 16 august 2012. Cu toate acestea, majoritatea cerințelor nu au devenit aplicabile imediat, întrucât EMIR a împuternicit Comisia să adopte acte delegate și acte de punere în aplicare prin care să se precizeze detaliile tehnice și calendarul de introducere treptată pentru cerințele de bază. Drept urmare, aceste cerințe au devenit aplicabile în momente diferite. Unele dintre acestea, cum ar fi cerințele privind compensarea obligatorie și cerințele de marjă pentru instrumentele financiare derivate necompensate, au devenit aplicabile doar de puțină vreme.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece prin acesta se dorește o adaptare a Regulamentului privind infrastructura pieței europene la noile realități financiare cu care UE se confruntă.

Agrément des contreparties centrales et reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers (A8-0190/2018 - Danuta Maria Hübner) RO  
 

Având în vedere caracterul mondial al piețelor instrumentelor financiare derivate și în conformitate cu Acordul G20 de la Pittsburgh din 2009 de a reduce riscurile sistemice legate de utilizarea pe scară largă a instrumentelor financiare derivate, UE a adoptat Regulamentul privind infrastructura pieței europene (EMIR) în 2012.
Obligația de compensare printr-o contraparte centrală (CPC) a contractelor cu instrumente financiare derivate standardizate extrabursiere constituie un pilon esențial al Regulamentului privind infrastructura pieței europene. O CPC este o infrastructură de piață care reduce riscul sistemic și sporește stabilitatea financiară, poziționându-se între cele două părți la un contract derivat (și anume fiind cumpărător pentru vânzător și vânzător pentru cumpărătorul de risc) și reducând astfel riscul pentru ambele părți.
Am votat în favoarea acestui raport întrucât propunerea Comisiei urmărește să ofere asigurarea că mecanismele de supraveghere țin pasul cu aceste evoluții. Se propune ca UE să prevadă pentru uniunea piețelor de capital un sistem mai eficace și mai consecvent în materie de supraveghere a CPC, în interesul unei integrări sporite a pieței, al stabilității financiare și al unor condiții de concurență echitabile.

Promotion du recours aux marchés de croissance des PME (A8-0437/2018 - Anne Sander) RO  
 

Întreprinderile mici și mijlocii recent cotate reprezintă un motor important pentru investiții și crearea de locuri de muncă. Acestea depășesc adesea performanțele întreprinderilor necotate în ceea ce privește creșterea anuală și creșterea forței de muncă. Mai mult, ele sunt mai puțin dependente de finanțare bancară și beneficiază de o gamă mai diversificată de investitori și de acces simplificat la capital propriu suplimentar și la finanțare prin îndatorare (prin oferte secundare) și oferă o mai mare vizibilitate la nivelul publicului și o mai bună recunoaștere a mărcii.
Cu toate acestea, în ciuda avantajelor, piețele publice pentru IMM-uri din UE întâmpină probleme în atragerea de noi emitenți. Numărul ofertelor publice inițiale de pe piețele dedicate IMM-urilor a scăzut vertiginos în Uniunea Europeană în urma crizei și nu s-a redresat semnificativ nici până în prezent. Prin urmare, în Europa numărul ofertelor publice inițiale lansate de IMM-uri s-a redus la jumătate față de valoarea anterioară crizei financiare.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece, pentru a soluționa această situație, Comisia, în strânsă cooperare cu autoritățile naționale competente și cu organizațiile care reprezintă IMM-urile, ar trebui să desfășoare campanii de informare pentru ca IMM-urile să cunoască posibilitățile pe care le oferă piețele de creștere pentru IMM-uri.

Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) RO  
 

Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene a sprijinit cu succes statele membre la punerea în aplicare a aspectelor operative ale gestionării frontierelor externe prin intermediul unor operațiuni comune și al unor intervenții rapide la frontieră, prin analiză de risc, schimb de informații, relații cu țările terțe și coordonarea returnării resortisanților țărilor terțe care au făcut obiectul unor decizii de returnare emise de un stat membru.
Cu toate acestea, cadrul Uniunii în domeniul controlului frontierelor externe, al returnărilor și al combaterii criminalității transfrontaliere trebuie îmbunătățit în continuare.
Așadar, am votat în favoarea acestui raport, deoarece, pentru a susține în continuare eforturile operative actuale și preconizate în viitor, poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ar trebui să fie reformată, oferind Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă un mandat mai puternic și, în special, furnizându-i acesteia capacitățile necesare pentru a sprijini în mod eficace statele membre pe teren în eforturile lor de a proteja frontierele externe, de a combate criminalitatea transfrontalieră și de a accelera în mod semnificativ returnarea efectivă și durabilă a migraților în situație neregulamentară.

Protocole à l’accord UE-Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile et le système «Eurodac» (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) RO  
 

Regulamentul Eurodac reformat permite consultarea Eurodac de către autoritățile de aplicare a legii în scopul prevenirii, detectării și anchetării infracțiunilor cu caracter terorist și a altor infracțiuni grave. Scopul este de a da autorităților de aplicare a legii posibilitatea de a cere compararea datelor dactiloscopice cu cele stocate în baza de date centrală a Eurodac, atunci când încearcă să stabilească identitatea exactă a unei persoane sau să obțină mai multe informații pentru a împiedica, detecta sau ancheta infracțiuni teroriste sau alte infracțiuni penale grave.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece extinderea la Danemarca a dispozițiilor în materie de asigurare a respectării legii ale Regulamentului (UE) nr. 603/2013 ar permite autorităților de aplicare a legii ale Danemarcei să solicite compararea datelor dactiloscopice cu datele introduse de alte state participante și stocate în baza de date Eurodac.

Établissement du programme-cadre «Horizon Europe» – définition de ses règles de participation et de diffusion (A8-0401/2018 - Dan Nica) RO  
 

Cercetarea și inovarea joacă un rol esențial în generarea unei creșteri economice inteligente și durabile, precum și în crearea de locuri de muncă.
Pentru a maximiza potențialul celor două domenii, Uniunea Europeană trebuie să răspândească excelența într-un mod mai uniform pe tot teritoriul acesteia și să reducă diferențele dintre statele membre și regiuni, în ceea ce privește cercetarea și inovarea.
Salut, astfel, alocarea bugetară pentru perioada 2021-2027, ce include 97,6 miliarde EUR pentru programul Orizont Europa.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că cercetarea și inovarea sunt esențiale pentru prosperitatea economică, astfel că sunt necesare măsuri pentru a asigura convergența și ameliorarea performanțelor în materie de inovare ale tuturor statelor membre și ale regiunilor lor. Consider însă că, pentru a obține cel mai mare impact posibil al finanțării acordate de Uniune și cea mai eficientă contribuție la obiectivele de politică ale Uniunii, programul ar trebui să instituie parteneriate europene cu parteneri din sectorul privat și/sau public.

Surveillance des marchés et respect de la législation sur les produits (A8-0277/2018 - Nicola Danti) RO  
 

Dintre cele patru libertăți fundamentale, libera circulație a mărfurilor este cea mai dezvoltată. Acest pilon se bazează pe încrederea consumatorilor. Aceștia trebuie să poată avea încredere că produsele pe care le cumpără sunt sigure și conforme, indiferent de producător, din ce stat membru le achiziționează și prin ce mijloace (tradițional sau online).
Numeroase scandaluri recente, precum „Dieselgate”, arată că pe piața UE există încă produse nesigure și neconforme, subliniind nevoia unei supravegheri mai eficiente și mai coordonate a pieței în Uniune. Prezența pe piață a produselor care nu sunt conforme cu legislația de armonizare a Uniunii subminează încrederea consumatorilor în calitatea, siguranța, securitatea și respectul pentru mediu ale produselor prezente pe piață, periclitând buna funcționare a pieței unice. Acest lucru pune în pericol consumatorii și alte interese publice și creează un dezavantaj competitiv pentru întreprinderile care respectă normele.
Creșterea importurilor în UE, complexitatea tot mai mare a lanțurilor valorice, numărul tot mai mare al produselor care circulă pe piața unică și intensificarea activităților de comerț electronic, precum și noile tehnologii, generează noi provocări pentru autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre și pentru instituțiile UE, motiv pentru care am votat în favoarea acestui raport.

Promotion de l'équité et de la transparence pour les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) RO  
 

Propunerea Comisiei abordează chestiunea asigurării respectării normelor prin intermediul căilor de atac și al unei opțiuni de mediere. Cu toate acestea, raportoarea consideră că este necesar ca statele membre să se implice mai activ în sistemul de căi de atac și sugerează în mod concret ca organismele publice să fie înființate sau desemnate în toate statele membre pentru a se asigura că dispozițiile prezentului regulament vor fi puse în aplicare în întreaga Uniune.
Este esențial să se clarifice faptul că prezentul regulament nu aduce atingere posibilității ca o platformă să fie considerată un angajator în temeiul reglementării forței de muncă în cazul în care se comportă ca atare față de furnizorii săi prin servicii de intermediere online.
Prezentul regulament ar trebui să fie completat de o legislație suplimentară și mai normativă în cazul în care dispozițiile prezentului regulament în materie de transparență se dovedesc a fi insuficiente pentru a gestiona dezechilibrele viitoare și practicile comerciale neloiale. Ritmul evoluțiilor pieței în acest domeniu ar putea indica necesitatea unor astfel de acțiuni, în special atunci când se abordează probleme specifice sectorului, motiv pentru care am votat în favoarea acestui raport.

Transparence et durabilité de l'évaluation du risque au niveau de l'UE dans la chaîne alimentaire (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) RO  
 

În urma unei serii de scandaluri alimentare grave, Regulamentul (CE) nr. 178/2002 a instituit Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, independentă, responsabilă cu evaluarea științifică a riscurilor. Gestionarea riscurilor este de competența organelor Uniunii, în principal a Comisiei. În prezent, se consideră că Uniunea are cel mai ridicat nivel de siguranță alimentară din lume. În cadrul verificării adecvării, Comisia a constatat că regulamentul a atins obiectivele de garantare a unui nivel ridicat de siguranță alimentară și de armonizare a pieței interne.
Scepticismul larg răspândit cu privire la OMG-uri și la erbicidul asociat, glifosat, a condus la o controversă publică privind erbicidele și pesticidele în general, care a făcut obiectul unei inițiative cetățenești europene. Având în vedere succesul înregistrat de această inițiativă cetățenească europeană, Comisia a ajuns la concluzia că se impune consolidarea încrederii publice în evaluarea riscurilor și s-a angajat să elaboreze o propunere legislativă corespunzătoare.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că structura și transparența EFSA ar trebui adaptate în prezent la alte agenții ale UE. Acest demers este la fel de dificil de înțeles ca și intenția Comisiei de a adopta pentru întregul sector alimentar norme noi, care riscă să submineze sustenabilitatea acestuia.

Certificat complémentaire de protection pour les médicaments (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) RO  
 

Regimul UE privind certificatul suplimentar de protecție (CSP) pentru medicamente a fost introdus în 1992 și prevede, pentru produsele farmaceutice care fac obiectul unei autorizații de introducere pe piață, o protecție suplimentară (similară protecției prin brevet) de maximum cinci ani după expirarea brevetului. Această măsură urmărește să compenseze pierderea protecției prin brevet din cauza perioadei de timp necesare pentru a obține autorizația de introducere pe piață pentru produsul în cauză, asigurând astfel că industria farmaceutică beneficiază de o perioadă de protecție efectivă suficientă pentru a acoperi investițiile destinate cercetării și acționând ca un stimulent pentru inovare în UE.
Strategia Comisiei privind piața unică a anunțat evaluarea unei posibile excepții de la protecția prin CSP în UE, cu scopul de a stimula competitivitatea producătorilor de medicamente generice și biosimilare cu sediul în UE și de a soluționa problema dezavantajelor competitive. Cu astfel de dezavantaje se pot confrunta aceștia în raport cu producătorii din țările terțe în ceea ce privește accesul pe piețele de export unde nu există o protecție prin CSP și accesul rapid pe piețele UE după expirarea CSP, motiv pentru care am votat în favoarea acestui raport.

Programme spatial de l’Union et de l'Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) RO  
 

Serviciile și aplicațiile spațiale influențează bunăstarea și securitatea actuală și viitoare a cetățenilor europeni, precum și competitivitatea bazei industriale. Prin urmare, este esențial să se promoveze economia spațială, astfel încât toate statele membre, cetățenii și industriile lor să poată beneficia pe deplin de avantajele acestui program spațial, ai cărui beneficiari finali sunt utilizatorii.
Deși recunoaște apariția unor noi comunități, publice sau private, evoluția sa ar trebui să se bazeze pe cerințele în schimbare ale utilizatorilor principali. Diferitele componente ale programului ar trebui să se bazeze pe analiza opțiunilor posibile pentru a răspunde noilor nevoi ale utilizatorilor, cum ar fi cele legate de punerea în aplicare și de monitorizarea politicilor Uniunii, care necesită implicarea continuă și efectivă a utilizatorilor, în special în ceea ce privește definirea și validarea cerințelor.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece propunerea Comisiei Europene reunește, într-un singur program, programele existente Galileo, EGNOS și Copernicus și adaugă două noi inițiative, care sunt SSA și GOVSATCOM. Astfel cum se recomandă în politica spațială europeană, un program spațial complet integrat va exploata sinergiile dintre componente, sporind eficacitatea și rentabilitatea. Un cadru unic și coerent va încuraja viitoarele investiții, va crește vizibilitatea și va oferi o mai mare flexibilitate.