Paul TANG : Explications de vote écrites 

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 183 du règlement intérieur.

Produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld) NL  
 

De PvdA in het Europees Parlement heeft tegen het pan-Europese pensioenproduct gestemd. De PvdA erkent dat er verbeteringen zijn ten opzichte van het Commissievoorstel, bijvoorbeeld waar het gaat om de consumentenbescherming. Toch hebben we grote vraagtekens bij de toegevoegde waarde van dit pensioenproduct. De Commissie heeft het product geïntroduceerd om het makkelijker te maken grensoverschrijdend een pensioen op te bouwen. Maar omdat het toezicht nationaal blijft, kan dit geen echt Europees product genoemd worden.
Ook de langdurige lage rentestand maakt het niet logisch om op dit moment op een Europees pensioenproduct in te zetten. Ten slotte heeft het product geen toegevoegde waarden voor landen met een behoorlijk ontwikkeld pensioenstelsel, zoals Nederland. In landen waar het stelsel niet ontwikkeld is, lijkt het dan weer onwaarschijnlijk dat een vrijwillig product een groot verschil maakt. Daarom zullen tegen dit akkoord stemmen.

Le droit d'auteur dans le marché unique numérique (A8-0245/2018 - Axel Voss) NL  
 

De PvdA in het Europees Parlement heeft tegen het voorstel omtrent auteursrechten gestemd.
Vooropgesteld: de PvdA vindt de huidige situatie niet goed. Artiesten moeten het recht hebben op een eerlijke beloning voor hun werk. De PvdA heeft daarom eerdere voorstellen gesteund om het recht van artiesten te versterken.
Toch is het huidige voorstel niet evenwichtig, met name vanwege artikel 13 en 11. Het akkoord dat nu in stemming wordt gebracht, vertrekt namelijk niet vanuit het recht van de artiest, maar vanuit de plicht van het platform. Het platform moet van tevoren alle inhoud doorlichten en wordt gedwongen dure filtertechnieken te installeren. Dat kan voor kleine en startende platforms een probleem zijn. Bovendien, zelfs met de best beschikbare technieken bestaat het risico op grote hoeveelheden onterecht geblokkeerde inhoud. Dat kan een bedreiging zijn voor het vrije internet.
De PvdA had graag gewild dat aan de onderhandelingstafel de belangen van de artiesten en het vrije internet niet ten koste van elkaar waren gegaan, maar elkaar versterkt hadden.

Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) NL  
 

De Nederlandse PvdA-delegatie heeft tegen het MFK-verslag gestemd. De reden ligt in het feit dat het Parlement bij voorbaat oproept tot het intact laten van de huidige landbouw- en structuurfondsen.
De PvdA in het Europees Parlement is van mening dat publieke bestedingen altijd kritisch tegen het licht moeten worden gehouden en stelt met name vraagtekens bij het grote deel van de EU-begroting dat nu naar de landbouw gaat. Een stellingname voor een grotere begroting is pas aan de orde als we ook durven bekijken welk deel van de begroting we anders willen inrichten.
Dat gebeurt nu niet, en daarom kan de PvdA een stijging van 1,3 % op dit moment niet steunen.

Réforme du système de ressources propres de l’Union européenne (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) NL  
 

De Nederlandse PvdA-delegatie heeft voor het eigenmiddelenverslag gestemd. Het is goed de discussie te voeren over hoe we de ontvangstkant van de Europese begroting kunnen hervormen. Belangrijk uitgangspunt voor ons is daarbij dat de bijdragen van de landen navenant dalen. Ook spreken we een voorkeur uit voor een eigen middel op basis van de grondslag voor een Europese winstbelasting, omdat deze in lijn is met het winstbeginsel en burgers ontziet.

Décision de la Commission d'activer l'article 7, paragraphe 1, du traité UE eu égard à la situation en Pologne (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018) NL  
 

De PvdA-Eurodelegatie heeft overtuigd voor de resolutie gestemd waarin het Europees Parlement haar steun uitspreekt voor de ‘artikel 7’-procedure die de Europese Commissie in gang heeft gezet tegen de Poolse regering. De Europese Unie is een waardengemeenschap waarin rechtsstaat, democratie en fundamentele rechten te allen tijde beschermd dienen te worden.
Amendement 1, afkomstig van de GUE/NGL-Fractie, konden we echter niet steunen. We zijn het er inhoudelijk mee eens dat ook vrouwenrechten – die onder druk staan in Polen – beschermd moeten worden, maar aangezien deze resolutie zich puur richt op de Commissieprocedure en de problemen met het justitieapparaat in Polen, zijn we van mening dat dit amendement niet thuishoort in deze resolutie. Om die reden hebben we ons onthouden met betrekking tot het betreffende amendement.

Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des mesures techniques (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) NL  
 

Naar mening van de PvdA-delegatie was het verslag-Mato een evenwichtig verslag. Alle fracties hebben bij de totstandkoming ervan in de Commissie visserij water bij de wijn moeten doen. De vele amendementen tijdens de plenaire stemmingen hebben echter de fundamenten onder dit verslag weggeslagen.
In het verslag-Mato werd voorgesteld dat de pulskorvisserij na gedaan, goedgekeurd en herhaald onderzoek van minimaal vier jaar vergunningvrij moet kunnen worden toegepast. Een meerderheid van het Europees Parlement heeft echter besloten dat de pulskorvisserij verboden moet worden. Een mogelijk duurzame en innovatieve visserijmethode wordt hiermee, zonder gedegen onderzoek, onmogelijk gemaakt.
Voor Nederlandse vissers betekent dit een verlies aan inkomsten of nog erger: een verlies aan banen. Ook is het een deuk in het vertrouwen. Welke visser durft immers nog te investeren in een proefproject met duurzame en innovatieve vangsttechnieken met de kans dat deze zonder gedegen onderzoek verboden worden? De PvdA-delegatie kan daarom niet langer achter het Mato-voorstel staan.

Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE (B8-0565/2017) EN  
 

The Dutch delegation abstains on the final vote on the resolution on the future of EU finances. Although the resolution has a lot of elements fully supported by our delegation, we are worried by its political signal, especially when it comes to dramatically increasing the EU budget even after the withdrawal of a Member State and to fencing off agricultural expenditures from any reduction.

Décharge 2015: Budget général de l'UE - Parlement européen (A8-0153/2017 - Dennis de Jong) EN  
 

The Dutch S&D delegation voted against the 2015 discharge of the European Parliament and against the resolution because of the unaddressed issue of the voluntary pension fund. In our opinion, deficits in a voluntary pension fund should not be covered with taxpayers’ money. The resolution includes a call on the Secretary-General to avoid the early exhaustion of the fund, but it does not provide an instruction to avoid the use of taxpayers’ money. The vote on the discharge of the European Parliament itself cannot be disentangled from this important issue. Therefore the Dutch S&D delegation saw itself compelled to also vote against these two elements.

Accord économique et commercial global UE-Canada (A8-0009/2017 - Artis Pabriks) NL  
 

Eigenlijk is het nog te vroeg voor een definitief oordeel over CETA. Door nu ‘ja` of ´nee´ te zeggen tegen CETA gaat de kans verloren om door te kunnen knokken voor een handelsakkoord, dat model kan staan voor een eerlijke wereldhandel. De onderhandelingen kennen nog veel open einden. Onder druk van onze fractie en de samenleving is ISDS van de baan. Voor het beslechten van geschillen wordt nu gekozen voor ICS. Wij vinden dit geen perfecte oplossing. Maar tegelijk heeft de Commissie toegezegd om door te onderhandelen om ICS om te vormen tot een internationaal publiek hof. Hiermee zouden ook de ruim 1300 bestaande Europese ISDS clausules komen te vervallen. Wij wachten deze ontwikkeling dus graag af.
De PvdA wil verder dat vakbonden en milieuorganisaties het recht krijgen om juridisch op te treden tegen verwatering van arbeids- en milieunormen. Ook hier heeft de Commissie toegezegd om samen met Canada nog deze zomer met een sanctiesysteem te komen dat kan worden ingezet bij schendingen van deze rechten.
Het oordeel van het Europees Parlement is niet het laatste woord over CETA. Ook in de Tweede Kamer komt het nog aan bod. Dan weten we genoeg om een uiteindelijk oordeel te kunnen vellen.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  11G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07018
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Adresse postale 

  Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 11G165
  1047 Brussel
   
  Contact data: