Edward CZESAK : 8ème législature 

Groupes politiques 

  • 11-06-2015 / 01-07-2019 : Groupe des Conservateurs et Réformistes européens - Membre

Partis nationaux 

  • 11-06-2015 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Pologne)

Vice-président 

  • 08-10-2015 / 01-07-2019 : Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

Membre 

  • 24-06-2015 / 18-01-2016 : Commission du développement régional
  • 16-09-2015 / 07-10-2015 : Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
  • 19-01-2016 / 18-01-2017 : Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
  • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Commission spéciale sur le terrorisme

Membre suppléant 

  • 12-06-2015 / 18-01-2017 : Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Activités parlementaires principales 

Contributions aux débats en séance plénière 
Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur 
Un rapporteur est nommé par la commission parlementaire saisie au fond pour élaborer un rapport sur les propositions législatives, budgétaires ou autres. Les rapporteurs peuvent ce faisant consulter des experts et les parties prenantes. Ils sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs. Les rapports adoptés en commission sont ensuite examinés et mis aux voix en séance plénière. Article 55 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur fictif 
Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme pour une Europe numérique pour la période 2021-2027  
- IMCO_AD(2018)627039 -  
-
IMCO 
AVIS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire  
- IMCO_AD(2018)625314 -  
-
IMCO 
AVIS sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2019  
- ITRE_AD(2018)623785 -  
-
ITRE 

Proposition(s) de résolution 
Des propositions de résolution sont déposées sur des sujets d’actualité à la demande d’une commission, d’un groupe politique ou d’au moins 5 % des députés. Elles sont mises aux voix en séance plénière. Articles 132, 136, 139 et 144 du règlement intérieur.

Questions orales 
Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires 

Explications de vote écrites 
Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Montée des violences néofascistes en Europe (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) PL  
 

Zdecydowanie sprzeciwiam się agresji i aktom nienawiści, a zwłaszcza przemocy fizycznej w życiu społecznym i politycznym. Mój kraj – Polska – od zawsze sprzeciwiał się obydwu totalitaryzmom, a Polacy za walkę z nimi zapłacili najwyższą cenę. Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego lub nawoływanie do nienawiści w polskim prawie karnym podlega penalizacji.
Dostrzegam ten problem i jego powagę. Uważam jednak, iż tego typu rezolucja nie powinna stać się pretekstem do osiągania celów politycznych w starciu pomiędzy skrajną lewicą i prawicą. Nie akceptuję jednostronnych, wybiórczo dobranych przykładów z Polski, często o charakterze prowokacji, fałszujących obraz mego kraju. Powstrzymam się przed podawaniem znacznie poważniejszych przykładów z innych niż Polska państw członkowskich, bo to nie służy unijnej współpracy. Zawsze uważałem, że nadmierna polityczna ingerencja w sprawy suwerennych państw jest sprzeczna z wartościami głoszonymi przez Unię Europejską. W związku z powyższym głosowałem przeciw tej rezolucji.

Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) PL  
 

Delegacja polska w grupie ECR poparła w głosowaniu sprawozdanie dotyczące WRF po roku 2020, ponieważ opowiada się ono za wypełnieniem luki po brexicie, a także za zapewnieniem dodatkowych środków na nowe priorytety UE.
Według tego sprawozdania w nowym budżecie środki na fundusz spójności i WPR mają zostać zapewnione przynajmniej na dotychczasowym poziomie i, co więcej, zawiera ono apel do Komisji o wyrównanie dopłat bezpośrednich między „starymi” i „nowymi” krajami członkowskimi (kompromis 42).
Nawet zawarte w kompromisie 58 wezwanie Komisji „do zaproponowania mechanizmu, dzięki któremu państwa członkowskie nieprzestrzegające wartości określonych w artykule 2 Traktatu mogą podlegać konsekwencjom finansowym”, jest zapisane w taki sposób, że nie stwarza zagrożenia dla polskich interesów (w sprawie kompromisu 58 delegacja polska w grupie ECR głosowała przeciw).

Mise en œuvre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann) PL  
 

Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) – część Planu Inwestycyjnego dla Europy, znanego również jako plan Junckera – zostało przyjęte w dniu 25 czerwca 2015 r. EFSI jest w istocie gwarancją w wysokości 21 miliardów euro dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), która zapewnia EBI dodatkową zdolność kredytową, dzięki czemu może zmobilizować do 315 mld euro na projekty inwestycyjne o wyższym profilu ryzyka, nie tracąc ratingu potrójnego A.
EFSI został utworzony na początkowy okres trzech lat, chociaż już w dniu 14 września 2016 r. Komisja zaproponowała przedłużenie do dnia 31 grudnia 2020 r. wraz z ulepszeniami funduszu i Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (EIAH). EFSI funkcjonuje już przez około 1,5 roku.
Sprawozdanie ocenia dotychczasowe wdrożenie rozporządzenia w sprawie EFSI i zawiera zalecenia dotyczące ulepszeń, zwłaszcza w świetle wniosku Komisji dotyczącego rozszerzenia EFSI. EFSI z ilościowego punktu widzenia przyniósł spodziewane rezultaty w stosunku do benchmarku w wysokości 315 mld euro w danym przedziale czasowym, podczas gdy w oknie MŚP wyniki te nawet przekroczyły oczekiwania. Pozytywnie oceniam funkcjonowanie EFSI i mam nadzieję, iż to narzędzie będzie skutecznie wspierać inwestycje w Unii Europejskiej. Zagłosowałem za przyjęciem sprawozdania.

Questions écrites 
Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Déclarations écrites (jusqu’au 16 janvier 2017) 
***Cet instrument n’existe plus depuis le 16 janvier 2017**. Une déclaration écrite était une initiative portant sur un sujet entrant dans le domaine de compétence de l’Union. Elle pouvait être cosignée par plusieurs députés dans un délai de 3 mois.

Déclaration écrite sur la reconnaissance de l'obésité comme une maladie chronique  
- P8_DCL(2016)0037 - Caduque  
Alfred SANT , Enrico GASBARRA , Marc TARABELLA , Fabio Massimo CASTALDO , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ivan JAKOVČIĆ , Edward CZESAK , Ángela VALLINA  
Date d'ouverture : 11-04-2016
Échéance : 11-07-2016
Nombre de signataires : 144 - 12-07-2016
Déclaration écrite sur l'unité dans la lutte contre le terrorisme  
- P8_DCL(2016)0028 - Caduque  
József NAGY , Monika BEŇOVÁ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ruža TOMAŠIĆ , Tomasz Piotr PORĘBA , Adam GIEREK , Ivan ŠTEFANEC , Alessandra MUSSOLINI , Salvatore Domenico POGLIESE , Elisabetta GARDINI , Edward CZESAK  
Date d'ouverture : 11-04-2016
Échéance : 11-07-2016
Nombre de signataires : 71 - 12-07-2016
Déclaration écrite sur la construction de la Via Carpathia, axe de transport stratégique des régions orientales de l'Union européenne  
- P8_DCL(2016)0019 - Caduque  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Professor Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Date d'ouverture : 07-03-2016
Échéance : 07-06-2016
Nombre de signataires : 61 - 08-06-2016

Déclarations 

Déclaration d''intérêts financiers