• Aleksander   GABELIC  

Aleksander GABELIC : Explications de vote écrites - 8ème législature 

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Fonds européen de la défense (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) SV  
 

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för trepartsöverenskommelsen om inrättandet av den europeiska försvarsfonden. Det är en balanserad överenskommelse och som vi tidigare lyft fram, mot bakgrund av den försämrade säkerhetsutvecklingen och som ett bidrag till utvecklingen av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, kommer fonden att bidra till etablerandet av en stark, konkurrenskraftig och innovativ industri och teknologisk kunskapsbas inom försvarsområdet. Med detta som utgångspunkt valde vi därför att rösta emot alla de ändringsförslag som lagts utöver trepartsöverenskommelsen. Flera av dessa ändringsförslag behandlar viktiga saker som vi normalt hade kunnat stödja, men för att inte riskera att överenskommelsen faller valde vi att rösta emot.

Établissement du programme-cadre «Horizon Europe» – définition de ses règles de participation et de diffusion (A8-0401/2018 - Dan Nica) SV  
 

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för den partiella trepartsöverenskommelsen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation. Det är oerhört viktigt att vi gemensamt investerar i forskning och utveckling, och EU:s medel till forskning och innovation är viktiga för forskare och innovativa företag i Europa.
Vi välkomnar särskilt de satsningar som görs på klimatforskning i det nya ramprogrammet. Däremot beklagar vi att överenskommelsen innehåller skrivningar om löner och lönesättning. Lönebildningen är nationell kompetens och ska hanteras enligt nationell praxis och nationella system för relationerna på arbetsmarknaden.

«Erasmus»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport (A8-0111/2019 - Milan Zver) SV  
 

. – Erasmus+ är en av EU:s mest positiva satsningar och vi anser att programmet bör ha en procentuellt större andel av budgeten. Men vi väljer att avstå, då vi anser att budgeten i sin helhet måste sänkas avsevärt med anledning av brexit. Parlamentets föreslagna ökning för Erasmus+ är för omfattande. Vi välkomnar dock särskilt att Erasmus föreslås bli mer tillgängligt.

Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) SV  
 

. – Vi valde att stödja betänkandet från Europaparlamentets utrikes- och utvecklingsutskott inför förhandlingarna om det nya instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI). Vi tycker att förslaget från utrikes- och utvecklingsutskotten bidrar till att förbättra kommissionens ursprungliga förslag, bland annat genom ett större fokus på att värna utvecklingssamarbete, satsa på miljö- och klimatarbete, främja ökad jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och demokrati. Vi tycker det är bra att utskotten ställer krav på att en högre andel av finansieringen ska följa OECD/DAC:s kriterier för offentligt utvecklingsbistånd och att de tydligt lyfter upp vikten av FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet.
Vad gäller betänkandets önskemål om ökad finansiering anser vi emellertid att EU:s totala budget ska minska i och med Storbritanniens utträde ur unionen, tvärtemot vad som presenterats av kommissionen när det gäller EU:s flerårsbudget för 2021–2027. Därför vill vi åter betona vår budgetrestriktiva hållning och understryka att vi inte vill ta ställning gällande några specificerade belopp. Även om vi ser ett tydligt mervärde i att satsa på utrikes-, utvecklings- och grannskapsområdena håller vi fast vid att ökade satsningar i EU:s budget ska kompenseras genom lämpliga besparingar inom lågprioriterade delar av budgeten.

Instrument d'aide de préadhésion (IAP III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) SV  
 

. – Vi socialdemokrater i Europaparlamentet valde att stödja betänkandet från utrikesutskottet inför förhandlingarna om utformningen av den nya perioden för instrumentet inför anslutningen, det så kallade IPA-instrumentet. Vi tycker att förslaget från utrikesutskottet bidrar till att förbättra kommissionens ursprungliga förslag, bland annat genom att arbetstagares rättigheter, miljö- och klimatarbetet, jämställdhet, barn, minoriteters rättigheter, personer med funktionsvariationer, vikten av den akademiska friheten och icke diskriminering lyfts tydligare in i förslaget. Vi ställer oss också mycket positiva till att instrumentet inför den nya programperioden har utformats med en högre grad av flexibilitet.
Vad det gäller budgetramen anser vi emellertid att EU:s totala budget ska minska i och med Storbritanniens utträde ur unionen, tvärtemot vad som presenteras av kommissionen när det gäller EU:s flerårsbudget för 2021–2027. Därför vill vi åter betona vår budgetrestriktiva hållning och understryka att vi inte vill ta ställning gällande några specificerade belopp. Även om vi ser ett tydligt mervärde i att satsa på utrikes-, utvecklings- och grannskapsområdena håller vi fast vid att ökade satsningar i EU:s budget ska kompenseras genom lämpliga besparingar inom lågprioriterade delar av budgeten.

Règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) SV  
 

. – Vi svenska socialdemokrater valde att rösta emot förslaget om revidering av direktivet om kombinerad transport. Vi stödjer givetvis kombinerade transporter och ser det som en viktig del i att ställa om till en grönare transportsektor. Det är viktigt för oss att godstransporter sker med det mest miljövänliga transportalternativet, och där kan kombinerade transporter spela en viktig roll. För att vi ska uppnå våra gemensamma miljömål måste vi ställa om till både järnväg och sjöfart. Men för oss svenska socialdemokrater är det också mycket viktigt att vägtransporterna i en kombinerad transport följer cabotagereglerna och utstationeringsreglerna. Därför röstade vi emot artikel 4, men eftersom den tyvärr gick igenom ändå, valde vi att rösta emot direktivet i slutet.

Accord-cadre institutionnel UE-Suisse (A8-0147/2019 - Doru-Claudian Frunzulică) SV  
 

. – Vi socialdemokrater i Europaparlamentet valde att stödja betänkandet från utrikesutskottet avseende avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz. Vi tycker att betänkandet från utrikesutskottet betonar väl vikten av att de två parterna har ett nära, brett och omfattande partnerskap som gynnar båda parter samt vikten av att förnya och konsolidera den bilaterala strategin mellan EU och Schweiz.
Vad det gäller att betona vikten av social lagstiftning anser vi emellertid att de nationella reglerna på arbetsmarknadsområdet skall respekteras, med utgångspunkt i den nationella lagstiftningen. Situationen för gränsarbetarna bör förbättras och det bör ske utanför ramen för den bilaterala strategin eller ramverk som betonar nationell lag eller praxis.

Accord de protection des investissements UE-Singapour (A8-0054/2019 - David Martin) SV  
 

. – Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore är ett viktigt steg för en reform av det föråldrade systemet för investeringsskydd och tvistlösning, något som man från socialdemokratiskt håll har jobbat hårt för att reformera till att bli mer transparent och rättssäkert. Avtal som syftar till att säkerställa en skälig och rättvis behandling av investerare ska inte kunna påverka vår rätt att reglera på alla myndighetsnivåer eller att söka nå viktiga mål för den offentliga politiken, såsom folkhälsa och miljöskydd. Vidare är fungerande nationella domstolar förstahandsvalet för att lösa investerartvister. I relation till investeringsskydd vill vi också understryka skrivningen i Europaparlamentets resolution, som påminner om det ansvar som fastställs i OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et règles financières applicables (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) SV  
 

. – Vi svenska socialdemokrater välkomnar förbättringarna av reglerna för EU:s fonder som föreslås i betänkandet. Särskilt välkomnar vi de övergripande målen och att EU:s fonder ska användas som verktyg för grön omställning, innovation och ekonomisk omvandling samt sociala investeringar i hela Europa.
Eftersom förslaget i linje med parlamentets tidigare ståndpunkter om EU:s fleråriga budgetram trots brexit behöll samma budget för sammanhållningspolitiken så valde vi att rösta emot i slutomröstningen.
Vi är även kritiska till att den kompromiss om makroekonomisk konditionalitet (dvs. att medel ska kunna dras in från medlemsstater som inte har sina statsfinanser i ordning) som antogs i utskottet röstades ner.

Assurance des véhicules automoteurs (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) SV  
 

. – Vi står bakom syftet med att öka tryggheten genom att förbättra regelverket för motorförsäkringar och ser flera vinster för vanligt folk med förslaget. Men vi är kritiska till den breda definitionen av fordon samt att det ska ställas krav på en särskild försäkring för ett släpfordon, och vad gäller att undanta motorsporten vore det bättre undanta verksamheten på det inhägnade området i stället för fordonen. Vi förväntar oss att fortsätta förhandlingar och trepartsmöten tar hänsyn till detta.

Programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) SV  
 

. – Vi svenska socialdemokrater valde att rösta emot betänkandet om inrättande av EU-programmet för bedrägeribekämpning. Vi stöder ovillkorligt arbetet med att skydda EU:s finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter, och välkomnar därför att programmet för bedrägeribekämpning inkluderas i nästa fleråriga budgetram. Dock behöver storleken på EU-budgeten minska väsentligt till följd av att Storbritannien lämnar unionen. När den totala volymen EU-medel som behöver skyddas mot bedrägerier och andra oegentligheter minskar, behöver medlen avsatta för bedrägeribekämpning åtminstone minska proportionellt. Europaparlamentet väljer istället att fördubbla anslaget för detta ändamål, vilket är direkt oansvarigt i ett läge när budgeten istället behöver minska.

Programme en faveur du marché unique, de la compétitivité des entreprises et des statistiques européennes (A8-0052/2019 - Nicola Danti) SV  
 

. – Vi står bakom huvudsyftet med programmet för den inre marknaden. Vi välkomnar särskilt förbättringarna för marknadsövervakning, satsningarna på att bistå små och mellanstora företag och att stärka konsumenternas rättigheter. Men vi är som representanter för de svenska skattebetalarna kritiska till den stora kostnadsökning som föreslås och vi anser att vi borde kunna hitta de nödvändiga medlen inom de nuvarande budgetramarna.

Association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne, y compris les relations entre l'Union européenne, le Groenland et le Royaume de Danemark (A8-0480/2018 - Maurice Ponga) SV  
 

. – Vi valde att stödja utvecklingsutskottets betänkande om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan EU, Grönland och Danmark.
Vi uppskattar att föredraganden tar fasta på klimatfrågan och betonar vikten av hållbarhetshetsmålen i Agenda 2030, inklusive specifika referenser till jämställdhet. Vad gäller föredragandens önskemål om ökad finansiering anser vi emellertid att ökade satsningar ska kompenseras genom lämpliga besparingar inom lågprioriterade delar av EU:s budget. I och med Storbritanniens utträde ur unionen bör EU:s totala budget minska, tvärtemot vad som presenterats av kommissionen när det gäller EU:s flerårsbudget för 2021–2027.

Rapport annuel 2017 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne - lutte contre la fraude (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu) SV  
 

. – Vi svenska socialdemokrater anser att arbetet mot korruption bör intensifieras, både i medlemsstaterna och på EU-nivå, med målet att minska antalet bedrägerier som begås mot EU:s budget.
I betänkandet uppmanas kommissionen att motivera de övriga medlemsstaterna att ändra uppfattning och ansluta sig till Europeiska åklagarmyndigheten. Likväl anser vi inte att Sverige bör gå med i samarbetet för en europeisk allmän åklagare och överlåta åklagarbehörighet till EU, eftersom detta skulle kunna få långtgående konsekvenser för det svenska åklagarväsendet och det straffprocessrättsliga systemet.

Situation au Venezuela (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019) SV  
 

. – Vi svenska socialdemokrater tycker att det är viktigt att EU står fast vid sitt krav om att nyval måste utlysas så snart som möjligt. Vi är överens med det huvudsakliga syftet med resolutionen, att sätta tryck på den illegitima auktoritära Maduroregimen. Det är viktigt att EU fortsätter att skicka tydliga signaler till Maduro om att EU står bakom venezuelanernas rätt att fritt få bestämma sin framtid. Demokratin måste återupprättas. En politisk process för att återupprätta demokratin i landet måste inledas. Lösningen på krisen måste inkludera oppositionen och nationalförsamlingen som landets enda demokratiskt valda institution.
Juan Guaidó har som nationalförsamlingens talman en ledande roll när det gäller samarbete kring åtgärder för att val ska hållas och demokrati återupprättas inom den venezuelanska konstitutionens ramar. EU måste agera enat i frågan för att på bästa möjliga sätt bidra till en fredlig lösning på krisen.
Vi stödjer det venezuelanska folkets protester kring de stora demokratiska, sociala, ekonomiska problemen och människorättsliga övergreppen i landet. Det är hög tid att venezuelanerna fritt och fredligt får bestämma sin framtid. EU bör fortsätta verka kraftfullt för att detta blir verklighet.

Rapport annuel sur la politique de concurrence (A8-0474/2018 - Michel Reimon) SV  
 

. – Vi svenska socialdemokrater valde att avstå i årets omröstning om rapporten om EU:s konkurrenspolitik. Rapporten behandlar ett flertal sektorer inom ramen för EU:s konkurrenspolitik, där åtskilliga utmaningar kvarstår gällande schysst och rättvis konkurrens på den inre marknaden. Bland annat understryker betänkandet den långtgående koncentrationen av livsmedelskedjan, där ett par företag bildar oligopol på den globala marknaden för utsäde och bekämpningsmedel, till nackdel för konsumenterna, jordbrukarna, miljön och den biologiska mångfalden.
När det gäller de upprepade skrivningarna om nya EU-skatter i rapporten vill vi likväl betona att flera av skrivningarna är problematiska. Det handlar bland annat om förslaget att införa en digital skatt i EU, och förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. Vi står entydigt bakom rekommendationernas avsikt att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande. De medlemsstater inom unionen som erbjuder fördelaktiga skattearrangemang för skatteminimering bör hamna på EU:s svarta lista över skatteparadis.
Vi står även bakom OECD:s BEPS-regler mot internationell skatteflykt och skatteundandragande samt EU:s DAC6-regler för obligatoriskt automatiskt informationsutbyte mellan nationella skattemyndigheter i syfte att komma åt skattefusk och skatteundandragande. Det pågår nu emellertid ett arbete inom OECD för global samsyn om företagsbeskattningen av den digitala ekonomin, som EU inte bör föregå.

Intégration différenciée (A8-0402/2018 - Pascal Durand) SV  
 

. – EU:s integrationsprocesser, som präglas av möjligheten till differentierad integration enligt fördragen, har gjort det möjligt för vissa medlemsländer att behålla viss rättslig kompetens inom olika sakpolitiska områden på nationell nivå. Även fast begreppet omfattar olika politiska och tekniska definitioner för i vilken fart ett medlemsland vill integreras in i EU, delar vi inte föredragandens uppfattning att inga så kallade ”opt-outs” ska vara möjliga i framtiden, som då skulle omfatta en fördragsändring. Därför ställer vi oss kritiska till en rad skrivningar i betänkandet. Vi anser att differentiering absolut inte bör tillåtas för medlemsstater vad gäller tillämpningen av EU:s grundläggande värderingar om demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter, som fastslås i artikel 2 i EU-fördraget. Men vi valde att lägga ner våra röster i betänkandet eftersom vi ställer oss kritiska till skrivningar om att i framtiden ta bort möjligheten helt för enskilda medlemsstater att begära undantagsklausuler vad gäller den ekonomiska eller sociala politiken.

Fonds social européen plus (FSE+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) SV  
 

. – Vi svenska socialdemokrater stödjer idén om en barngaranti inom ramen för Europeiska socialfonden. Det är en positiv prioritering att EU:s budget stödjer medlemsländernas satsningar på de allra mest utsatta i samhället. Vi kan dock inte stödja förslag som innebär en ökning av EU:s budget med anledning av ett stundande brexit som vi menar bör medföra nedskärningar i EU:s budget. Barngarantin bör genomföras inom en bantad långtidsbudget för EU.

Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes) SV  
 

. – Vi socialdemokrater välkomnar att Europaparlamentet antagit ett starkt betänkande om unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel. Det särskilda granskningsutskottet har utfört ett förtjänstfullt arbete och identifierat en rad aspekter som måste förbättras i EU:s nuvarande system. För oss är det viktigt att insynen i de ansvariga myndigheternas arbete stärks, så att godkännandet av bekämpningsmedel och verksamma ämnen vilar på solid vetenskaplig grund, utan otillbörligt inflytande från industrin. Försiktighetsprincipen ska tillämpas och bekämpningsmedel som har skadlig inverkan på människors hälsa, ekosystemen och miljön ska givetvis inte tillåtas. Därför ställer vi oss bakom betänkandets krav på att det befintliga tillståndet för glyfosat ska ses över. Vi hade velat se skarpare skrivningar på en rad punkter, men för att säkerställa att det progressiva betänkandet i sin helhet inte fälldes av konservativa ledamöter valde vår socialdemokratiska grupp att avstå i omröstningen av några enskilda ändringsförslag.

L’égalité des genres et les politiques fiscales dans l’Union européenne (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) SV  
 

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för initiativbetänkandet rörande jämställdhet och skattepolitik i EU. EU-samarbetet är en mycket viktig plattform för att sprida god praxis mellan medlemsstaterna. Sverige har genom att helt förflytta sig till en individuell beskattning genomfört en mycket tydlig feministisk reform för att öka kvinnors frihet och självbestämmande. Något som inte alls är självklart i EU, då vi delar denna uppfattning tillsammans med endast ett annat medlemsland, Finland. Dock ställer vi oss kritiska till texten i punkt 32 – som emellertid inte antogs – om avskaffad enhällighet för medlemsstaterna i rådet när det gäller skattefrågorna. Även fortsättningsvis måste medlemsstaternas möjlighet att införa, och behålla, egna nationella skatteregler bibehållas och värnas. Den nationella skattesuveräniteten utgör nationell kompetens och bör så förbli.