Vladimír MAŇKA : 8ème législature 

Groupes politiques 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen - Membre

Partis nationaux 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : SMER-Sociálna demokracia (Slovaquie)

Questeur 

 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Parlement européen

Membre 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission des budgets
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Bureau du Parlement européen
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Questeurs
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission des budgets

Membre suppléant 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
 • 14-07-2014 / 06-11-2017 : Délégation à la commission parlementaire de stabilisation et d'association UE-Serbie
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Activités parlementaires principales 

Contributions aux débats en séance plénière 
Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur 
Un rapporteur est nommé par la commission parlementaire saisie au fond pour élaborer un rapport sur les propositions législatives, budgétaires ou autres. Les rapporteurs peuvent ce faisant consulter des experts et les parties prenantes. Ils sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs. Les rapports adoptés en commission sont ensuite examinés et mis aux voix en séance plénière. Article 55 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur 
Les commissions peuvent élaborer un avis sur le rapport de la commission saisie au fond; cet avis porte sur les matières qui relèvent de leur champ de compétence. Les rapporteurs de ces avis sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs de l’avis. Articles 56 et 57 ainsi qu’annexe VI du règlement intérieur.

AVIS sur le contrôle des dépenses et le suivi du rapport coût-efficacité des systèmes de garantie pour la jeunesse de l’Union européenne  
- BUDG_AD(2017)606163 -  
-
BUDG 

Avis - en tant que rapporteur fictif 
Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) nº 1303/2013 et (UE) nº 1305/2013  
- BUDG_AD(2016)589167 -  
-
BUDG 
AVIS sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la croissance 2016  
- BUDG_AD(2016)575091 -  
-
BUDG 
AVIS sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la croissance 2015  
- BUDG_AD(2015)546556 -  
-
BUDG 

Proposition(s) de résolution 
Des propositions de résolution sont déposées sur des sujets d’actualité à la demande d’une commission, d’un groupe politique ou d’au moins 5 % des députés. Elles sont mises aux voix en séance plénière. Articles 132, 136, 139 et 144 du règlement intérieur.

Questions orales 
Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Grandes interpellations 
Les grandes interpellations avec demande de réponse écrite et débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 139 et annexe III du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires 

Explications de vote écrites 
Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Contrats de ventes de biens (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) SK  
 

Rôzna úprava v oblasti právnych vzťahov pri predaji tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim a komplikované zisťovanie postupov pri uplatňovaní práv sťažujú fungovanie vnútorného trhu v oblasti elektronického cezhraničného obchodu. Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o online a iných predajoch tovaru na diaľku je preto ďalším stupňom v oblasti odstraňovania právnych prekážok a harmonizácie európskeho spotrebiteľského práva. Precíznejšou jednotnou úpravou práv a povinností zmluvných strán sa vytvára priestor pre rozvoj elektronického predaja tovaru. Zjednotené postupy pri predaji spotrebného tovaru týkajúce sa najmä reklamácie, prostriedkov nápravy a ukončenia zmlúv posilnia právnu istotu zmluvných strán. Zároveň sa uľahčí obchodníkom ponúkanie tovaru v iných členských krajinách. To prispeje k väčšej konkurencii a vytváraniu tlaku na ceny a kvalitu tovaru.

Mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) SK  
 

. – Pohraničné regióny predstavujú 40 % územia Únie a žije v nich 30 % obyvateľov. Slabá alebo neexistujúca infraštruktúra, menej dostupné vzdelávanie, horší prístup k verejným službám a ďalšie faktory spôsobujú, že tieto regióny dosahujú slabšie hospodárske výsledky oproti ostatným regiónom Únie a život v nich je pre obyvateľov komplikovanejší. V záujme zlepšenia životných podmienok boli na cezhraničné programy Interreg v období rokov 2014 – 2020 vyčlenené v rozpočte EÚ prostriedky v objeme 6 miliárd eur. Plynulej a lepšej implementácii projektov však bránia rozdielne právne režimy a administratívne prekážky vyplývajúce z vnútroštátneho práva krajín, do ktorých pohraničné regióny patria. Zavedením mechanizmu riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte umožníme, aby sa v spoločnom cezhraničnom regióne pri spoločnom projekte v jednom členskom štáte mohlo uplatniť právo susedného členského štátu. Tento nástroj je založený na dobrovoľnosti a záleží na dotknutých členských krajinách, aby si podľa potreby pred implementáciou každého konkrétneho projektu určili mechanizmus, ktorý sa v projekte uplatní. Odstránením právnych a administratívnych prekážok sa zlepšia postupy pri realizácii podporovaných projektov, posilní sa európska integrácia a hospodárstvo pohraničných regiónov.

Évaluation des technologies de la santé (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) SK  
 

. – Zdravotnícke technológie majú vplyv na pacientov, verejné zdravie a aj systémy zdravotnej starostlivosti. Vysoký pokrok v medicíne a v zdravotníckych technológiách predstavuje príležitosti a zároveň aj výzvu na riešenie rozdielnych postupov a systémov zdravotníctva v Únii. Požiadavky na vysokú úroveň ochrany zdravia, bezpečnosť a dostupnosť moderných zdravotníckych technológií a liekov si vyžadujú, aby Únia a členské krajiny pri maximálnom využití výsledkov vedy a výskumu a pri dodržaní zásad transparentnosti a objektívnosti postupovali spoločne pri posudzovaní medicínskych inovácií. Takýto postup môže ovplyvniť ich kvalitu, zavádzanie na vnútorný trh, dostupnosť pre pacientov a v konečnom dôsledku aj pozitívny vplyv výdavkov na verejné zdravie.

Questions écrites 
Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Déclarations écrites (jusqu’au 16 janvier 2017) 
***Cet instrument n’existe plus depuis le 16 janvier 2017**. Une déclaration écrite était une initiative portant sur un sujet entrant dans le domaine de compétence de l’Union. Elle pouvait être cosignée par plusieurs députés dans un délai de 3 mois.

Déclaration écrite sur la nécessité d’un comportement responsable des entreprises en ce qui concerne l’investissement dans les pays en développement  
- P8_DCL(2016)0133 - Caduque  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Date d'ouverture : 12-12-2016
Échéance : 12-03-2017
Nombre de signataires : 103 - 13-03-2017
Déclaration écrite sur la protection des personnes handicapées ainsi qu'une meilleure reconnaissance et une harmonisation accrue, entre les États membres, des droits, mesures et instruments relatifs au handicap  
- P8_DCL(2014)0012 - Caduque  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Olga SEHNALOVÁ , Eduard KUKAN , Jiří MAŠTÁLKA , Claude MORAES , Evelyn REGNER , Jan KELLER , Josef WEIDENHOLZER , Jutta STEINRUCK , Jörg LEICHTFRIED , Jonás FERNÁNDEZ , Javi LÓPEZ , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ismail ERTUG , Andrzej GRZYB  
Date d'ouverture : 20-10-2014
Échéance : 20-01-2015
Nombre de signataires : 82 - 21-01-2015

Déclarations 

Déclaration d''intérêts financiers