Mirosław PIOTROWSKI : 8ème législature 

Groupes politiques 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Groupe des Conservateurs et Réformistes européens - Membre

Partis nationaux 

 • 01-07-2014 / 08-10-2014 : Prawo i Sprawiedliwość (Pologne)
 • 09-10-2014 / 01-07-2019 : Niezależny (Pologne)

Membre 

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Commission des transports et du tourisme
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission du développement régional
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud-Est et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission du développement régional

Membre suppléant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission des affaires étrangères
 • 14-07-2014 / 18-05-2016 : Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
 • 17-06-2016 / 01-07-2019 : Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission des affaires étrangères

Activités parlementaires principales 

Contributions aux débats en séance plénière 
Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur 
Un rapporteur est nommé par la commission parlementaire saisie au fond pour élaborer un rapport sur les propositions législatives, budgétaires ou autres. Les rapporteurs peuvent ce faisant consulter des experts et les parties prenantes. Ils sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs. Les rapports adoptés en commission sont ensuite examinés et mis aux voix en séance plénière. Article 55 du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur fictif 
Pour chaque rapport, les groupes politiques désignent, au sein de la commission saisie au fond, un rapporteur fictif qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur 
Les commissions peuvent élaborer un avis sur le rapport de la commission saisie au fond; cet avis porte sur les matières qui relèvent de leur champ de compétence. Les rapporteurs de ces avis sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs de l’avis. Articles 56 et 57 ainsi qu’annexe VI du règlement intérieur.

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) nº 1316/2013 et (UE) nº 283/2014  
- REGI_AD(2018)626678 -  
-
REGI 

Proposition(s) de résolution 
Des propositions de résolution sont déposées sur des sujets d’actualité à la demande d’une commission, d’un groupe politique ou d’au moins 5 % des députés. Elles sont mises aux voix en séance plénière. Articles 132, 136, 139 et 144 du règlement intérieur.

Questions orales 
Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires 

Explications de vote écrites 
Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Décision établissant une facilité européenne pour la paix (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) PL  
 

W przegłosowanym sprawozdaniu dotyczącym ustanowienia Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju wskazano, że główne decyzje w sprawie wykorzystania środków z tegoż instrumentu podejmowane będą na szczeblu Rady, jakkolwiek nie wiadomo, czy jednomyślnie czy też większością kwalifikowaną. Ponadto rola państw członkowskich w kierowaniu codziennymi działaniami zostanie ograniczona, gdyż prowadzić je będzie Europejska Służba Działań Zewnętrznych. Dlatego w głosowaniu nad tym sprawozdaniem postanowiłem wstrzymać się od głosu.

Rapport annuel 2017 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne - lutte contre la fraude (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu) PL  
 

W przegłosowanym sprawozdaniu podkreśla się potrzebę zwalczania wszelkich form korupcji i wzywa się państwa członkowskie do ściślejszej współpracy w obszarze wymiany informacji. Sprawozdanie zawiera wiele innych zapisów, które należy poprzeć. Jednocześnie jednak odwołuje się do ustanowienia Prokuratury Europejskiej, co jest kontrowersyjne z punktu widzenia mojego kraju. Dlatego też zagłosowałem przeciwko temu sprawozdaniu.

Constatations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) PL  
 

Od dawna apeluję do decydentów UE, by włączyli się w działania mające na celu zwalczanie terroryzmu. Zaniechania w tym zakresie skutkują tak tragicznymi wydarzeniami jak wczorajszy zamach w Strasburgu. Miał on miejsce w przeddzień głosowania nad sprawozdaniem Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu.
Jednakże część zapisów w nim zawartych budzi poważne zastrzeżenia co do prawdziwych intencji jego autorów. Na przykład w ustępie 36 Parlament domaga się „przejrzystej kontroli i akredytowania jedynie tych programów edukacji teologicznej, które są w pełni zgodne z wartościami demokracji, praworządności, praw człowieka, neutralnością i demokratycznym laicyzmem państw europejskich”. Nie bardzo wiadomo, jak można pogodzić teologię z laicyzmem.
W ustępie 38 z kolei Parlament wzywa państwa członkowskie do zamykania tych miejsc kultu religijnego, które „nie przestrzegają zasad demokracji i praworządności oraz praw człowieka”. Mogłoby to doprowadzić do poważnych nadużyć w zakresie wolności religijnych. Dlatego głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu.

Questions écrites 
Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Déclarations 

Déclaration d'intérêts financiers