Marian-Jean MARINESCU : 8ème législature 

Groupes politiques 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) - Vice-président

Partis nationaux 

 • 01-07-2014 / 22-03-2015 : Partidul Democrat-Liberal (Roumanie)
 • 23-03-2015 / 01-07-2019 : Partidul Naţional Liberal (Roumanie)

Membre 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission des transports et du tourisme
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation à la commission parlementaire de stabilisation et d'association UE-Serbie
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission des transports et du tourisme

Membre suppléant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
 • 10-07-2014 / 18-01-2017 : Commission du contrôle budgétaire
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud-Est et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission du contrôle budgétaire
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Activités parlementaires principales 

Rapport(s) - en tant que rapporteur 
Un rapporteur est nommé par la commission parlementaire saisie au fond pour élaborer un rapport sur les propositions législatives, budgétaires ou autres. Les rapporteurs peuvent ce faisant consulter des experts et les parties prenantes. Ils sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs. Les rapports adoptés en commission sont ensuite examinés et mis aux voix en séance plénière. Article 55 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur 
Les commissions peuvent élaborer un avis sur le rapport de la commission saisie au fond; cet avis porte sur les matières qui relèvent de leur champ de compétence. Les rapporteurs de ces avis sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs de l’avis. Articles 56 et 57 ainsi qu’annexe VI du règlement intérieur.

AVIS sur le prochain cadre financier pluriannuel (CFP): préparation de la position du Parlement sur le cadre financier pluriannuel pour l’après-2020  
- ITRE_AD(2018)609632 -  
-
ITRE 
AVIS sur le prochain cadre financier pluriannuel: préparation de la position du Parlement sur le cadre financier pluriannuel pour l’après-2020  
- TRAN_AD(2017)610555 -  
-
TRAN 
AVIS sur la mise en œuvre du Fonds européen pour les investissements stratégiques  
- ITRE_AD(2017)599549 -  
-
ITRE 

Avis - en tant que rapporteur fictif 
Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, et abrogeant la directive 2009/22/CE  
- TRAN_AD(2018)627831 -  
-
TRAN 
AVIS sur la politique de cohésion et l’objectif thématique «Promouvoir le transport durable et améliorer les infrastructures de réseaux» – Article 9, paragraphe 7, du règlement portant dispositions communes (RDC)  
- TRAN_AD(2018)616793 -  
-
TRAN 

Proposition(s) de résolution 
Des propositions de résolution sont déposées sur des sujets d’actualité à la demande d’une commission, d’un groupe politique ou d’au moins 5 % des députés. Elles sont mises aux voix en séance plénière. Articles 132, 136, 139 et 144 du règlement intérieur.

Questions orales 
Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Grandes interpellations 
Les grandes interpellations avec demande de réponse écrite et débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 139 et annexe III du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires 

Explications de vote écrites 
Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Pleine application des dispositions de l'acquis de Schengen en Bulgarie et en Roumanie (A8-0365/2018 - Sergei Stanishev) RO  
 

În anul 2011, am organizat în Grupul PPE din Parlamentul European un eveniment de susținere a intrării României în Schengen după ce, în concluziile adoptate pe 9 iunie 2011, Consiliul a recunoscut că România este pregătită să intre în spațiul Schengen. România este deci pregătită de 7 ani să intre în Schengen: și-a respectat toate angajamentele tehnice privind securizarea granițelor terestre, aeriene și maritime. Astăzi am votat în Parlament încă o rezoluție prin care cerem Consiliului UE să nu mai amâne această decizie.
Libertatea de circulație este un principiu de bază al Comunității Europene și trebuie să le fie garantat tuturor cetățenilor europeni, mai ales acum, când există o amplă dezbatere despre viitorul UE.

Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius) RO  
 

. – Am votat împotriva acestei directive deoarece aceasta ar putea reduce activitățile de detașare din cauza nesiguranței pe care negocierile o vor crea în rândul întreprinderilor. „Libera circulație a serviciilor” este un principiu fundamental ale pieței interne, consacrat în Tratatul privind funcționarea UE. Principiul potrivit căruia pentru lucrătorii detașați se aplică aceleași norme de salarizare ca cele pentru salariații locali este incompatibil cu o piață unică autentică, în cadrul căreia dezvoltarea economică durabilă este determinată de întreprinderi eficiente, inovatoare și competitive, diferențele de salarizare constituind un element legitim al avantajului competitiv pe care îl au prestatorii de servicii.
Acest principiu nu este fezabil în practică, deoarece: prestatorii de servicii transfrontaliere suportă costuri care nu sunt asumate de către furnizorii locali de servicii; angajatorii locali plătesc pentru angajații lor doar salariile, impozitele și contribuțiile de asigurări, pe când, pentru lucrătorii detașați, trebuie să plătească și cheltuielile de transport, cazare și diurnă, precum și cele generate de identificarea partenerilor externi și de serviciile de consultanță pentru detașat.
Activitatea lucrătorilor detașați este de natură temporară, aceștia întorcându-se în țara de origine după perioada de detașare.
Totodată, trebuie luate în considerare diferențele existente în mod obiectiv între statele membre, care rezultă din nivelurile diferite de dezvoltare economică și reglementări diferite privind legislația muncii.

Performance énergétique des bâtiments (A8-0314/2017 - Bendt Bendtsen) RO  
 

. – Industria construcțiilor reprezintă aproximativ 9% din PIB-ul european și numără 18 milioane de locuri de muncă. Lucrările de construcție care includ lucrări de renovare și de reabilitate energetică reprezintă o valoare aproape de două ori mai mare decât construcția de noi clădiri și IMM-urile contribuie cu peste 70% la valoarea adăugată a sectorului construcțiilor din Uniunea Europeană.
Obiectivul propunerii reprezintă un câștig dublu pentru economia Uniunii. Pe de-o parte, industria europeană a construcțiilor poate să răspundă provocărilor economice și societale, mai precis creșterea locurilor de muncă, urbanizarea, digitalizarea și schimbările demografice, pe de altă parte, răspunde provocărilor din domeniul energiei și climei, ținând seama de cerințele Acordului de la Paris.
Am votat pentru propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor deoarece pune în practică principiul „eficiența energetică pe primul loc” și reprezintă un element esențial al uniunii energetice; mai mult, ia în considerare rezultatele unui proces de reexaminare bazat pe o amplă consultare publică, pe studii și pe reuniuni cu părțile interesate și este sprijinită de o evaluare și de o analiză a impactului.

Questions écrites 
Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Déclarations écrites (jusqu’au 16 janvier 2017) 
***Cet instrument n’existe plus depuis le 16 janvier 2017**. Une déclaration écrite était une initiative portant sur un sujet entrant dans le domaine de compétence de l’Union. Elle pouvait être cosignée par plusieurs députés dans un délai de 3 mois.

Déclaration écrite sur le droit fondamental à l'eau potable  
- P8_DCL(2016)0071 - Caduque  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Date d'ouverture : 12-09-2016
Échéance : 12-12-2016
Nombre de signataires : 78 - 13-12-2016
Déclaration écrite sur le système de carte bleue européenne pour la migration  
- P8_DCL(2016)0057 - Caduque  
Deirdre CLUNE , Claudia ȚAPARDEL , Markus PIEPER , Marian-Jean MARINESCU , Salvatore Domenico POGLIESE , Marian HARKIN , Yana TOOM , Renate WEBER , David CASA , Brian HAYES  
Date d'ouverture : 06-06-2016
Échéance : 06-09-2016
Nombre de signataires : 29 - 07-09-2016
Déclaration écrite sur les différences en matière de composition et de qualité entre les produits commercialisés sur les marchés de l'ouest et de l'est de l'Union européenne  
- P8_DCL(2016)0053 - Caduque  
Professor Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Date d'ouverture : 09-05-2016
Échéance : 09-08-2016
Nombre de signataires : 141 - 28-07-2016

Déclarations 

Déclaration d''intérêts financiers 

Contact