Christel SCHALDEMOSE : Explications de vote écrites 

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 183 du règlement intérieur.

Le droit d'auteur dans le marché unique numérique (A8-0245/2018 - Axel Voss) DA  
 

Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet bakker grundlæggende op om, at kunstnere skal have en rimelig betaling for brug af deres værker.
De europæiske regler til beskyttelse af ophavsrettigheder har længe været forældede og har ikke været skræddersyet til en digital virkelighed.
Det er vigtigt at understrege, at dette direktiv pålægger udbydere af onlinedelingstjenester nye forpligtelser, men at disse forpligtelser ikke er rettet mod brugerne af disse.
Kommissionens oprindelige direktivforslag var uacceptabelt, og det har gennem hele lovgivningsprocessen været en prioritet for Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet, at der blev indsat robuste beskyttelsesforanstaltninger. Disse beskyttelsesforanstaltninger har skullet værne om en lang række legitime grunde til at benytte sig af ophavsrettighedsbeskyttet materiale. Derfor er karikaturer, anmeldelser o.l., der benytter sig af ophavsrettighedsbeskyttet materiale, ikke omfattet af direktivets bestemmelser.
Det har ligeledes været en prioritet, at en række platforme skulle undtages fra direktivet, så eksempelvis online encyklopædier, open source-platforme og platforme med et uddannelses- eller forskningsmæssigt formål nu ikke længere er underlagt direktivet.
Direktivet har også indsat visse undtagelser for nye og mindre virksomheder. Vi vil følge direktivets påvirkning af disse virksomheder nøje.
Skulle direktivet have utilsigtede konsekvenser i forhold til direktivets undtagelser eller dets implementering generelt, vil vi forlange en hurtig revision af direktivet.

Modifications du règlement intérieur du Parlement (A8-0462/2018 - Richard Corbett) DA  
 

Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter større kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, som ofte kaldes blyantspenge.
Socialdemokratiet mener, at forslaget i denne betænkning har en stor svaghed, idet revisionen er frivillig for europaparlamentarikere. Vi mener, revisionen skal være obligatorisk for alle.
Det er for os afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, at kontrollen udøves af fagprofessionelt personale, og at samtlige europaparlamentarikere underlægges ens og effektive kontrolsystemer.

Budget général de l'Union européenne pour 2019 - toutes sections (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) DA  
 

Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter større kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, som ofte kaldes blyantspenge. Det er afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, at kontrollen udøves af fagprofessionelt personale, og at samtlige europaparlamentarikere underlægges ens og effektive kontrolsystemer. Vi støtter derfor ethvert konstruktivt og realistisk forslag, der sigter mod at opnå dette.
Vi mener, at Europa-Parlamentet kun bør have ét hjemsted. Alene dette vurderes at kunne frigøre op mod 10 % af parlamentets budget.
Vi støtter initiativer, der sigter mod at hjælpe ofre for seksuel chikane i Europa-Parlamentet. Vi mener dog, at disse initiativer kan iværksættes inden for den nuværende budgetramme og uden at forøge det samlede budget.
Vi afviser ethvert forslag om markante forøgelser af parlamentets budget. Storbritanniens udmeldelse efterlader et økonomisk hul i EU-budgettet, og vi mener i denne forbindelse, at det vil være passende at reducere parlamentets budget og prioritere bedre inden for disse budgetrammer.

Réforme de la loi électorale de l'Union européenne (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner) DA  
 

Socialdemokratiet er af den klare opfattelse, at de gældende regler for afholdelse af valg til Europa-Parlamentet i Danmark fungerer efter hensigten. Afholdelse af valg er en kerneopgave for den enkelte medlemsstat.
Samtidig må der selvsagt sikres en rimelig og passende fælles ramme ift. de praktiske forhold i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet.
Vi mener ikke, at europæiske valg skal ensartes for ensartethedens skyld, men at valgloven skal have respekt for medlemsstaters valgtraditioner og lovgivninger.
Vi bemærker derfor med tilfredshed, at dette sikres med den vedtagne tekst.

Composition du Parlement européen (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) DA  
 

Vi danske socialdemokrater støtter en reduktion af antallet af mandater efter Storbritanniens udmeldelse og er imod indførelsen af transnationale lister. Vi er derfor tilfredse med, at transnationale lister ikke er en del af forslaget om fordelingen af Europa-Parlamentets mandater. Vi understreger dog, at en fjernelse af samtlige 73 britiske mandater havde været behørigt for at nedbringe Europa-Parlamentets omkostninger, når Storbritanniens udmeldelse træder i kraft.

Rapport annuel sur le fonctionnement de l'espace Schengen (A8-0160/2018 - Carlos Coelho) DA  
 

Socialdemokratiet byder betænkningens opfordringer velkommen, hvad angår forbedret politisamarbejde på tværs af grænser, herunder en mere effektiv deling af data gennem eksempelvis automatiske fingeraftryksidentifikationssystemer. Vi bakker desuden op om betænkningens bekymringer hvad angår Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings (FRONTEX) mangel på mandskabs- og finansielle ressourcer.
Det skal dog kraftigt understreges, at Socialdemokratiet står fast på, at den danske grænsekontrol skal opretholdes så længe, der ikke er kontrol med EU’s ydre grænser. Derfor påpeger vi også nødvendigheden af en gennemgribende reform af det eksisterende Schengensamarbejde, der skal sikre, at de enkelte medlemslande selv bestemmer, hvor længe og i hvilket omfang grænsekontroller bør opretholdes.
Derfor stemte vi hverken for eller imod betænkningen.

Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres (A8-0140/2018 - Miroslavs Mitrofanovs) DA  
 

De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter ambitionen om at styrke beskæftigelsen og skabe job af høj kvalitet i hele Europa. Det skal dog understreges, at vi er af den klare opfattelse, at personbeskatning og skattesatser i denne forbindelse er, og skal vedblive at være, et rent nationalt anliggende.

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2019 – section I – Parlement européen (A8-0146/2018 - Paul Rübig) DA  
 

Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter større kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, som ofte kaldes blyantspenge. Det er afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, at kontrollen udøves af fagprofessionelt personale, og at samtlige europaparlamentarikere underlægges ens og effektive kontrolsystemer. Vi støtter ethvert konstruktivt og realistisk forslag, der kan bidrage til dette, men er bevidste om, at det er Præsidiet, der udformer reglerne herom. Vi støtter derfor det igangværende arbejde om en revision af reglerne for generelle udgifter til kontorhold, men kan derfor på forhånd ikke lægge os fast på en bestemt model for disse regler. Vi fastholder derudover at Europa-Parlamentet kun bør have ét hjemsted. Alene dette vurderes at kunne frigøre op mod 10 % af parlamentets budget. Afslutningsvist afviser vi ethvert forslag om markante forøgelser af parlamentets budget. Storbritanniens udmeldelse efterlader et økonomisk hul i EU-budgettet, og vi mener i denne forbindelse, at det vil være passende at reducere parlamentets budget og prioritere bedre inden for disse budgetrammer.

Décharge 2016: Budget général de l'UE - Parlement européen (A8-0105/2018 - Derek Vaughan) DA  
 

Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter mere kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, som ofte kaldes blyantspenge. Det er afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, at kontrollen udøves af fagprofessionelt personale, og at samtlige europaparlamentarikere underlægges ens og effektive kontrolsystemer. Vi støtter ethvert konstruktivt og realistisk forslag, der kan bidrage til dette, men er bevidste om, at det er Præsidiet, der udformer reglerne herom. Vi støtter derfor det igangværende arbejde om en revision af reglerne for generelle udgifter til kontorhold, men kan derfor på forhånd ikke lægge os fast på en bestemt model for disse regler.

Composition du Parlement européen (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) DA  
 

Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter ikke en ny fordeling af Europa-Parlamentets mandater. I stedet er vi af den klare overbevisning, at Storbritanniens 73 mandater skal fjernes, når Storbritanniens udmeldelse træder i kraft. Dette skal ses i lyset af, at briternes udmeldelse efterlader et økonomisk hul i EU-budgettet, og vi mener derfor, at det vil være passende at fjerne de britiske mandater for at nedbringe Parlamentets omkostninger.
Yderligere er vi imod indførelsen af transnationale lister. Vi mener, at forslaget om transnationale lister ikke bidrager til en styrkelse af demokratiet, man snarere vil øge afstanden mellem den enkelte borger og parlamentarikerne. Ligeledes mener vi, at transnationale lister vil være til særlig gavn for de største medlemsstater, der i dagens system i forvejen er godt repræsenteret.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  11G146
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07149
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Adresse postale 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11G146
  1047 Brussels
   
  Contact data: