Bart STAES : 8ème législature 

Groupes politiques 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Groupe des Verts/Alliance libre européenne - Membre

Partis nationaux 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Groen (Belgique)

Membre 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission du contrôle budgétaire
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec les États-Unis
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission du contrôle budgétaire
  • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Commission spéciale sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union

Membre suppléant 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec Israël
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Activités parlementaires principales 

Contributions aux débats en séance plénière 
Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur 
Un rapporteur est nommé par la commission parlementaire saisie au fond pour élaborer un rapport sur les propositions législatives, budgétaires ou autres. Les rapporteurs peuvent ce faisant consulter des experts et les parties prenantes. Ils sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs. Les rapports adoptés en commission sont ensuite examinés et mis aux voix en séance plénière. Article 55 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur 
Les commissions peuvent élaborer un avis sur le rapport de la commission saisie au fond; cet avis porte sur les matières qui relèvent de leur champ de compétence. Les rapporteurs de ces avis sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs de l’avis. Articles 56 et 57 ainsi qu’annexe VI du règlement intérieur.

AVIS sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part  
- ENVI_AD(2017)595582 -  
-
ENVI 
AVIS sur les recommandations à la Commission européenne concernant les négociations du partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI)  
- ENVI_AD(2015)544393 -  
-
ENVI 

Avis - en tant que rapporteur fictif 
Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission  
- ENVI_AD(2018)615396 -  
-
ENVI 
AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques et modifiant les règlements (UE) n° 1291/2013 et (UE) n° 1316/2013  
- CONT_AD(2015)551899 -  
-
CONT 
AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux échanges et aux importations dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux  
- ENVI_AD(2015)541295 -  
-
ENVI 

Proposition(s) de résolution 
Des propositions de résolution sont déposées sur des sujets d’actualité à la demande d’une commission, d’un groupe politique ou d’au moins 5 % des députés. Elles sont mises aux voix en séance plénière. Articles 132, 136, 139 et 144 du règlement intérieur.

Questions orales 
Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Grandes interpellations 
Les grandes interpellations avec demande de réponse écrite et débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 139 et annexe III du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires 

Explications de vote écrites 
Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Établissement du programme-cadre «Horizon Europe» – définition de ses règles de participation et de diffusion (A8-0401/2018 - Dan Nica) NL  
 

Ik heb voor het dossier Horizon Europa gestemd, het zogenaamde negende kaderprogramma voor onderzoek, omdat het een goede basis legt voor de verdere ontwikkeling van wetenschap en technologie, industriële concurrentie en de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
We wilden graag de schrapping van de bepaling die het voorzorgsbeginsel vervangt door het innovatieprincipe, omdat dit voor rechtsonzekerheid zorgt.
Onder impuls van de Groenen is het programma Horizon Europa zeer sterk op klimaat gericht, is het gelinkt aan de concretisering van het Parijse klimaatakkoord en moet het vooral toepassingen bevatten waar burgers beter van worden. Geldoverdracht van Horizon Europa naar het Europese defensiefonds is bijvoorbeeld niet toegestaan. Voortaan moeten strategische onderzoeks- en innovatieplannen worden gemaakt met vooraf een multi-stakeholdersbevraging. De selectiecriteria zijn strenger als het over langetermijnprojecten gaat, er wordt een Europese Innovatieraad opgericht die veelbelovende innovaties zal opschalen en kmo's en start-ups zal helpen. Er komt ook meer transparantie bij de follow-up van de besteding van de middelen. De geselecteerde domeinen zijn onder andere gezondheid (opsporen en behandelen van ziektes), de creatieve industrie, de circulaire economie, mobiliteit en energietransitie, duurzame landbouw en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bovendien zijn het promoten van gelijke kansen en het zoeken naar genderevenwicht in de evaluatiepanels expliciet in de tekst opgenomen.

Programme d’exécution du programme-cadre «Horizon Europe» (A8-0410/2018 - Christian Ehler) NL  
 

Ik heb voor het dossier Horizon Europa gestemd, het zogenaamde negende kaderprogramma voor onderzoek, omdat het een goede basis legt voor de verdere ontwikkeling van wetenschap en technologie, industriële concurrentie en de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
We wilden graag de schrapping van de bepaling die het voorzorgsbeginsel vervangt door het innovatieprincipe, omdat dit voor rechtsonzekerheid zorgt.
Onder impuls van de Groenen is het programma Horizon Europa zeer sterk op klimaat gericht, is het gelinkt aan de concretisering van het Parijse klimaatakkoord en moet het vooral toepassingen bevatten waar burgers beter van worden. Geldoverdracht van Horizon Europa naar het Europese defensiefonds is bijvoorbeeld niet toegestaan. Voortaan moeten strategische onderzoeks- en innovatieplannen gemaakt worden met vooraf een multi-stakeholdersbevraging. De selectiecriteria zijn strenger als het over langetermijnprojecten gaat, er wordt een Europese Innovatieraad opgericht die veelbelovende innovaties zal opschalen en kmo's en start-ups zal helpen. Er komt ook meer transparantie bij de follow-up van de besteding van de middelen. De geselecteerde domeinen zijn onder andere gezondheid (opsporen en behandelen van ziektes), de creatieve industrie, de circulaire economie, mobiliteit en energietransitie, duurzame landbouw en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bovendien zijn het promoten van gelijke kansen en het zoeken naar genderevenwicht in de evaluatiepanels expliciet in de tekst opgenomen.

Utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (A8-0045/2019 - Jytte Guteland) NL  
 

Mijn strijd voor een gezonder leefmilieu krijgt hier navolging, zeker nu enkele bevindingen uit ons verslag van de bijzondere commissie PEST in de tekst zijn overgenomen. Doel van de richtlijn duurzaam pesticidegebruik is om de impact van schadelijke stoffen voor mens en milieu te verminderen door pesticiden op een meer doordachte, geïntegreerde manier te gebruiken en door alternatieven te promoten. De Groenen zijn erin geslaagd enkele voorstellen in het verslag over de tenuitvoerlegging noemenswaardig te versterken. Zo moet het gebruik van niet-chemische alternatieven voorrang krijgen en moeten kwetsbare groepen beter beschermd worden door pesticiden niet te gebruiken in openbare ruimten (in lijn met mijn PEST-verslag). Precisielandbouw en digitalisering moeten zorgen voor minder pesticiden en mogen boeren niet afhankelijk maken of in schulden steken. Het verslag bevat ook een sterke verwijzing naar het ondersteunen van agro-ecologie, omdat deze een veel duurzamere manier van ziektebestrijding inhoudt en het gebruik van pesticiden sowieso drastisch vermindert, of zelfs overbodig maakt. Het verslag linkt het gebruik van pesticiden ook expliciet aan het verlies van biodiversiteit en aan de afhankelijke positie waarin boeren verkeren. Enig negatief punt is de mogelijkheid om geïntegreerde gewasbescherming als vergroeningsmaatregel in het GLB te erkennen. Ik stem voor dit verslag.

Questions écrites 
Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Questions à la BCE et concernant le MSU et le MRU 
Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite à la BCE ainsi que des questions portant sur le mécanisme de surveillance unique et le mécanisme de résolution unique. Ces questions sont d’abord soumises au président de la commission compétente. Articles 140 et 141 ainsi qu’annexe III du règlement intérieur.

Déclarations écrites (jusqu’au 16 janvier 2017) 
***Cet instrument n’existe plus depuis le 16 janvier 2017**. Une déclaration écrite était une initiative portant sur un sujet entrant dans le domaine de compétence de l’Union. Elle pouvait être cosignée par plusieurs députés dans un délai de 3 mois.

Déclaration écrite sur l'initiative européenne sur le miel au petit-déjeuner et la Journée mondiale des abeilles  
- P8_DCL(2016)0033 - Caduque  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Professor Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Date d'ouverture : 11-04-2016
Échéance : 11-07-2016
Nombre de signataires : 224 - 12-07-2016
Déclaration écrite sur la chasse au trophée  
- P8_DCL(2016)0003 - Caduque  
Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES  
Date d'ouverture : 18-01-2016
Échéance : 18-04-2016
Nombre de signataires : 134 - 19-04-2016
Déclaration écrite sur la lutte contre le crime organisé  
- P8_DCL(2015)0044 - Caduque  
Laura FERRARA , Marco VALLI , Petri SARVAMAA , Bart STAES , Barbara SPINELLI , Ingeborg GRÄSSLE , Michael THEURER , Dennis de JONG , Monika HOHLMEIER , Benedek JÁVOR , Sergio Gaetano COFFERATI , Ignazio CORRAO , Fabio Massimo CASTALDO  
Date d'ouverture : 07-09-2015
Échéance : 07-12-2015
Nombre de signataires : 172 - 08-12-2015

Déclarations 

Déclaration d''intérêts financiers