Zigmantas BALČYTIS : Explications de vote écrites 

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 183 du règlement intérieur.

Informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) LT  
 

Balsavau už pranešimą dėl akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimo. Pasiūlymo tikslas – į akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistemos taikymo sritį įtraukti vartoti išleistų akcizais apmokestinamų prekių gabenimą ES viduje, siekiant supaprastinti procedūrą ir sudaryti sąlygas tinkamai stebėti tokį gabenimą, taip pat sukurti pagrindą, kuriuo remiantis būtų valdomas tolesnis Sąjungos akcizų teisės aktais nustatytų procesų automatizavimas, kai toks automatizavimas laikomas naudingu. Be šio pasiūlymo koordinuotai planuoti vartoti išleistų akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ES viduje automatizavimą nebūtų įmanoma.

Loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) LT  
 

Balsavau už pranešimą dėl taikytinos teisės, kai reikalavimų perleidimas daro poveikį tretiesiems asmenims. Komisijos pasiūlyme pagrindinė taisyklė yra tai, kad perleidimui taikytina teisė yra perleidėjo įprastinės gyvenamosios (verslo) vietos valstybės teisė. Ši taisyklė galioja kai kuriose valstybėse narėse, o kitose taikoma, pavyzdžiui, perleistam reikalavimui taikytina teisė. Pagrindinės neigiamos perleidimo pasekmės gali būti teikti perleidėjo kreditoriams arba kitiems su perleidėju susijusiems tretiesiems asmenims. Todėl ši taisyklė dėl perleidėjo įprastinės gyvenamosios (verslo) vietos suteiks tretiesiems asmenims, kurie gali būti susiję, daug skaidrumo ir nuspėjamumo.

Programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage pour la période 2021-2027 (programme Pericles IV) (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) LT  
 

Balsavau už pranešimą dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo. Pranešėjas savo pakeitimus grindė išsamia programos „Pericles 2020“ laikotarpio vidurio vertinimo, kurį sudaro išorės ataskaita ir po to priimtas Komisijos komunikatas bei Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, analize. Nors laikotarpio vidurio vertinime pateikta daug svarbios informacijos, pranešėjo nuomone, ji negali pakeisti tinkamo poveikio vertinimo su visomis tokiam vertinimui būdingomis garantijomis. Tačiau pranešėjas nenorėjo pratęsti procedūrų primygtinai reikalaudamas tokio poveikio vertinimo. Laikotarpio vidurio vertinimas parodė, kad programa „Pericles 2020“ iš esmės vykdo savo tikslus. Buvo išreikštas susirūpinimas dėl to, kad kompetentingos nacionalinės institucijos nepakankamai dalyvauja programos veikloje, nes atrodo, kad iš esmės tik Prancūzijos, Ispanijos ir Italijos nacionalinės valdžios institucijos gauna naudos iš programos veiklos. Antroji problema susijusi su tuo, kad trūksta atitinkamų pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių. Pasitelkus šiuo metu naudojamus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius nustatytas aptiktų padirbtų eurų skaičius ir uždarytų neteisėtų dirbtuvių skaičius, tačiau šie rodikliai nesuteikia jokios informacijos apie tai, kaip šie statistiniai duomenys susiję su programos indėliu pasiekiant šių rezultatų.

Accord de libre-échange UE-Singapour (A8-0053/2019 - David Martin) LT  
 

Balsavau už pranešimą dėl ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimo. Susitarimas yra esminės geostrateginės svarbos. Tai yra pirmasis ES ir ASEAN valstybės narės suderėtas dvišalis prekybos susitarimas ir svarbus žingsnis siekiant tarpregioninio LPS. Be to, šis susitarimas bus naudojamas kaip lyginamasis standartas kitiems ES LPS, dėl kurių šiuo metu vyksta derybos su kitomis pagrindinėmis ASEAN šalimis. Padidėję prekybos srautai su Singapūru turi automatiškai prisidėti prie darbo teisės ir aplinkos apsaugos standartų didinimo, ES vertybių skatinimo ir ES standartų laikymosi. Visa tai užtikrinama šiuo LPS.

Accord de libre-échange UE-Singapour (résolution) (A8-0048/2019 - David Martin) LT  
 

Balsavau už rezoliuciją dėl ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimo. Susitarimas yra esminės geostrateginės svarbos. Tai yra pirmasis ES ir ASEAN valstybės narės suderėtas dvišalis prekybos susitarimas ir svarbus žingsnis siekiant tarpregioninio LPS. Be to, šis susitarimas bus naudojamas kaip lyginamasis standartas kitiems ES LPS, dėl kurių šiuo metu vyksta derybos su kitomis pagrindinėmis ASEAN šalimis. Padidėję prekybos srautai su Singapūru turi automatiškai prisidėti prie darbo teisės ir aplinkos apsaugos standartų didinimo, ES vertybių skatinimo ir ES standartų laikymosi. Visa tai užtikrinama šiuo LPS.

Accord de protection des investissements UE-Singapour (A8-0054/2019 - David Martin) LT  
 

Laisvosios prekybos susitarimas leis vėliausiai per penkerius metus panaikinti beveik visus muitus abiejų šalių prekėms. Juo taip pat liberalizuojama tarpusavio paslaugų rinka (pavyzdžiui, mažmeninė bankininkystė), o ES įmonėms, dirbančioms geležinkelio, pašto ir kituose sektoriuose, atsivers Singapūro viešieji pirkimai. Kartu bus apsaugoti unikalūs europietiški produktai su geografinėmis nuorodomis. Susitarimas panaikina ir daugelį netarifinių prekybos kliūčių. Pavyzdžiui, Singapūras pripažins ES saugumo sertifikatus automobiliams ir kai kurioms elektronikos prekėms, drabužių ir tekstilės ženklinimą. Abi pusės pripažins architektų, inžinierių ir teisininkų kvalifikaciją. Tai yra pirmasis dvišalis laisvosios prekybos susitarimas tarp ES ir Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) narės. Tikiuosi, kad šis susitarimas taps kertiniu akmeniu plėtojant prekybinius santykius su kitomis šio regiono šalimis.

Accord de protection des investissements UE-Singapour (résolution) (A8-0049/2019 - David Martin) LT  
 

Laisvosios prekybos susitarimas leis vėliausiai per penkerius metus panaikinti beveik visus muitus abiejų šalių prekėms. Juo taip pat liberalizuojama tarpusavio paslaugų rinka (pavyzdžiui, mažmeninė bankininkystė), o ES įmonėms, dirbančioms geležinkelio, pašto ir kituose sektoriuose, atsivers Singapūro viešieji pirkimai. Kartu bus apsaugoti unikalūs europietiški produktai su geografinėmis nuorodomis. Susitarimas panaikina ir daugelį netarifinių prekybos kliūčių. Pavyzdžiui, Singapūras pripažins ES saugumo sertifikatus automobiliams ir kai kurioms elektronikos prekėms, drabužių ir tekstilės ženklinimą. Abi pusės pripažins architektų, inžinierių ir teisininkų kvalifikaciją. Tai yra pirmasis dvišalis laisvosios prekybos susitarimas tarp ES ir Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) narės. Tikiuosi, kad šis susitarimas taps kertiniu akmeniu plėtojant prekybinius santykius su kitomis šio regiono šalimis.

Accord de partenariat et de coopération UE-Singapour (A8-0020/2019 - Antonio López-Istúriz White) LT  
 

Laisvosios prekybos susitarimas leis vėliausiai per penkerius metus panaikinti beveik visus muitus abiejų šalių prekėms. Juo taip pat liberalizuojama tarpusavio paslaugų rinka (pavyzdžiui, mažmeninė bankininkystė), o ES įmonėms, dirbančioms geležinkelio, pašto ir kituose sektoriuose, atsivers Singapūro viešieji pirkimai. Kartu bus apsaugoti unikalūs europietiški produktai su geografinėmis nuorodomis. Susitarimas panaikina ir daugelį netarifinių prekybos kliūčių. Pavyzdžiui, Singapūras pripažins ES saugumo sertifikatus automobiliams ir kai kurioms elektronikos prekėms, drabužių ir tekstilės ženklinimą. Abi pusės pripažins architektų, inžinierių ir teisininkų kvalifikaciją. Tai yra pirmasis dvišalis laisvosios prekybos susitarimas tarp ES ir Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) narės. Tikiuosi, kad šis susitarimas taps kertiniu akmeniu plėtojant prekybinius santykius su kitomis šio regiono šalimis.

Accord de partenariat et de coopération UE-Singapour (résolution) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White) LT  
 

Laisvosios prekybos susitarimas leis vėliausiai per penkerius metus panaikinti beveik visus muitus abiejų šalių prekėms. Juo taip pat liberalizuojama tarpusavio paslaugų rinka (pavyzdžiui, mažmeninė bankininkystė), o ES įmonėms, dirbančioms geležinkelio, pašto ir kituose sektoriuose, atsivers Singapūro viešieji pirkimai. Kartu bus apsaugoti unikalūs europietiški produktai su geografinėmis nuorodomis. Susitarimas panaikina ir daugelį netarifinių prekybos kliūčių. Pavyzdžiui, Singapūras pripažins ES saugumo sertifikatus automobiliams ir kai kurioms elektronikos prekėms, drabužių ir tekstilės ženklinimą. Abi pusės pripažins architektų, inžinierių ir teisininkų kvalifikaciją. Tai yra pirmasis dvišalis laisvosios prekybos susitarimas tarp ES ir Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) narės. Tikiuosi, kad šis susitarimas taps kertiniu akmeniu plėtojant prekybinius santykius su kitomis šio regiono šalimis.

Traité instituant la Communauté des transports (A8-0022/2019 - Karima Delli) LT  
 

Balsavau už pranešimą dėl Transporto bendrijos steigimo sutarties sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto. Transporto bendrijos steigimo sutartimi bus įtvirtintas visapusiškesnis bendradarbiavimo požiūris, įtraukiant kitų sričių transporto politiką ir su transportu susijusias sritis. Šia sutartimi siekiama sukurti kelių, geležinkelių, vidaus vandenų kelių ir jūrų transporto sritį apimančią Transporto bendriją ir plėtoti Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų šalių transporto tinklą. Transporto bendrija grindžiama laipsniška Pietvakarių Balkanų šalių transporto rinkų integracija į Europos Sąjungos transporto rinką, remiantis visų rūšių transportui, išskyrus oro transportą, taikomu atitinkamu acquis , apimančiu techninių standartų, sąveikumo, saugos, saugumo, eismo valdymo, socialinės politikos, viešųjų pirkimų ir aplinkos sritis. Transporto bendrijos steigimo sutartis paskatins stojimo procesą Vakarų Balkanuose ir sutvirtins regioninį bendradarbiavimą bei reformų procesą, įgyvendinant Vakarų Balkanų šešeto iniciatyvą, taip pat įgyvendinant TEN-T Vakarų Balkanų šalyse.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  14G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Adresse postale 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 14G309
  1047 Brussels
   
  Contact data: