Morten LØKKEGAARD : Explications de vote écrites 

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 183 du règlement intérieur.

Association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne, y compris les relations entre l'Union européenne, le Groenland et le Royaume de Danemark (A8-0480/2018 - Maurice Ponga) DA  
 

Morten Løkkegaard stemmer for denne betænkning med forventning om at Kommissionens forslag om middeltildelingen til Grønland (225 mio. euro) ikke reduceres i den kommende MFF.
Desuden ser Morten Løkkegaard positivt på, at der er taget højde for Grønlands særlige forhold til EU, men ville ønske, at det var understreget endnu tydeligere i teksten.

Décision de la Commission d'activer l'article 7, paragraphe 1, du traité UE eu égard à la situation en Pologne (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018) DA  
 

En klart vægtig beslutning med det bredest mulige politiske mandat fra EP til støtte for EU-grundlæggende rettigheder i Polen var målet for denne beslutning. Den støtter jeg op om. Venstre ser selvsagt også reproduktive rettigheder som værende universelle - også i Polen, men denne problematik ligger uden for målet med denne beslutning. Derfor stemte jeg nej til ændringsforslaget om at tilføje dette til teksten.

Situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne en 2016 (A8-0025/2018 - Frank Engel) DA  
 

Venstre er enig i betænkningens generelle indhold om at værne om basale menneskerettigheder i EU, men da Venstre er af den overbevisning, at asylområdet og migrantpolitik primært er national kompetence og derfor ikke hører til i denne betænkning, har jeg stemt blankt på betænkningen som helhed.

Établissement des critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (A8-0345/2017 - Cecilia Wikström) DA  
 

Jeg har stemt blankt til denne afstemning med henvisning til det danske retsforbehold. Grundlæggende er det Venstres holdning, at solidaritet og ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne skal kunne udmøntes på andre og mere effektive måder end gennem obligatorisk omfordeling af asylansøgere. Det er helt centralt, at de måder, vi udviser solidaritet på, bidrager til at forebygge og modvirke tilstrømningen til EU og forhindre, at nye migrationsstrømme opstår.

Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018 - toutes sections DA  
 

I forbindelse med denne afstemning har vi i artikel 80 forholdt os direkte til det udvalg, der er nedsat af Europa-Parlamentets ledelse til at revidere ordningen for medlemmerne af parlamentets generelle omkostningstillæg. Jeg har støttet ændringsforslag, der leverer input til udvalgets arbejde frem imod en ny og klarere ordning, der skal gælde fra det nye parlamentsmandat, fra sommeren 2019 og fremad. Således har jeg støttet, at tillægget fortsat skal administreres af MEP’erne selv. Herunder skal tillægget føres på en særskilt bankkonto, og regnskabsføring skal sikres under almindeligt gældende regler. Jeg har også støttet, at ubrugte midler skal tilbagebetales til Europa-Parlamentet ved endt mandat.

Promotion de la connectivité internet dans les communautés locales (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho) DA  
 

. – For the final vote, I supported the WiFi for EU proposal.

Une politique arctique intégrée de l'Union européenne (A8-0032/2017 - Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen) EN  
 

. ‒ Although we support the aim of the report, it neglects to factor in sustainable economic development for the region and the right of the peoples of the area to self-determination. The latter point is specifically relevant to decisions on the exploitation of natural resources.

Orientations pour le budget 2018 - Section III (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan) EN  
 

I voted against article 10. Although we support freedom of movement for the citizens of Europe, it is not a community task to provide Interrail tickets to only a segment of the population. Moreover, the cost of this gimmick is not adequately financed.

Contact