Pavel POC : 8ème législature 

Groupes politiques 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen - Membre

Partis nationaux 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Česká strana sociálně demokratická (Tchéquie)

Vice-président 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Membre 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation aux commissions de coopération parlementaire UE-Kazakhstan, UE-Kirghizstan, UE-Ouzbékistan et UE-Tadjikistan, et pour les relations avec le Turkménistan et la Mongolie
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Commission spéciale sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union

Membre suppléant 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Commission des budgets
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec le Japon
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission des budgets
 • 10-07-2018 / 14-11-2018 : Commission spéciale sur le terrorisme

Activités parlementaires principales 

Contributions aux débats en séance plénière 
Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur 
Un rapporteur est nommé par la commission parlementaire saisie au fond pour élaborer un rapport sur les propositions législatives, budgétaires ou autres. Les rapporteurs peuvent ce faisant consulter des experts et les parties prenantes. Ils sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs. Les rapports adoptés en commission sont ensuite examinés et mis aux voix en séance plénière. Article 55 du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur fictif 
Pour chaque rapport, les groupes politiques désignent, au sein de la commission saisie au fond, un rapporteur fictif qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur.

RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments  
- A8-0046/2014 -  
-
ENVI 

Avis - en tant que rapporteur 
Les commissions peuvent élaborer un avis sur le rapport de la commission saisie au fond; cet avis porte sur les matières qui relèvent de leur champ de compétence. Les rapporteurs de ces avis sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs de l’avis. Articles 56 et 57 ainsi qu’annexe VI du règlement intérieur.

AVIS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (refonte)  
- ENVI_AD(2017)604859 -  
-
ENVI 

Avis - en tant que rapporteur fictif 
Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le marché intérieur de l’électricité (refonte)  
- ENVI_AD(2017)609648 -  
-
ENVI 
AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE et modifiant les règlements (CE) nº 1069/2009 et (CE) nº 1107/2009  
- ENVI_AD(2017)597640 -  
-
ENVI 
AVIS sur les recommandations à la Commission européenne concernant les négociations du partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI)  
- ENVI_AD(2015)544393 -  
-
ENVI 

Questions orales 
Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Grandes interpellations 
Les grandes interpellations avec demande de réponse écrite et débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 139 et annexe III du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires 

Explications de vote écrites 
Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Rapport intérimaire sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 - Position du Parlement en vue d'un accord (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) CS  
 

Evropská unie se nachází v historickém momentu. Nejen z důvodu brexitu, ale zejména proto, že začíná docházet k parlamentnímu vyjednávání o podobě jejích politik. Začínají se formovat odpovědi na to, s jak velkou mírou kohezního spolufinancování budou moci počítat slovenské regiony, jestli se čeští zemědělci budou muset obávat povinného zastropování nebo jestli se evropští vědci budou moci radovat z lepšího přístupu k unijním financím. Zatímco Rada, tedy evropští ministři financí, neumí nic jiného než škrtat, Evropský parlament zaujal zodpovědné stanovisko. Svým hlasem jsem potvrdil, že nedopustím zásahy, které by měly přímý a negativní vliv na občany a naše prostředí. Konkrétně jsem hlasoval pro zvýšení prostředků Evropského sociálního fondu o 17 miliard EUR, zamezení škrtu Kohezního fondu s neakceptovatelnou výší 45 %, větší podporu malých a středních podniků, zdvojnásobení prostředků výzkumného programu Horizon Europe i programu na ochranu životního prostředí LIFE. Jsem přesvědčen o tom, že musíme zvýšit investice do mladé generace. Podpořil jsem proto i ztrojnásobení velikosti studentského programu Erasmus+. Těší mě, že většina mých kolegů zaujala identické stanovisko a hlasovala pro zachování stejné výše rozpočtu zemědělské a regionální politiky jako i v tomto období. Jestli chceme silnou a zdravou Evropu, musíme jí dát nástroje, které k tomu potřebuje.

Aide européenne au développement dans le domaine de l'éducation (A8-0327/2018 - Vincent Peillon) CS  
 

Všeobecná deklarace lidských práv říká, že právo na vzdělání mají všichni. Jen těžko si proto lze představit, že v roce 2015 nemělo přístup ke vzdělávání až 264 milionů dětí ve školním věku. Podpořil jsem usnesení o rozvojové pomoci EU v oblasti vzdělávání, protože považuji vzdělávání za ústřední bod rozvoje. Shledávám nutným, aby Evropská unie a její členské země co nejdříve zajistily potřebnou výši financování a postaraly se tak o skutečný hospodářský a společenský posun v rozvojových zemích. Subsaharská Afrika v tomto kontextu bohužel představuje jasný příklad zanedbání, a to jak domácí politiky, tak i té zahraniční. Jinak si nejde vysvětlit, že elektřina byla zavedena do pouhé jedné čtvrtiny škol, a že více než polovina škol nemá přístup k pitné vodě. Jsem si vědom, že investice do vzdělávání v rozvojových zemích je komplexním tématem. V současnosti ještě zhoršeným uprchlickými vlnami. Neznamená to ale, že bychom na děti z řad uprchlíků a vysídlených osob mohli zapomínat. Právě naopak. Nesmíme dopustit, aby nestabilita a konflikty produkovaly početné ztracené generace, které se nebudou moci podílet na znovuobnovení své země, regionu či sousedství. Máme teď možnost ukázat, co je skutečná solidarita. Chtěl bych proto apelovat na ministry financí, navyšme pomoc a zajistěme potřebnou kvalitu.

La numérisation au service du développement: réduire la pauvreté au moyen de la technologie (A8-0338/2018 - Bogdan Brunon Wenta) CS  
 

Digitalizace se stala jedním ze symbolů současného rozvoje. Tento trend se neomezuje pouze na vyspělé země, ale začíná přesahovat i do méně rozvinutých zemí. Považuji proto za primární, aby došlo co nejdříve k nápravě toho, že mnoho lokalit a skupin v rozvojových zemích zaostává v jejím využití. Digitalizace představuje nástroj, který by měl doplňovat zajištění základních lidských potřeb občanů a který by měl být začleněn do národních strategií členských států pro rozvoj. Hlasoval jsem pro usnesení o snižování chudoby pomocí technologií, protože je extrémně důležité, aby i děti v méně vyspělých zemích v průběhu své školní docházky nabyly digitální gramotnost a zvýšily tak svůj budoucí pracovní potenciál. Vítám plán vnějších investic EU, protože věřím, že může pomoci v řešení místních potřeb, finanční inkluzi a vytváření důstojných pracovních míst. Může také pomoci přemostit digitální propast, kterou teď pociťujeme. Jakožto environmentalista považuji za důležité a hlasoval jsem pro ustanovení, které má za cíl snížit ekologický odpad spojený s digitalizací pomocí rozvoje účinného využívání zdrojů. Možná to není pro mnoho lidí zřejmé, ale digitální technologie za sebou zanechávají významnou ekologickou stopu. Podíl digitálních emisí na celkových emisích CO2 představuje zhruba 2–5 %. Environmentální zátěž plynoucí z digitalizace by proto měla být co nejmenší.

Questions écrites 
Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Déclarations écrites (jusqu’au 16 janvier 2017) 
***Cet instrument n’existe plus depuis le 16 janvier 2017**. Une déclaration écrite était une initiative portant sur un sujet entrant dans le domaine de compétence de l’Union. Elle pouvait être cosignée par plusieurs députés dans un délai de 3 mois.

Déclaration écrite sur la nécessité d’un comportement responsable des entreprises en ce qui concerne l’investissement dans les pays en développement  
- P8_DCL(2016)0133 - Caduque  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Date d'ouverture : 12-12-2016
Échéance : 12-03-2017
Nombre de signataires : 103 - 13-03-2017
Déclaration écrite sur l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les régions rurales, montagneuses et isolées  
- P8_DCL(2016)0103 - Caduque  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nedzhmi ALI , Franc BOGOVIČ , Igor ŠOLTES , Ilhan KYUCHYUK , Isabella DE MONTE , Nicola CAPUTO , Patricija ŠULIN , Pavel POC  
Date d'ouverture : 12-09-2016
Échéance : 12-12-2016
Nombre de signataires : 101 - 13-12-2016
Déclaration écrite sur un accès plus aisé des collectivités locales et régionales aux Fonds structurels et d'investissement européens  
- P8_DCL(2016)0075 - Caduque  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nedzhmi ALI , Professor Dubravka ŠUICA , Brian HAYES , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Pavel POC , Hannu TAKKULA , Franc BOGOVIČ , Petras AUŠTREVIČIUS  
Date d'ouverture : 12-09-2016
Échéance : 12-12-2016
Nombre de signataires : 58 - 13-12-2016

Déclarations 

Déclaration d''intérêts financiers