• Dennis   de JONG  

Dennis de JONG : Explications de vote écrites - 8ème législature 

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Certificat complémentaire de protection pour les médicaments (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) NL  
 

Ik heb me onthouden van de stemming over het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (ABC), omdat ik weliswaar de doelstelling ervan ondersteun, namelijk dat EU-fabrikanten van generieke en biosimilaire geneesmiddelen de mogelijkheid krijgen om tijdens de ABC-periode te exporteren naar landen buiten de EU in plaats van zich te verplaatsen naar een land waar geen ABC bestaat of al is verlopen, maar de trialoog-uitkomst het EP-voorstel betreffende de duur van de voorraadvorming van 24 naar 6 maanden heeft teruggebracht en belangrijke mensenrechtenparagrafen m.b.t. toegang tot geneesmiddelen uit het EP-verslag heeft geschrapt.

Protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) NL  
 

Ik heb me onthouden van stemming over de klokkenluidersrichtlijn. Ik ben namelijk vóór de bescherming van klokkenluiders, maar deze richtlijn regelt wel wat de lidstaten in dit opzicht zouden moeten doen maar stelt juist bij de Europese instellingen geen enkele verbetering voor. Met name het ontbreken van een Europees huis voor klokkenluiders, bijvoorbeeld onder te brengen bij de Europese Ombudsman, vind ik een gemiste kans.

Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) NL  
 

Ik heb voor het voorstel van de Commissie vervoer over de detachering in het wegvervoer gestemd omdat er een stap voorwaarts is gezet in de richting van gelijk loon voor gelijk werk. De in het verslag geformuleerde uitzonderingsgevallen op dit beginsel moeten niet leiden tot toename van sociale dumping. Ik wil dat er door strakke handhaving een einde komt aan het gesjoemel in de sector waarvan de chauffeurs de dupe zijn.

Protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) NL  
 

Ik heb voor deze resolutie gestemd, omdat ik voorstander ben van de bescherming van de EU-begroting wanneer er fundamentele tekortkomingen op rechtsstatelijk gebied plaatsvinden in de lidstaten. Niettemin vind ik dat de bescherming van de markteconomie niet in deze resolutie thuishoort.

Situation en matière d'état de droit et de lutte contre la corruption dans l'Union, notamment à Malte et en Slovaquie (B8-0230/2019) NL  
 

Ik heb voor deze resolutie gestemd omdat ik de gerechtelijke dwalingen in de onderzoeken op de moorden van de journalisten afwijs. Malta en Slowakije moeten echt stappen gaan zetten in het kader van de verbetering van hun rechtstaat. Ik betreur het echter wel dat deze resolutie oproept tot meer geld voor Europol en tevens lidstaten oproept die nog geen lid zijn om lid te worden van het Europees Openbaar Ministerie.

Le droit d'auteur dans le marché unique numérique (A8-0245/2018 - Axel Voss) NL  
 

Ik heb mij onthouden van stemming over de auteursrechtenrichtlijn omdat ik niet tevreden ben met de uiteindelijke tekst. Goed aan de richtlijn is de versterking van de rechten van artiesten richting platenlabels. Ook kan de richtlijn ertoe leiden dat artiesten eindelijk beloond worden voor vertoning van hun werk op internetplatforms, voor zover dat tot meer licentieovereenkomsten tussen makers en internetplatforms zal leiden. Tegelijk betreur ik het dat het gebruik van grove uploadfilters om auteursrechtelijk materiaal van platforms te weren, niet is uitgesloten. Ook heb ik zorgen over de positie van kleine bedrijven die onvoldoende beschermd worden. E.e.a. zal via duidelijkere nationale uitvoeringswetgeving gerepareerd moeten worden.

Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) NL  
 

Ik heb vóór dit pakket van consumentenrechten gestemd omdat er een einde moet komen aan de onzekerheid voor consumenten in Europa. Consumenten weten met deze regels waar ze aan toe zijn, ook als ze in andere lidstaten aankopen doen. Ik betreur het wel dat er is gekozen voor maximale harmonisatie. Daarmee wordt het praktisch onmogelijk gemaakt voor Nederland om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen die nog niet te overzien zijn. Minimale harmonisatie had dan ook mijn voorkeur gehad.

Contrats de ventes de biens (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) NL  
 

Ik heb vóór dit pakket van consumentenrechten gestemd omdat er een einde moet komen aan de onzekerheid voor consumenten in Europa. Consumenten weten met deze regels waar ze aan toe zijn, ook als ze in andere lidstaten aankopen doen. Ik betreur het wel dat er is gekozen voor maximale harmonisatie. Daarmee wordt het praktisch onmogelijk gemaakt voor Nederland om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen die nog niet te overzien zijn. Minimale harmonisatie had dan ook mijn voorkeur gehad.

Rapport sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) NL  
 

De SP is een groot voorstander van de bestrijding van belastingontwijking, ook in Europees verband door betere samenwerking tussen de lidstaten. Dit verslag bevatte echter een aantal rode lijnen voor de SP, waaronder de steun voor een Europese financiële politiemacht en voor de gebruikmaking van gekwalificeerde meerderheidsbesluiten in plaats van besluiten op basis van unanimiteit. Deze voorstellen ondermijnen de soevereiniteit van de lidstaten en daarom heb ik tegen het verslag gestemd.

Protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) NL  
 

Ik heb voor deze resolutie gestemd, omdat ik voorstander ben van de bescherming van de EU-begroting wanneer er fundamentele tekortkomingen op rechtsstatelijk gebied plaatsvinden in de lidstaten. Niettemin vind ik dat de bescherming van de markteconomie niet in deze resolutie thuishoort.

Enquête stratégique OI/2/2017 de la Médiatrice sur la transparence des débats législatifs dans les instances préparatoires du Conseil de l’Union européenne (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom) NL  
 

. – Ik vind het belangrijk dat de burgers en de nationale parlementen de besluitvorming in de Raad van Ministers goed kunnen volgen en controleren. Daarom stemde ik voor openbare vergaderingen van de Raad, inclusief de voorbereidende vergaderingen en openbaarheid over de onderliggende stukken. Ik verwerp echter het idee om van de Raad een soort senaat te maken.

Fonds social européen plus (FSE+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) NL  
 

Ik ben van mening dat doelstellingen die onder het ESF+-fonds vallen belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld armoedebestrijding onder kinderen. Toch heb ik tegen gestemd bij de eindstemming over het verslag, gezien het feit dat ik van mening ben dat we het Brusselse subsidiecircus niet nog meer hoeven in te zetten bij het bereiken van deze doelen. Geen Europees geld naar plaatsen waar het niet nodig is. Alleen voor de armste lidstaten is financiële steun via de EU-begroting verantwoord. Alleen op die wijze stoppen we het rondpompen van geld en kan hulp effectiever worden geboden. Verhoging van budgetten is daarom ook helemaal niet nodig.

Imposition des sociétés ayant une présence numérique significative (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati) NL  
 

Mijn onthouding tijdens de eindstemming heeft ermee te maken dat ik het niet eens ben met enkele wijzigingsvoorstellen. Het verslag vormde oorspronkelijk een goede balans tussen de juiste belastingmaatregelen aan de ene kant en het behouden van de macht van lidstaten op het heffen van belastingen aan de andere kant. Helaas worden in de eindstemming bevoegdheden van lidstaten om belastingen te heffen overgedragen aan de Europese Commissie. Ik ben wel voor samenwerking tussen de lidstaten op dit gebied, maar tegen het overdragen van bevoegdheden.

Éducation à l'ère numérique: défis, possibilités et enseignements à tirer pour la définition des politiques de l’Union (A8-0400/2018 - Yana Toom) NL  
 

In het algemeen ondersteun ik het aanleren van digitale vaardigheden aan onder andere leerlingen en studenten. Dit is handig gezien de toenemende rol van digitale vaardigheden in de maatschappij. Daarom heb ik voor het verslag gestemd. Ik blijf echter kritisch over het oprichten en het sponsoren van leerinstellingen door bedrijven zoals in het verslag wordt verwelkomd. Het is namelijk erg belangrijk dat onderwijs onafhankelijk is. In het bijzonder geldt dit voor het hoger onderwijs.

Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) (A8-0273/2017 - Anne Sander) NL  
 

Ik heb mij van stemming onthouden, aangezien er ten opzichte van de oprichtingsverordening verbeteringen zijn, bijvoorbeeld dat er geactualiseerde verklaringen over het ontbreken van belangenvestrengeling voor experts moeten zijn, maar een verwijzing naar het EU-Handvest van de grondrechten is er niet in opgenomen.
Daarnaast wordt gepleit voor de oprichting van een nieuw kantoor voor het agentschap, terwijl ik van mening ben dat onderzocht moet worden of agentschappen die soortelijke taken uitvoeren, kunnen fuseren.

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) (A8-0274/2017 - Czesław Hoc) NL  
 

Ik heb mij van stemming onthouden, aangezien er ten opzichte van de oprichtingsverordening verbeteringen zijn, bijvoorbeeld dat er geactualiseerde verklaringen over het ontbreken van belangenvestrengeling voor experts moeten zijn, maar een verwijzing naar het EU-Handvest van de grondrechten is er niet in opgenomen. Daarnaast wordt gepleit voor de oprichting van een nieuw kantoor voor het agentschap, terwijl ik van mening ben dat onderzocht moet worden of agentschappen die soortelijke taken uitvoeren, kunnen fuseren.

Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon) NL  
 

Ik heb mij van stemming onthouden, aangezien er ten opzichte van de oprichtingsverordening verbeteringen zijn, bijvoorbeeld dat er geactualiseerde verklaringen over het ontbreken van belangenvestrengeling voor experts moeten zijn, maar een verwijzing naar het EU-Handvest van de grondrechten is er niet in opgenomen. Daarnaast wordt gepleit voor de oprichting van een nieuw kantoor voor het agentschap, terwijl ik van mening ben dat onderzocht moet worden of agentschappen die soortelijke taken uitvoeren, kunnen fuseren.

Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite de la demande des Pays-Bas – EGF/2018/001 NL/Activités des services financiers (A8-0294/2018 - Ivana Maletić) NL  
 

De SP heeft voor toekenning van financiële steun uit het globaliseringsfonds gestemd op basis van de aanvraag door de Nederlandse autoriteiten gericht op een sociaal plan voor ontslagen bankmedewerkers in Friesland, Drenthe en Overijssel. Van belang is daarbij dat het niet gaat om nieuw geld, maar om bestaande middelen van het fonds. Tegelijkertijd zetten wij grote vraagtekens bij de manier waarop de aanvraag tot stand is gekomen. De banken waar het hier om gaat, hebben over het algemeen in 2018 megawinsten geboekt. Wij zouden dan ook verwacht hebben dat de banken en niet de overheid het sociaal plan zouden hebben gefinancierd. Wij verwachten van de Nederlandse autoriteiten dat ze hierover opnieuw het gesprek met de banken aangaan, temeer daar het sluiten van hun vestigingen in genoemde provincies ook negatieve gevolgen heeft voor de leefbaarheid in de regio.

Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker) NL  
 

Ik heb vóór de resolutie gestemd. Als SP zijn wij voorstander van een verbod op wegwerpplastic (roerstaafjes, wattenstaafjes) waar duurzame alternatieven voorhanden zijn. Ook een verbod op microplastic juichen we toe. Wel benadrukken we dat de rekening van zo'n omschakeling niet bij de consumenten moet worden neergelegd maar bij de vervuilers: de producenten.

L'Europe en mouvement: programme pour l’avenir de la mobilité dans l’UE (A8-0241/2018 - István Ujhelyi) NL  
 

Ik erken dat ontwikkelingen in de vervoerssector positieve effecten kunnen hebben op het behalen van klimaatdoelstellingen. Helaas ontbreekt in het verslag duidelijke aandacht voor de mogelijke effecten op sociaal gebied. Mede daarom heb ik tegen het verslag gestemd.