Dennis de JONG : Explications de vote écrites 

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 183 du règlement intérieur.

Certificat complémentaire de protection pour les médicaments (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) NL  
 

Ik heb me onthouden van de stemming over het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (ABC), omdat ik weliswaar de doelstelling ervan ondersteun, namelijk dat EU-fabrikanten van generieke en biosimilaire geneesmiddelen de mogelijkheid krijgen om tijdens de ABC-periode te exporteren naar landen buiten de EU in plaats van zich te verplaatsen naar een land waar geen ABC bestaat of al is verlopen, maar de trialoog-uitkomst het EP-voorstel betreffende de duur van de voorraadvorming van 24 naar 6 maanden heeft teruggebracht en belangrijke mensenrechtenparagrafen m.b.t. toegang tot geneesmiddelen uit het EP-verslag heeft geschrapt.

Protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) NL  
 

Ik heb me onthouden van stemming over de klokkenluidersrichtlijn. Ik ben namelijk vóór de bescherming van klokkenluiders, maar deze richtlijn regelt wel wat de lidstaten in dit opzicht zouden moeten doen maar stelt juist bij de Europese instellingen geen enkele verbetering voor. Met name het ontbreken van een Europees huis voor klokkenluiders, bijvoorbeeld onder te brengen bij de Europese Ombudsman, vind ik een gemiste kans.

Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) NL  
 

Ik heb voor het voorstel van de Transportcommissie over de detachering in het wegvervoer gestemd omdat een stap voorwaarts is gezet in de richting van gelijk loon voor gelijk werk. De in het rapport geformuleerde uitzonderingsgevallen op dit beginsel moeten niet leiden tot toename van sociale dumping. Ik wil dat er door strakke handhaving een einde komt aan het gesjoemel in de sector waar de chauffeurs de dupe van zijn.

Protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) NL  
 

Ik heb voor deze resolutie gestemd, omdat ik voorstander ben van de bescherming van de EU-begroting wanneer er fundamentele tekortkomingen op rechtsstatelijk gebied plaatsvinden in de lidstaten. Niettemin vind ik dat de bescherming van de markteconomie niet in deze resolutie thuishoort.

Situation en matière d'état de droit et de lutte contre la corruption dans l'Union, notamment à Malte et en Slovaquie (B8-0230/2019) NL  
 

Ik heb voor deze resolutie gestemd omdat ik de gerechtelijke dwalingen in de onderzoeken op de moorden van de journalisten afwijs. Malta en Slowakije moeten echt stappen gaan zetten in het kader van de verbetering van hun rechtstaat. Ik betreur het echter wel dat deze resolutie oproept tot meer geld voor Europol en tevens lidstaten oproept die nog geen lid zijn om lid te worden van het Europees Openbaar Ministerie.

Le droit d'auteur dans le marché unique numérique (A8-0245/2018 - Axel Voss) NL  
 

Ik heb mij onthouden van stemming over de auteursrechtenrichtlijn omdat ik niet tevreden ben met de uiteindelijke tekst. Goed aan de richtlijn is de versterking van de rechten van artiesten richting platenlabels. Ook kan de richtlijn ertoe leiden dat artiesten eindelijk beloond worden voor vertoning van hun werk op internetplatforms, voor zover dat tot meer licentieovereenkomsten tussen makers en internetplatforms zal leiden. Tegelijk betreur ik het dat het gebruik van grove uploadfilters om auteursrechtelijk materiaal van platforms te weren, niet is uitgesloten. Ook heb ik zorgen over de positie van kleine bedrijven die onvoldoende beschermd worden. E.e.a. zal via duidelijkere nationale uitvoeringswetgeving gerepareerd moeten worden.

Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) NL  
 

Ik heb vóór dit pakket van consumentenrechten gestemd omdat er een einde moet komen aan de onzekerheid voor consumenten in Europa. Consumenten weten met deze regels waar ze aan toe zijn, ook als ze in andere lidstaten aankopen doen. Ik betreur het wel dat er is gekozen voor maximale harmonisatie. Daarmee wordt het praktisch onmogelijk gemaakt voor Nederland om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen die nog niet te overzien zijn. Minimale harmonisatie had dan ook mijn voorkeur gehad.

Contrats de ventes de biens (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) NL  
 

Ik heb vóór dit pakket van consumentenrechten gestemd omdat er een einde moet komen aan de onzekerheid voor consumenten in Europa. Consumenten weten met deze regels waar ze aan toe zijn, ook als ze in andere lidstaten aankopen doen. Ik betreur het wel dat er is gekozen voor maximale harmonisatie. Daarmee wordt het praktisch onmogelijk gemaakt voor Nederland om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen die nog niet te overzien zijn. Minimale harmonisatie had dan ook mijn voorkeur gehad.

Rapport sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) NL  
 

De SP is een groot voorstander van de bestrijding van belastingontwijking, ook in Europees verband door betere samenwerking tussen de lidstaten. Dit verslag bevatte echter een aantal rode lijnen voor de SP, waaronder de steun voor een Europese financiële politiemacht en voor de gebruikmaking van gekwalificeerde meerderheidsbesluiten in plaats van besluiten op basis van unanimiteit. Deze voorstellen ondermijnen de soevereiniteit van de lidstaten en daarom heb ik tegen het verslag gestemd.

Un régime de sanctions européen pour les violations des droits de l'homme (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019) NL  
 

Een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen steun ik. Ik heb daarom ook voor gestemd bij de eindstemming. Daarbij teken ik wel aan dat besluiten in het kader van deze resolutie met unanimiteit genomen moeten worden. Ik wijs dan ook de tekst van paragraaf 6, waarin sprake is van besluitvorming met een gekwalificeerde meerderheid, af. Hierover is niet hoofdelijk gestemd.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  07M117
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05139
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Adresse postale 

  Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Willy Brandt 02M071
  1047 Brussel
   
  Contact data: