Jarosław WAŁĘSA : 8ème législature 

Groupes politiques 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) - Membre

Partis nationaux 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Pologne)

Vice-président 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Commission de la pêche
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de la pêche

Membre 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Commission de la pêche
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission des pétitions
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec le Japon
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Commission de la pêche
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission des pétitions

Membre suppléant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission du commerce international
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec les pays d'Amérique centrale
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission du commerce international

Activités parlementaires principales 

Contributions aux débats en séance plénière 
Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur 
Un rapporteur est nommé par la commission parlementaire saisie au fond pour élaborer un rapport sur les propositions législatives, budgétaires ou autres. Les rapporteurs peuvent ce faisant consulter des experts et les parties prenantes. Ils sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs. Les rapports adoptés en commission sont ensuite examinés et mis aux voix en séance plénière. Article 55 du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur fictif 
Pour chaque rapport, les groupes politiques désignent, au sein de la commission saisie au fond, un rapporteur fictif qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur 
Les commissions peuvent élaborer un avis sur le rapport de la commission saisie au fond; cet avis porte sur les matières qui relèvent de leur champ de compétence. Les rapporteurs de ces avis sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs de l’avis. Articles 56 et 57 ainsi qu’annexe VI du règlement intérieur.

AVIS sur la mise en œuvre de l’accord d’association de l’UE avec l’Ukraine  
- INTA_AD(2018)619279 -  
-
INTA 
AVIS sur la révision du règlement (UE) nº 211/2011 relatif à l’initiative citoyenne  
- PETI_AD(2017)606197 -  
-
PETI 
AVIS sur la gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans dans le contexte des objectifs de développement durable à l’horizon 2030  
- PECH_AD(2017)602837 -  
-
PECH 

Avis - en tant que rapporteur fictif 
Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004  
- PETI_AD(2018)616648 -  
-
PETI 
AVIS concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2016  
- PECH_AD(2018)613422 -  
-
PECH 
AVIS sur le plan d'action de l'Union européenne contre le trafic d'espèces sauvages  
- PECH_AD(2016)585608 -  
-
PECH 

Proposition(s) de résolution 
Des propositions de résolution sont déposées sur des sujets d’actualité à la demande d’une commission, d’un groupe politique ou d’au moins 5 % des députés. Elles sont mises aux voix en séance plénière. Articles 132, 136, 139 et 144 du règlement intérieur.

Questions orales 
Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires 

Explications de vote écrites 
Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) PL  
 

Głosowałem za przyjęciem wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE). Zmiana klimatu i degradacja środowiska to poważne globalne problemy, które wywierają coraz większy wpływ na nasze społeczeństwa. Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) jest głównym instrumentem unijnym i jedynym funduszem UE przeznaczonym wyłącznie do realizacji celów środowiskowych i klimatycznych oraz stanowi istotny bodziec do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w UE, w szczególności w odniesieniu do wdrażania dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej oraz zarządzania siecią Natura 2000. Biorąc pod uwagę skalę aktualnych problemów, zwiększenie budżetu tego programu jest jak najbardziej zasadne. Dodatkowo właściwe wdrażanie unijnego prawodawstwa i polityki w dziedzinie środowiska i klimatu – połączone z wymaganymi środkami finansowymi – jest niezbędne do realizacji nadrzędnych celów w zakresie środowiska i klimatu oraz spełnienia międzynarodowych zobowiązań podjętych przez Unię i państwa członkowskie.

Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des mesures techniques (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) PL  
 

Głosowałem za w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku. Kluczowym jest, by na wodach tych obowiązywały najlepsze środki ochrony zasobów, ponieważ niektóre gatunki docelowe są szczególnie wrażliwe na eksploatację, a w szczególności te, które charakteryzują się długim cyklem życia. Sytuację pogarsza fakt, że stosowane narzędzia połowowe to głównie włoki, które mają wpływ na integralność dna morskiego, a tym samym na siedliska. Wspólna polityka rybołówstwa musi mieć zastosowanie do wszystkich flot rybackich Unii, niezależnie od obszaru geograficznego, na którym prowadzą działalność. Dzięki temu będzie można zagwarantować, by eksploatacja danego zasobu miała ograniczony wpływ na pozostałe zasoby i gatunki, co ma fundamentalne znaczenie. Ważne jest, aby niezależnie od obszaru geograficznego, na którym statki wspólnotowe prowadzą działalność, stosowano te same zasady w celu uniknięcia różnic w przepisach, zbliżając dzięki temu wprowadzone przepisy do obowiązkowych praktyk dotyczących działalności połowowej statków wspólnotowych na pozostałych obszarach geograficznych.

Mécanisme de protection civile de l'Union (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) PL  
 

Głosowałem za przyjęciem wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.
Na przestrzeni lat Unia stworzyła solidną sieć reagowania na klęski żywiołowe w Europie i na świecie, które znacznie przybierają na rozmiarze, zarówno pod względem częstotliwości występowania, jak i intensywności, i poważnie zagrażają naszemu społeczeństwu, gospodarce i ekosystemowi. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności nie tylko wzmacniania zdolności UE i państw członkowskich do reagowania na klęski i katastrofy przez utworzenie specjalnej rezerwy środków, ale również umacnia spójność z innymi obszarami polityki unijnej.
Niezwykle ważne jest, by UE nadal uczestniczyła w koordynowaniu reakcji na klęski i katastrofy na jej terytorium poprzez rolę w zakresie ochrony ludności. Wiele krajów UE nie dysponuje wystarczającymi środkami, aby samodzielnie radzić sobie ze wszystkimi poważnymi klęskami i katastrofami. Obywatelom zależy na Europie zaangażowanej w ochronę ludności, a UMOL stanowi „wyraźny dowód europejskiej solidarności”.

Questions écrites 
Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Déclarations 

Déclaration d''intérêts financiers 

Déclarations de participation de députés à des manifestations organisées par des tiers