Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU : 8ème législature 

Groupes politiques 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen - Membre

Partis nationaux 

  • 01-07-2014 / 17-03-2019 : Partidul Social Democrat (Roumanie)
  • 18-03-2019 / 01-07-2019 : Uniunea Națională pentru Progresul României (Roumanie)

Membre 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec le Canada
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Membre suppléant 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Commission de l'emploi et des affaires sociales
  • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de l'emploi et des affaires sociales

Activités parlementaires principales 

Contributions aux débats en séance plénière 
Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur 
Un rapporteur est nommé par la commission parlementaire saisie au fond pour élaborer un rapport sur les propositions législatives, budgétaires ou autres. Les rapporteurs peuvent ce faisant consulter des experts et les parties prenantes. Ils sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs. Les rapports adoptés en commission sont ensuite examinés et mis aux voix en séance plénière. Article 55 du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur fictif 
Pour chaque rapport, les groupes politiques désignent, au sein de la commission saisie au fond, un rapporteur fictif qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur 
Les commissions peuvent élaborer un avis sur le rapport de la commission saisie au fond; cet avis porte sur les matières qui relèvent de leur champ de compétence. Les rapporteurs de ces avis sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs de l’avis. Articles 56 et 57 ainsi qu’annexe VI du règlement intérieur.

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements du Conseil (CE) nº 1967/2006, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1224/2009 et les règlements (UE) nº 1343/2011 et (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements du Conseil (CE) nº 894/97, (CE) nº 850/98, (CE) nº 2549/2000, (CE) nº 254/2002, (CE) nº 812/2004 et (CE) nº 2187/2005  
- ENVI_AD(2017)595707 -  
-
ENVI 

Avis - en tant que rapporteur fictif 
Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (UE) nº 508/2014 du Parlement européen et du Conseil  
- ENVI_AD(2018)627712 -  
-
ENVI 
AVIS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/106/CEE relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres  
- ENVI_AD(2018)618208 -  
-
ENVI 
AVIS Vers un secteur européen de l'aquaculture durable et compétitif: état des lieux et défis à venir  
- ENVI_AD(2018)615313 -  
-
ENVI 

Proposition(s) de résolution 
Des propositions de résolution sont déposées sur des sujets d’actualité à la demande d’une commission, d’un groupe politique ou d’au moins 5 % des députés. Elles sont mises aux voix en séance plénière. Articles 132, 136, 139 et 144 du règlement intérieur.

Questions orales 
Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires 

Explications de vote écrites 
Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Coordination des régimes de sécurité sociale (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) RO  
 

Libera circulație a persoanelor, una dintre cele patru libertăți fundamentale consacrate în tratatele UE, nu este posibilă decât dacă drepturile la securitate socială ale cetățenilor europeni mobili și ale familiilor acestora sunt protejate. Fiecare stat membru are libertatea de a stabili caracteristicile propriului sistem de securitate socială, cu condiția ca dispozițiile naționale să respecte principiile legislației UE, în special în ceea ce privește egalitatea de tratament și nediscriminarea. Uniunea trebuie să combată abuzurile, frauda și concurența neloială în domeniul mobilității. Valorile și principiile comune ale sistemelor de sănătate ale Uniunii, în special valorile generale ale universalității, accesului la îngrijiri de bună calitate, echității și solidarității, trebuie respectate. Considerăm că cel puțin patru domenii de coordonare necesită îmbunătățiri: accesul cetățenilor inactivi din punct de vedere economic la prestații sociale, prestații pentru îngrijirea pe termen lung, prestații de șomaj și prestații familiale. Iar schimburile de experiență și de cele mai bune practici administrative prin utilizarea noilor tehnologii pot contribui la îmbunătățirea respectivelor domenii de coordonare a sistemelor sociale.

Promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) RO  
 

UE s-a angajat să asigure un sistem energetic durabil, competitiv, sigur și decarbonizat, iar realizarea unor modalități de transport durabile reprezintă un obiectiv esențial al politicii comune în domeniul transporturilor. Utilizarea vehiculelor cu emisii scăzute și cu emisii zero va trebui să crească în mod semnificativ în viitor în vederea îndeplinirii angajamentelor UE cu privire la reducerea emisiilor. De asemenea, decarbonizarea sectorului transporturilor, precum și reducerea emisiilor vehiculelor și a poluării fonice sunt posibile prin crearea de noi tehnologii. Considerăm că sporirea gradului de răspândire pe piață a vehiculelor nepoluante, adică a vehiculelor cu emisii scăzute și cu emisii zero, prin intermediul procedurilor de achiziții publice de vehicule de transport rutier, este necesară și viabilă. Dar pentru aceasta, Directiva privind vehiculele nepoluante necesită modificări cel puțin referitoare la domeniul de aplicare, specificațiile tehnice din cadrul dispozițiilor privind achiziționarea de vehicule, precum și în ceea ce privește o definiție pentru vehicule ușoare nepoluante.

Établissement du programme-cadre «Horizon Europe» – définition de ses règles de participation et de diffusion (A8-0401/2018 - Dan Nica) RO  
 

Cercetarea și inovarea (C&I) contribuie la punerea în practică a priorităților cetățenilor Uniunii, stimulează productivitatea și competitivitatea Uniunii și sunt cruciale pentru susținerea modelului și a valorilor noastre socioeconomice.
Considerăm că programul-cadru pentru cercetare și inovare intitulat „Orizont Europa”, care stabilește normele sale de participare și de diseminare, va consolida bazele științifice și tehnologice ale Uniunii cu scopul de a contribui la soluționarea marilor provocări globale ale epocii noastre și de a permite realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), stimulând, în același timp, competitivitatea Uniunii, inclusiv a industriilor sale. Programul-cadru este programul emblematic al Uniunii menit să sprijine C&I din etapa de concept până la comercializare, completând finanțările naționale și regionale.
Cu o valoare adăugată europeană unică în ceea ce privește sprijinirea concurenței și a colaborării la nivelul întregului continent pentru a favoriza excelența în știință și inovare, programul „Orizont Europa” va genera reducerea decalajului UE în domeniul cercetării. De asemenea, programul „Orizont Europa” pentru perioada 2021-2027, bazându-se pe realizările programului Orizont 2020, cu o serie de noi caracteristici și îmbunătățiri, va contribuie cu cel puțin 35% din bugetul total pentru a sprijini obiectivele UE în materie de climă.

Questions écrites 
Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Propositions individuelles de résolutions  
Tout député peut déposer une proposition de résolution portant sur un sujet qui entre dans le cadre des activités de l’Union européenne. Les propositions recevables sont transmises à la commission compétente, qui décide de la procédure à suivre. Article 143 du règlement intérieur

Déclarations écrites (jusqu’au 16 janvier 2017) 
***Cet instrument n’existe plus depuis le 16 janvier 2017**. Une déclaration écrite était une initiative portant sur un sujet entrant dans le domaine de compétence de l’Union. Elle pouvait être cosignée par plusieurs députés dans un délai de 3 mois.

Déclaration écrite sur le chiffrement  
- P8_DCL(2016)0073 - Caduque  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Date d'ouverture : 12-09-2016
Échéance : 12-12-2016
Nombre de signataires : 56 - 13-12-2016

Déclarations 

Déclaration d'intérêts financiers