Davor ŠKRLEC : 8ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

 • 01-07-2014 / 20-04-2016 : Održivi razvoj Hrvatske (an Chróit)
 • 21-04-2016 / 01-07-2019 : Independent (an Chróit)

Comhalta 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh le Ceanada
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

Comhalta ionadaíoch 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus den Tuirc
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities with special regard to the Concluding Observations of the UN CRPD Committee EN  
- TRAN_AD(2016)569624 -  
-
TRAN 

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

TUAIRIM ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena scoirtear d’athruithe séasúracha ama agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/84/CE  
- ITRE_AD(2019)632025 -  
-
ITRE 
TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 283/2014  
- REGI_AD(2018)626678 -  
-
REGI 
TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus an Ciste Comhtháthaithe  
- ENVI_AD(2018)625333 -  
-
ENVI 

Tairiscintí i gcomhair rún 
Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 132, Riail 136,. Riail 139, Riail 144

Ceisteanna ó bhéal 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Trasnálacha móra 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte trascheisteanna móra i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Úachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 139, Iarscríbhinn III

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte 

Written explanations of vote 
Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

HR  
 

Kao zastupnik Kluba Zelenih/ESS-a u Europskom parlamentu, odlučio sam svojim glasom podržati ovo izvješće.
Zajedno s kolegicama i kolegama zastupnicima Kluba Zelenih/ESS-a podržavam ovo izvješće jer doprinosi našoj viziji Europske unije kao zajednice koja služi interesima naših građanki i građana.
Kako bismo kao izabrani predstavnici doprinijeli izgradnji pravnog okvira s pozitivnim utjecajem na život građana Unije, moramo ustrajati na zakonodavnim aktima utemeljenim na principima transparentnosti, odgovornosti i održivosti. Naše vrijednosti, stavovi i dosadašnje zalaganje izraženi su u sadržaju ovog izvješća.

HR  
 

Ulaganje u istraživanje i inovacije nastavlja se i u devetom okvirnom programu, pod nazivom Obzor Europa. Ciljevi ovog programa su jačanje znanstveno-istraživačke i tehnološke baze u Europskoj uniji, poticanje konkurentnosti te dostizanje ciljeva održivog razvoja i ciljeva Pariškog sporazuma. Program Obzor Europa nudi priliku za razvoj europske znanosti, tehnologije, istraživanja i inovacija te će imati ključnu ulogu u povećanju konkurentnosti tržišta Europske unije.
Smatram kako predloženi program ima jasno postavljenu strukturu na tri stupa, pri čemu je iznimno važno spomenuti područje energije, klime i prometa kao jednog od područja unutar drugog stupa. Za istraživanja i inovacije koja su vezana uz klimatske izazove predviđeno je 35 % sredstava iz ovog programa, što predstavlja vrlo važan korak u ispunjavanju ciljeva Pariškog sporazuma.
Nadalje, pozdravljam osnivanje Europskog vijeća za inovacije koje će pružiti potporu inovatorima te im pomoći da postanu konkurentni na tržištu. Iako je prijedlog svakako kvalitetan, smatram kako bi program trebalo više otvoriti organizacijama civilnog društva koje mogu biti ključne za realizaciju određenih ciljeva iz programa.
Slijedom svega navedenog, odlučio sam glasati za ovaj prijedlog.

HR  
 

Jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta unutar Europske unije ključno je za njezinu konkurentnost u globalnim okvirima. Zbog toga je program Obzor Europa iznimno bitan instrument te je potrebno donijeti kvalitetan legislativni okvir za implementaciju ovog programa.
Ovaj prijedlog sadrži ključna područja primjene programa, pri čemu želim posebno istaknuti područje klime, energetike i mobilnosti koje je jedno od područja unutar drugog stupa. Isto tako, smatram da će ovaj program uvelike pridonijeti digitalnoj transformaciji europske ekonomije i društva. Također, zadovoljan sam uključivanjem ciljeva kružne ekonomije u program Obzor Europa te smatram da će njegova implementacija biti kvalitetno realizirana uz pomoć predloženog posebnog programa.
Slijedom svega navedenog, odlučio sam glasati za ovaj prijedlog.

Ceisteanna i scríbhinn 
Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on prevention of the use of lead EN  
- P8_DCL(2016)0106 - Tite ar lár  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Dáta oscailte : 03-10-2016
Dáta don titim ar lár : 03-01-2017
Líon na sínitheoirí : 94 - 04-01-2017
Dearbhú i scríbhinn on making the EU a dolphinarium-free zone EN  
- P8_DCL(2016)0104 - Tite ar lár  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Igor ŠOLTES , Javier NART , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Molly SCOTT CATO , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI  
Dáta oscailte : 03-10-2016
Dáta don titim ar lár : 03-01-2017
Líon na sínitheoirí : 46 - 04-01-2017
Dearbhú i scríbhinn on promoting fish consumption EN  
- P8_DCL(2016)0095 - Tite ar lár  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES  
Dáta oscailte : 12-09-2016
Dáta don titim ar lár : 12-12-2016
Líon na sínitheoirí : 66 - 13-12-2016

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais