Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI : 8ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (an Pholainn)

Cathaoirleach 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh leis an mBealarúis

Comhalta 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Chultúr agus um Oideachas
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Toscaireacht don chaidreamh leis an mBealarúis
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach Euronest
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Chultúr agus um Oideachas

Comhalta ionadaíoch 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh le Tionól Parlaiminteach NATO (Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : An Coiste Speisialta um Sceimhlitheoireacht

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section III – Commission and executive agencies EN  
- CULT_AD(2019)628678 -  
-
CULT 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the Translation Centre for the Bodies of the European Union for the financial year 2017 EN  
- CULT_AD(2019)628679 -  
-
CULT 
TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus an Ciste Comhtháthaithe  
- CULT_AD(2018)626959 -  
-
CULT 

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ionstraim maidir leis an gComharsanacht, an Fhorbairt agus an Comhar Idirnáisiúnta  
- CULT_AD(2019)629439 -  
-
CULT 
OPINION on the Interim report on MFF 2021-2027 – Parliament’s position in view of an agreement EN  
- CULT_AD(2018)627000 -  
-
CULT 
OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2019 EN  
- CULT_AD(2018)623756 -  
-
CULT 

Tairiscintí i gcomhair rún 
Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 132, Riail 136,. Riail 139, Riail 144

Ceisteanna ó bhéal 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte 

Written explanations of vote 
Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

PL  
 

Wydatki na ochronę zdrowia w UE stanowią 10 % PKB i wynoszą łącznie 1,3 bln EUR rocznie, z czego 220 mld stanowią wydatki na produkty farmaceutyczne, a 110 mld EUR – wydatki na inwestycje w nowe wyroby medyczne. Jednak, w tym samym czasie, zdarzają się sytuacje, w których wydatki na nowoczesne i kosztowne innowacje w tej dziedzinie nie idą w parze z faktycznym wzrostem skuteczności leków. Na przykład, w ostatnim dziesięcioleciu ceny leków przeciwnowotworowych zwiększyły się nawet dziesięciokrotnie niezależnie od wartości terapeutycznej tych leków. W różnych przeprowadzonych niedawno badaniach dotyczących leków onkologicznych wskazano, że jedynie 14–15 % z tych leków przyniosło wzrost przeżywalności. Nie oznacza to oczywiście potrzeby zmniejszania środków na badania, ale ich bardziej efektywnego wykorzystywania i stworzenia systemu zachęt do inwestowania w te sfery działalności medycznej, które nie przynoszą dużego zysku, jak szczepionki czy zwalczanie drobnoustrojów. Bardzo cieszy mnie jakość analizy zawartej w tej propozycji Komisji. Z zadowoleniem przyjmuję także wynik prac Parlamentu. Mam nadzieję, że nasze zalecenia szybko wejdą w życie.

PL  
 

Wspólne przepisy dotyczące funduszy to jedno z kluczowych rozporządzeń dla następnej perspektywy finansowej UE. Dla przyszłości Unii Europejskiej i jej obywateli ważne jest, by polityka spójności pozostała główną polityką inwestycyjną Unii, a jej finansowanie w latach 2021–2027 zostało utrzymane co najmniej na poziomie z okresu programowania 2014–2020. W kontekście rozporządzenia pragnę podkreślić konieczność zawarcia konkretnego odniesienia również do kultury. Niejednokrotnie podkreślam, że brak takowego w prawnie wiążących przepisach pozostaje jedną z głównych przeszkód w promowaniu inwestycji w dziedzinie kultury. Niezbędne jest zatem bardziej ambitne podejście, mając na uwadze przede wszystkim art. 167 ust. 4 TFUE stanowiący, że „Unia uwzględnia aspekty kulturalne w swoim działaniu na podstawie innych postanowień Traktatów”. Musimy zatem w pełni uznać potencjał kultury i jej rolę we wspieraniu i promowaniu rozwoju gospodarczego, integracji społecznej i spójności.

PL  
 

Mam dość unikalne doświadczenia w dziedzinie zwalczania klęsk żywiołowych i reagowaniu na nie. Byłem prezydentem Wrocławia w 1997 roku, gdy to miasto nawiedziła potężna powódź. Mam więc świadomość tego, o czym wspomina sprawozdawczyni w sprawozdaniu komisji ENVI. Świadomość nadchodzących zagrożeń, dostępność środków i zdolności, większa elastyczność reakcji, którą dają odpowiednio przeszkolone służby, oraz środki finansowe.
Te kluczowe elementy już funkcjonują w ramach istniejącego Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, jednak zmieniający się klimat i wpływ człowieka na środowisko powodują, że konieczne jest wzmacnianie tych elementów. Szczególnie wspieram postulaty zwiększenia spójności programu z innymi unijnymi i krajowymi programami ochrony cywilnej. Niewątpliwie mamy tu krok w dobrym kierunku, zasługujący na poparcie.

Ceisteanna i scríbhinn 
Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on the reform in the field of higher education in Belarus EN  
- P8_DCL(2016)0122 - Tite ar lár  
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Angel DZHAMBAZKI , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Momchil NEKOV , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD  
Dáta oscailte : 21-11-2016
Dáta don titim ar lár : 21-02-2017
Líon na sínitheoirí : 74 - 22-02-2017
Dearbhú i scríbhinn on aviation safety and dangerous flights of military aircraft EN  
- P8_DCL(2015)0052 - Tite ar lár  
Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA  
Dáta oscailte : 05-10-2015
Dáta don titim ar lár : 05-01-2016
Líon na sínitheoirí : 106 - 06-01-2016

Dearbhuithe