Bodil VALERO : 8ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 01-07-2014 / 18-12-2016 : An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí - Comhalta
 • 19-12-2016 / 01-07-2019 : An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí - Leas-Chathaoirleach

Páirtithe náisiúnta 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Miljöpartiet de gröna (an tSualainn)

Comhalta 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Achainíocha
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh den ACP agus den AE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint

Comhalta ionadaíoch 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh le tíortha Mheiriceá Láir
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun an Comhthionòl Parlaiminteach Eorpach agus Laidin-Mheiriceánach
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
 • 28-03-2018 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus den Tuirc
 • 28-03-2018 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach an Aontais don Réigiún Meánmhuirí

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais (IPA III)  
- LIBE_AD(2019)625581 -  
-
LIBE 
OPINION on the fight against trafficking in human beings in the EU’s external relations EN  
- LIBE_AD(2016)576750 -  
-
LIBE 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 91/477/EC on control of the acquisition and possession of weapons EN  
- LIBE_AD(2016)576870 -  
-
LIBE 

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

TUAIRIM ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir leis an gcomhaontú a thabhairt i gcrích i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Mharacó maidir leis na leasuithe ar Phrótacal 1 agus Prótacal 4 den Chomhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht Mharacó, den pháirt eile  
- AFET_AD(2018)628382 -  
-
AFET 
TUAIRIM ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir leis an gcomhaontú a thabhairt i gcrích i bhfoirm malartú litreacha idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Mharacó maidir le leasuithe ar Phrótacail 1 agus 4 a ghabhann leis an gComhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht Mharacó, den pháirt eile  
- AFET_AD(2018)628385 -  
-
AFET 
TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ciste Eorpach Cosanta  
- AFET_AD(2018)627021 -  
-
AFET 

Tairiscintí i gcomhair rún 
Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 132, Riail 136,. Riail 139, Riail 144

Ceisteanna ó bhéal 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Mion-trasnálacha 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte mion-trascheisteanna i gcomhair freagra ó bhéal, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 130a, Iarscríbhinn III

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte 

Written explanations of vote 
Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

SV  
 

Miljöpartiet de gröna ser behovet av en gemensam och effektiv strategi mot terrorism och radikalisering och välkomnar således Europaparlamentets arbete på området. Men vi menar att de rekommendationer som anges i rapporten bör vara nyanserade, rättssäkra och ta grund i skyddet av demokrati och medborgarnas grundläggande rättigheter. Betänkandet drar problematiska paralleller och slutsatser mellan migration och terrorism och diskriminerar därmed en stor grupp människor. Betänkandet innehåller även långtgående förslag om utvidgning av datainsamling och övervakning som inskränker medborgares integritet och rätt till privatliv. Även om betänkandet innehåller en del positiva rekommendationer till medlemsländerna om förebyggande arbete, som t.ex. striktare regler vad gäller tillgång till vapen och stärkta kontroller av penningtvätt, anser vi att betänkandet sammantaget har fel fokus när det gäller arbetet med att förebygga och motverka radikalisering som leder till våldsam extremism. Därför valde vi att rösta ner betänkandet i slutomröstningen.

SV  
 

. – Förslaget innebär att Europeiska Centralbanken (ECB) får tillsynsbefogenheter över centrala motparter. Miljöpartiets ledamöter är tveksamma till att ge utökade befogenheter över clearingsystem för finansiella instrument till ECB, och därför röstade vi mot förslaget som helhet. Däremot stödde vi ändringsförslag 12 och 13 eftersom dessa skulle ha begränsat det mandat ECB får för tillsyn och infört tydligare bestämmelser för när ECB får agera gentemot centrala motparter, och skulle därmed – om de antagits – ha förbättrat förslaget.

SV  
 

. – Även om betänkandet innehåller värdefulla rekommendationer för att hjälpa Libyen i stabiliseringsprocessen kunde vi inte stödja det i vår slutgiltiga omröstning med tanke på migrationsfrågans centrala roll i relationen mellan EU och Libyen. Betänkandet innehåller dåliga skrivningar kring migration och ger stöd för det kritiserade samarbetet med den libyska kustbevakningen som har varit involverad i många brott mot mänskliga rättigheter. Vi ställer oss kritiska till EU:s politik i denna del, som inte överensstämmer med internationella människorättsstandarder, och leder till att migranter och flyktingar med våld tvingas återvända till samma förfärliga flyktingläger i Libyen som UNHCR och andra människorättsorganisationer försöker stänga ner. Vi vill att EU granskar sitt samarbete med Libyen när det gäller migration, prioriterar evakuering av flyktinglägren och skapar fler lagliga vägar för migranter och flyktingar till EU för att motverka människosmuggling.

Ceisteanna i scríbhinn 
Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais