Louis MICHEL : 8ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grúpa Chomhghuaillíocht na Liobarálaithe agus na nDaonlathaithe don Eoraip - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Mouvement Réformateur (an Bheilg)

Cathaoirleach 

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh den ACP agus den AE

Comhalta 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh den ACP agus den AE
 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Coiste fiosrúcháin chun imscrúdú a dhéanamh ar sháruithe agus ar dhrochriarachán líomhnaithe i bhfeidhmiú dhlí an Aontais i ndáil le sciúradh airgid, le seachaint cánach agus le himghabháil cánach
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : An coiste speisialta um choireanna airgeadais, um sheachaint cánach agus um imghabháil cánach

Comhalta ionadaíoch 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Fhorbairt
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Buiséid
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Fochoiste um Chearta an Duine
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Fhorbairt
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Buiséid
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Fochoiste um Chearta an Duine

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Fisheries Partnership Agreement between the Republic of Madagascar and the European Community EN  
- DEVE_AD(2015)554780 -  
-
DEVE 

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus lena n-aisghairtear [an Rialachán maidir leis an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach] agus Rialachán (AE) 375/2014  
- DEVE_AD(2019)629637 -  
-
DEVE 
TUAIRIM ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Deonaí a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam maidir le forfheidhmiú an dlí, rialachas agus trádáil i dtaca le foraoisí  
- DEVE_AD(2019)630496 -  
-
DEVE 
TUAIRIM ar an gcinneadh ón gComhairle maidir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Deonach a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam maidir le forfheidhmiú an dlí, rialachas agus trádáil i dtaca le foraoisí  
- DEVE_AD(2019)630528 -  
-
DEVE 

Tairiscintí i gcomhair rún 
Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 132, Riail 136,. Riail 139, Riail 144

Ceisteanna ó bhéal 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte 

Written explanations of vote 
Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

FR  
 

. – J’ai voté en faveur de l’accord de coopération entre Eurojust et le Danemark. Le Danemark ne participant pas à Eurojust, cet accord régit la coopération judiciaire en matière pénale entre l’État membre et l’agence. Cet accord permettra notamment l’échange d’informations ainsi qu’une participation plus importante du représentant d’Eurojust au Danemark aux réunions de l’agence. La coopération judiciaire en matière pénale est cruciale au sein de l’Union et cet accord avec le Danemark renforcera sans nul doute l’efficacité du rôle joué par Eurojust en la matière.

NL  
 

. – Met de goedkeuring van dit verslag heeft de EU de uitstootnormen voor vrachtwagens vastgelegd. Het reguleren van de CO2-emissies van vrachtwagens vormt meteen ook het sluitstuk van de Europese ambities om schadelijke uitstootgassen afkomstig van het wegverkeer terug te dringen. Het CO2-aandeel van het zware vrachtverkeer bedraagt vandaag de dag 27 %. Verwacht wordt dat het vrachtvervoer in de toekomst nog verder uitbreidt en de uitstoot dus ook navenant zal toenemen. Het is dus aannemelijk dat ook deze sector significante CO2-reductie realiseert. Daarom is het goed dat het Parlement, de Commissie en de Raad zijn overeengekomen om tegen 2030 de uitstoot van nieuwe vrachtwagens met 30 % te verminderen en tegen 2050 een nuluitstoot na te streven. Knippen in de uitstoot betekent ook dat fabrikanten worden aangespoord om te innoveren in schone technologie en meer lage- en nulemissievoertuigen van de band te laten rollen. Dat is een goede zaak, want als de Europese constructeurs op belangrijke vervoersmarkten zoals de VS, Canada en China willen meespelen, dan pleit het in hun voordeel als ze inzetten op de productie van ‘schonere’ en ‘zuiniger’ vrachtwagens.

NL  
 

. – Terwijl de meeste sectoren inspanningen hebben geleverd om de CO2-uitstoot te reduceren, zien we dat het toenemend verkeer een extra uitdaging vormt bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Met de goedkeuring van dit verslag worden een aantal belangrijke instrumenten in stelling gebracht die de aanschaf van "schonere" voertuigen moeten faciliteren. Als lidstaten en overheden in hun transitie naar een circulair aankoopbeleid schone en energiezuinige voertuigen verkiezen is dit een goede zaak, want op die manier geven we een belangrijke stimulans aan de markt om nog meer in te zetten op de productie van lage- en nulemissievoertuigen.

Ceisteanna i scríbhinn 
Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on stopping organ harvesting from prisoners of conscience in China EN  
- P8_DCL(2016)0048 - Dúnta agus tromlach ann  
Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA  
Dáta oscailte : 27-04-2016
Dáta don titim ar lár : 27-07-2016
Glactha (dáta) : 27-07-2016
An liosta sínitheoirí : P8_PV(2016)09-12(ANN02)
Líon na sínitheoirí : 414 - 27-07-2016
Dearbhú i scríbhinn on organ donation EN  
- P8_DCL(2016)0021 - Tite ar lár  
Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA  
Dáta oscailte : 07-03-2016
Dáta don titim ar lár : 07-06-2016
Líon na sínitheoirí : 113 - 08-06-2016
Dearbhú i scríbhinn on universal access to maternal healthcare EN  
- P8_DCL(2016)0015 - Tite ar lár  
Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI  
Dáta oscailte : 24-02-2016
Dáta don titim ar lár : 24-05-2016
Líon na sínitheoirí : 174 - 25-05-2016

Dearbhuithe