Minodora CLIVETI

Klubovi zastupnika

  • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Članica

Nacionalne stranke

  • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (Rumunjska)

Članica

  • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Moldove
  • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Zamjenica

  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Armenije, EU-a i Azerbajdžana te EU-a i Gruzije
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova
  • 20.06.2012 / 30.06.2014 : Izaslanstvo za odnose s Kanadom

Parlamentarne aktivnosti na plenarnoj sjednici ‒ 7. saziv

Govor(i) na plenarnoj sjednici

304

Zaštita vrsta divlje faune i flore (A7-0087/2014 - Matthias Groote)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.18)

Upućivanje radnika u okviru pružanja usluga (rasprava)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(14)

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

2

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

4

MIŠLJENJE o planu EU-a protiv homofobije i rodne i spolne diskriminacije

FEMM
06-12-2013 FEMM_AD(2013)519816

MIŠLJENJE o cjelovitom pristupu EU-a i njegovim posljedicama za koherentnost vanjskog djelovanja EU-a

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516859

  OPINION on 2011 discharge: EU general budget, Section III, Commission

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500566

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Institute for Gender Equality for the financial year 2011

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500565

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

6

MIŠLJENJE o okviru za klimatske i energetske politike 2030.

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za lakše ostvarivanje prava radnika u kontekstu slobode kretanja radnika

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516697

MIŠLJENJE o ženama s invaliditetom

EMPL
20-09-2013 EMPL_AD(2013)514724

  OPINION on the Millennium Development Goals – defining the post-2015 framework

FEMM
26-03-2013 FEMM_AD(2013)504148

  OPINION on an agenda for adequate, safe and sustainable pensions

FEMM
20-02-2013 FEMM_AD(2013)502102

  OPINION on the impact of the economic crisis on gender equality and women’s rights

EMPL
30-01-2013 EMPL_AD(2013)501997

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

10

  Joint motion for a resolution on violence against women in India

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

NB: Ovaj prijedlog rezolucije dostupan je samo na izvornom jeziku.

  Motion for a resolution on the situation in the RDC

10-12-2012 B7-0572/2012

NB: Ovaj prijedlog rezolucije dostupan je samo na izvornom jeziku.

  Joint motion for a resolution on the elections in Georgia

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

  Motion for a resolution on the discrimination against young girls in Pakistan, in particular the case of Malala Yousafzai

22-10-2012 B7-0477/2012

NB: Ovaj prijedlog rezolucije dostupan je samo na izvornom jeziku.

  Motion for a resolution on the elections in Georgia

17-10-2012 B7-0470/2012

  Joint motion for a resolution on ending female genital mutilation

12-06-2012 RC-B7-0304/2012

  Motion for a resolution on ending female genital mutilation

11-06-2012 B7-0307/2012

Pisana izjava/Pisane izjave

4

Pisana izjava o borbi protiv raka prostate u Europskoj uniji

13-01-2014 P7_DCL(2014)0001 Ne razmatra se

Pojedinosti

Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR

Datum otvaranja : 13-01-2014
Datum isteka roka : 13-04-2014
Broj potpisnika : 162 - 14-04-2014

Pisana izjava o obrazovanju i zapošljavanju osoba s poremećajima iz autističnog spektra i sličnim teškoćama

09-12-2013 P7_DCL(2013)0025 Ne razmatra se

Pojedinosti

Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER

Datum otvaranja : 09-12-2013
Datum isteka roka : 09-03-2014
Broj potpisnika : 160 - 10-03-2014

Pisana izjava o promicanju pravne pismenosti

09-09-2013 P7_DCL(2013)0013 Ne razmatra se

Pojedinosti

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Datum otvaranja : 09-09-2013
Datum isteka roka : 09-12-2013
Broj potpisnika : 58 - 10-12-2013

Pisana izjava o zaštiti djece u slučajevima otmice, između ostalog u kontekstu sporova o skrbništvu nad djecom

09-09-2013 P7_DCL(2013)0012 Ne razmatra se

Pojedinosti

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Datum otvaranja : 09-09-2013
Datum isteka roka : 09-12-2013
Broj potpisnika : 91 - 10-12-2013

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja

24

  Separate rules on people trafficking for the purpose of sexual exploitation

06-03-2014 E-002677/2014 Komisija

  EU strategy on reproductive health

11-02-2014 E-001448/2014 Komisija

  Youth labour mobility in the EU

10-01-2014 E-000220/2014 Komisija

  Revision of Commission Regulation (EU) No 1129/2011

09-01-2014 E-000192/2014 Komisija

  European citizens' rights

07-01-2014 P-000071/2014 Komisija

  Definition of a European citizen

07-11-2013 E-012620/2013 Komisija

  National strategies for Roma integration

26-09-2013 E-010957/2013 Komisija

Izjave (7. parlamentarni saziv)

Izjava o financijskim interesima