Kaja KALLAS : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 04-09-2018 : Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu - Članica

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 04-09-2018 : Eesti Reformierakond (Estonija)

Potpredsjednica 

 • 08-09-2014 / 24-06-2018 : Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Ukrajine

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 21-10-2014 : Odbor za proračune
 • 14-07-2014 / 07-09-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Ukrajine
 • 14-07-2014 / 24-06-2018 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta
 • 22-10-2014 / 18-01-2017 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 19-01-2017 / 04-09-2018 : Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Zamjenica 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 14-07-2014 / 24-06-2018 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om
 • 19-01-2017 / 04-09-2018 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 25-06-2018 / 04-09-2018 : Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Ukrajine
 • 25-06-2018 / 04-09-2018 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o poštovanju privatnog života i zaštiti osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama te stavljanju izvan snage Direktive 2002/58/EZ (Uredba o privatnosti i elektroničkim komunikacijama)  
- ITRE_AD(2017)602722 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE s preporukama Komisiji o pravilima građanskog prava o robotici  
- ITRE_AD(2016)583918 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o ostvarivanju novih pogodnosti za potrošače energije  
- IMCO_AD(2016)572937 -  
-
IMCO 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji  
- ITRE_AD(2018)613537 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o digitalizaciji europske industrije  
- IMCO_AD(2017)593808 -  
-
IMCO 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu  
- ITRE_AD(2016)583955 -  
-
ITRE 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o zaštiti europskih mora od kemijskog i konvencionalnog oružja  
- P8_DCL(2015)0053 - Ne razmatra se  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Antanas GUOGA , Dario TAMBURRANO , Rosa D'AMATO , Fredrick FEDERLEY , Isabella ADINOLFI , Enrico GASBARRA , Igor ŠOLTES , Davor ŠKRLEC , Kaja KALLAS , Reinhard BÜTIKOFER , Franc BOGOVIČ  
Datum otvaranja : 05-10-2015
Datum isteka roka : 05-01-2016
Broj potpisnika : 89 - 06-01-2016
Pisana izjava o sigurnosti zračnog prometa i opasnim letovima vojnih zrakoplova  
- P8_DCL(2015)0052 - Ne razmatra se  
Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA  
Datum otvaranja : 05-10-2015
Datum isteka roka : 05-01-2016
Broj potpisnika : 106 - 06-01-2016
Pisana izjava o europskom turizmu  
- P8_DCL(2015)0047 - Ne razmatra se  
Ivan JAKOVČIĆ , Isabella DE MONTE , Remo SERNAGIOTTO , Igor ŠOLTES , Martina DLABAJOVÁ , Claudia ȚAPARDEL , Franc BOGOVIČ , Davor ŠKRLEC , Jozo RADOŠ , Gesine MEISSNER , Kaja KALLAS , Angelika MLINAR , António MARINHO E PINTO , Ilhan KYUCHYUK , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Ulrike MÜLLER , Flavio ZANONATO , Enrico GASBARRA , István UJHELYI  
Datum otvaranja : 07-09-2015
Datum isteka roka : 07-12-2015
Broj potpisnika : 100 - 08-12-2015

Izjave