• Petr   JEŽEK  

Petr JEŽEK : Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja - 8. parlamentarni saziv 

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018.  
- LIBE_AD(2017)606219 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2015.  
- LIBE_AD(2017)595376 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda (Europol) za financijsku godinu 2015.  
- LIBE_AD(2017)594196 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (sada Europske agencije za graničnu i obalnu stražu) za financijsku godinu 2015.  
- LIBE_AD(2017)595380 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2015.  
- LIBE_AD(2017)595382 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske policijske akademije za financijsku godinu 2015.  
- LIBE_AD(2017)595383 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2015.  
- LIBE_AD(2017)595384 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2015.  
- LIBE_AD(2017)595385 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka  
- LIBE_AD(2017)595386 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio III. – Komisija i izvršne agencije  
- LIBE_AD(2017)595387 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2015.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor  
- LIBE_AD(2017)595388 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2015.  
- LIBE_AD(2017)595389 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o godišnjem izvješću za 2014. o zaštiti financijskih interesa EU-a – borba protiv prijevara  
- LIBE_AD(2015)567819 -  
-
LIBE