Ivan ŠTEFANEC : Obrazloženja glasovanja (napisan.) 

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 183. Poslovnika

Program EU-a za borbu protiv prijevara (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) SK  
 

Podpora boja proti podvodom, korupcii a akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné služby občanov EÚ je zásadné rozhodnutie týkajúce sa aj občanov Slovenska.

Višegodišnji plan za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove (A8-0310/2018 - Alain Cadec) SK  
 

Uvedomujem si vážnosť situácie rybolovu v Baltskom mori a vítam návrh viacročného plánu Európskeho parlamentu a Rady na stanovenie rybolovných možností.

Homologacija i nadzor tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo (A8-0318/2018 - Nicola Danti) SK  
 

Presné vymedzenie rôznych prvkov poľnohospodárskych a lesných vozidiel pomôže upraviť súvislosti s konkrétnymi poľnohospodárskymi záležitosťami, čo môže byť aj relatívne v prospech Slovenska.

Provedba odredbi Ugovora u vezi s građanstvom EU-a (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) SK  
 

Aj keď občianstvo EÚ je definované Lisabonskou zmluvou, tak spojenie „európsky občan“ nie je samo o sebe jednoznačne stanovené, a preto vítam návrh o špecifikácii statusu občana EÚ.

Provedba odredaba Ugovora u pogledu pojačane suradnje (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure) SK  
 

Sme pripravení prijať posilnenú spoluprácu, vďaka ktorej Slovensko bude otvorené novým možnostiam spolupráce, čím vo vybraných oblastiach budeme môcť postupovať rýchlejšie a hlbšie sa tak integrovať.

Provedba odredbi Ugovora o ovlastima Parlamenta za politički nadzor nad Komisijom (A8-0033/2019 - Mercedes Bresso) SK  
 

Keďže Komisia veľmi rýchlo naberá na politickej úlohe, je potrebné zlepšiť a prispôsobiť nástroje zo strany Parlamentu na jej kontrolu.

Provedba Povelje Europske unije o temeljnim pravima u institucijskom okviru EU-a (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli) SK  
 

Ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia a rešpektovanie ľudských práv sú hodnoty zakotvené v zmluvách EÚ. Charta základných práv EÚ je jasným a silným vyjadrením práv občanov Únie.

Propisi i opći uvjeti kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana) (A8-0050/2019 - Paulo Rangel) SK  
 

Týmto nariadením ponecháme ombudsmanovi moc v uplatňovaní mäkkej moci a aktualizujeme pravidlá a všeobecné podmienky jeho výkonu, aby mohol naďalej konať nezávisle od inštitúcií a orgánov Únie.

Provedba Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (A8-0046/2019 - Ivo Belet) SK  
 

Táto smernica má veľký potenciál zabezpečiť ľahší prístup aj slovenským pacientom k cezhraničnej kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Pacienti cestujúci do iného členského štátu kvôli lekárskej starostlivosti budú mať nárok na rovnaké ošetrenie ako občania krajiny, v ktorej sa liečia.

Izmjene Poslovnika Europskog parlamenta (A8-0462/2018 - Richard Corbett) SK  
 

Cieľom tejto správy je upraviť rokovací poriadok Parlamentu na účely zvýšenia transparentnosti legislatívneho procesu.

Kontakt