Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • Član
 • Švedska Miljöpartiet de gröna
 • Datum rođenja: 26. listopada 1973., Solna

Govor(i) na plenarnoj sjednici

46

Provedba odredbi Ugovora o nacionalnim parlamentima (rasprava)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Provedba odredbi Ugovora o nacionalnim parlamentima (rasprava) (2)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Sastav Europskog parlamenta (rasprava)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(4)

Reforma izbornog zakona Europske unije (rasprava)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(14)

Pravo Europskog parlamenta na istragu (rasprava)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(23)

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

3

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

14

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

11

MIŠLJENJE o godišnjim izvješćima za 2015. i 2016. o supsidijarnosti i proporcionalnosti

AFCO
28-02-2018 AFCO_AD(2018)613535

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o poštovanju privatnog života i zaštiti osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama te stavljanju izvan snage Direktive 2002/58/EZ (Uredba o privatnosti i elektroničkim komunikacijama)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605974

MIŠLJENJE o legitimnim mjerama za zaštitu zviždača koji objavljivanjem povjerljivih podataka trgovačkih društava i javnih tijela djeluju u javnom interesu

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

MIŠLJENJE o Akcijskom planu EU-a za e-upravu 2016. – 2020.

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

MIŠLJENJE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/13/EU o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga u pogledu promjenjivog stanja na tržištu

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

MIŠLJENJE o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

MIŠLJENJE o općoj reviziji Poslovnika Europskog parlamenta

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

MIŠLJENJE o Godišnjem izvješću za 2014. o supsidijarnosti i proporcionalnosti

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

Institucijski prijedlozi rezolucija

2

Pisana pitanja

30

  Polish 'anti-Greenpeace' law

26-03-2018 P-001803/2018 Komisija

  Vested and conflicting interests in climate policy

30-11-2017 P-007408/2017 Vijeće

  VP/HR - The EU's position on lethal autonomous weapon systems

30-11-2017 P-007397/2017 Komisija

  Vested and conflicting interests in climate policy

24-10-2017 P-006615/2017 Komisija

  Seizure of websites related to the Catalan referendum of 2017

11-10-2017 E-006397/2017 Komisija

  Rising activity of patent assertion entities in Europe

28-09-2017 P-006063/2017 Komisija

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Komisija

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Vijeće

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Komisija

  VP/HR - European companies investing in Western Sahara

03-02-2017 E-000816/2017 Komisija

Usmena pitanja

2

Obrazloženja glasovanja (napisan.)

5

 

Predsjednički izbori u Venezueli (B8-0225/2018)

03-05-2018

Vi valde att rösta emot resolutionen av rent formella skäl eftersom förfarandet är i strid med parlamentets egna regelverk, bland annat artikel 156 som säger att "förutom i de brådskande fall som avses i artiklarna 135 och 154, får en debatt eller omröstning om en text endast genomföras om texten gjorts tillgänglig för ledamöterna minst 24 timmar tidigare". Detta riskerar att bli ett prejudikat för liknande överträdelser i framtiden. Att det ska hållas val i Venezuela har varit känt länge varför detta inte kan ses som ett brådskande ärende.

 

Nacrt preporuke nakon istrage o pranju novca, izbjegavanju plaćanja poreza i utaji poreza (B8-0660/2017)

13-12-2017

Vi har röstat för betänkandet då det innehåller ett femtiotal bra och viktiga förslag för att bekämpa skatteflykt. Vi är dock emot den icke-bindande uppmaningen i §210 att ändra regelverket så att skattefrågor i allmänhet ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Det röstade vi emot, men förlorade. Det är dock inte tillräckligt skäl att avvisa betänkandet som helhet.
Om frågan om att ta bort vetorätten för alla skattefrågor tas upp i rådet utgår vi från att minst ett land kommer att stoppa förslaget genom att använda sitt veto.
Vi är emot att ge EU beskattningsrätt, men vill gärna att EU använder de verktyg som redan finns i fördraget för att med kvalificerad majoritet genomföra åtgärder mot skatteflykt.
Detta betänkande är ett viktigt steg för att se till att komma till rätta med den skatteflykt som varje år kostar EU-länderna enorma summor som skulle göra mycket bättre nytta i välfärden och som investeringar.

 

Uključivanje emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

 

Pregovori s Ujedinjenom Kraljevinom nakon njezine obavijesti o namjeri da se povuče iz Europske unije (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

Europski stup socijalnih prava (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštanska adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels