Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
 • Članica
 • Španjolska Independiente
 • Datum rođenja: 14. studenog 1966., Madrid

Govor(i) na plenarnoj sjednici

276

Nulta razina tolerancije za genitalno sakaćenje žena (rasprava)

06-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-06(11)

Situacija u Venezueli (rasprava)

06-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-06(16)

Situacija u Iranu (rasprava)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(12)

Salvador: slučajevi žena kazneno gonjenih zbog spontanog pobačaja

14-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-14(5.3)

Stanje vladavine prava i demokracije u Poljskoj (rasprava)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(7)

Borba protiv seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja u EU-u (rasprava)

25-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-25(4)

Priprema za sastanak Europskog vijeća 19. i 20. listopada 2017. (rasprava)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(7)

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

2

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

9

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

4

MIŠLJENJE o provedbi zajedničkog radnog dokumenta službi (SWD(2015)0182) naslovljenog „Rodna jednakost i jačanje položaja žena: vanjskim odnosima EU-a u razdoblju 2016. – 2020. do preobrazbe života djevojčica i ženaˮ

AFET
24-01-2018 AFET_AD(2018)612256

MIŠLJENJE o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2015. godinu i politici Europske unije u tom području

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

MIŠLJENJE o stanju na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom EU-a migraciji

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

MIŠLJENJE o europskoj građanskoj inicijativi

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

27

MIŠLJENJE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA o Izvješću o građanstvu EU-a za 2017.: Jačanje prava građana u Uniji demokratskih promjena

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

MIŠLJENJE o reviziji Uredbe (EU) br. 211/2011 o građanskoj inicijativi

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

MIŠLJENJE o provedbi Direktive 2011/93/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

MIŠLJENJE koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kube, s druge strane

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

MIŠLJENJE o utjecaju međunarodne trgovine i trgovinskih politika EU-a na globalne vrijednosne lance

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

NACRT MIŠLJENJA o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kube, s druge strane

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

MIŠLJENJE o uvjetima rada i nesigurnosti radnih mjesta

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

MIŠLJENJE o mogućnostima EU-a za poboljšanje pristupa lijekovima

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

MIŠLJENJE o mogućnostima EU-a za poboljšanje pristupa lijekovima

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

303

Zajednički prijedlog rezolucije o pogubljenjima u Egiptu

07-02-2018 RC-B8-0109/2018

Zajednički prijedlog rezolucije o dječjem ropstvu na Haitiju

07-02-2018 RC-B8-0100/2018

Zajednički prijedlog rezolucije o stanju u Venezueli

07-02-2018 RC-B8-0078/2018

  Motion for a resolution on executions in Egypt

05-02-2018 B8-0114/2018

NB: Ovaj prijedlog rezolucije dostupan je samo na izvornom jeziku.

  Motion for a resolution on Child slavery in Haiti

05-02-2018 B8-0107/2018

NB: Ovaj prijedlog rezolucije dostupan je samo na izvornom jeziku.

  Motion for a resolution on Russia, the case of Oyub Titiev and the Human Rights Centre Memorial

05-02-2018 B8-0102/2018

NB: Ovaj prijedlog rezolucije dostupan je samo na izvornom jeziku.

Pisana izjava/Pisane izjave

9

Pisana izjava o Aspergerovom sindromu

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Ne razmatra se

Pojedinosti

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 51 - 13-12-2016

Pisana izjava o pretjeranoj uporabi ili zlouporabi antibiotika

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Ne razmatra se

Pojedinosti

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 95 - 13-12-2016

Pisana izjava o idiopatskoj plućnoj fibrozi

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Postupak zaključen uz potpise većine zastupnika

Pojedinosti

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Datum otvaranja : 11-04-2016
Datum isteka roka : 11-07-2016
Usvojeno (dana) : 11-07-2016
Liste des signataires : Annexe 01 du PV de la session 12-09-2016
Broj potpisnika : 388 - 12-07-2016

Pisana izjava o univerzalnom pristupu zdravstvenoj skrbi za majke

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Ne razmatra se

Pojedinosti

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Datum otvaranja : 24-02-2016
Datum isteka roka : 24-05-2016
Broj potpisnika : 174 - 25-05-2016

Pisana izjava o rješavanju izazova koji proizlaze iz svjetskog indeksa gladi

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Ne razmatra se

Pojedinosti

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Datum otvaranja : 24-02-2016
Datum isteka roka : 24-05-2016
Broj potpisnika : 61 - 25-05-2016

Pisana izjava o jačanju djelovanja Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava u Venezueli

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Ne razmatra se

Pojedinosti

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Datum otvaranja : 26-10-2015
Datum isteka roka : 26-01-2016
Broj potpisnika : 64 - 27-01-2016

Pisana izjava o istraživanju i prevenciji endometrioze

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Ne razmatra se

Pojedinosti

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Datum otvaranja : 07-09-2015
Datum isteka roka : 07-12-2015
Broj potpisnika : 193 - 08-12-2015

Pisana izjava o promicanju uključivih obrazovnih sustava

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Ne razmatra se

Pojedinosti

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Datum otvaranja : 07-09-2015
Datum isteka roka : 07-12-2015
Broj potpisnika : 263 - 08-12-2015

Pisana izjava o vršnjačkom nasilju i nasilju u školama

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Ne razmatra se

Pojedinosti

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum otvaranja : 07-09-2015
Datum isteka roka : 07-12-2015
Broj potpisnika : 119 - 08-12-2015

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja

235

  Spying on non-separatist citizens in Catalonia

29-01-2018 E-000474/2018 Komisija

  VP/HR - Italian arms exports to Saudi Arabia

18-01-2018 E-000281/2018 Komisija

  Plight of 'mule women' on the Ceuta border

18-01-2018 E-000268/2018 Komisija

  EU legal framework in tackling crime: data retention

04-01-2018 P-000013/2018 Komisija

  Refusal of VP/HR to meet with the 2017 Sakharov Prize laureates

19-12-2017 E-007864/2017 Komisija

  VP/HR - Refusal of the VP/HR to meet with the 2017 Sakharov Prize laureates

19-12-2017 E-007863/2017 Komisija

  Anti-EU indoctrination in Catalan schools

19-12-2017 E-007860/2017 Komisija

  VP/HR - Human rights violations in Sudan using Community funds

15-12-2017 E-007788/2017 Komisija

Obrazloženja glasovanja (napisan.)

151

 

Godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

08-02-2018

He votado a favor porque estoy de acuerdo con el contenido del informe. Como "brazo financiero de la UE", que proporciona inversiones para las actividades de la UE tanto dentro como fuera de la UE, el Banco Europeo de Inversiones debe esforzarse por alcanzar los más altos estándares de cumplimiento, transparencia y cumplimiento de las normas. Por este motivo, debería intensificar sus esfuerzos en una distribución geográfica más equitativa de sus inversiones y en cumplimiento de los objetivos climáticos del Acuerdo de París.

 

Situacija u Venezueli (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018)

08-02-2018

Venezuela es víctima de una tiranía corrupta e incompetente. Los venezolanos no tienen comida, ni medicinas, ni libertad. No tienen futuro y nuestra obligación es, precisamente, ayudarles a que lo recuperen. La última vez que en Venezuela hubo unas elecciones con un mínimo de garantías la oposición ganó por goleada. Desde entonces, Maduro ha manipulado, reprimido e ignorado la Constitución. Quien lo desafía acaba inhabilitado, exiliado, preso o asesinado. Porque no le interesa nada más que el poder.
Por estos motivos he votado a favor de la resolución, porque Europa no puede reconocer unas elecciones fraudulentas cuyo objetivo es convertir a Venezuela en una dictadura de partido único, como en Cuba. No podemos reconocerlas cuando el régimen ha inhabilitado a casi todos los líderes opositores y a su principal alianza, cuando están controlados por un órgano electoral que es el brazo ejecutor del régimen, un régimen que acaba de ejecutar también a Óscar Pérez, como asesinó a muchos venezolanos que salieron a la calle en defensa de su dignidad. Para que el pueblo de Venezuela decida su futuro, Maduro debe liberar a los presos políticos, abrir un canal humanitario, respetar la Constitución y convocar unas elecciones de verdad.

 

Sastav Europskog parlamenta (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

07-02-2018

He votado a favor del informe porque estoy a favor de la nueva distribución de escaños basada en principios justos, transparentes, objetivos y sostenibles que reflejará mejor la evolución demográfica de los Estados Miembros.
También estoy a favor de las listas transnacionales que fortalecerán la dimensión democrática de la Unión haciendo el vínculo entre el voto y la política europea más claro tanto para el ciudadano como para los medios de comunicación y fortaleciendo así la legitimidad democrática general del Parlamento.

 

Automatizirana razmjena podataka iz registra vozila u Portugalu (A8-0017/2018 - Ignazio Corrao)

07-02-2018

He votado a favor porque estoy de acuerdo con el borrador propuesto por el Consejo.

 

Nulta razina tolerancije za genitalno sakaćenje žena (B8-0068/2018)

07-02-2018

He votado a favor de esta importantísima resolución porque la mutilación genital femenina es una terrible amenaza para la salud y para la integridad de las niñas y las mujeres que la sufren, porque no solamente tiene enormes consecuencias, como quistes, infecciones, infertilidad, sino que es una gravísima vulneración de los derechos humanos, que procede, además, de una visión aberrante de la mujer: se las ve como propiedad de padres y maridos y se las considera como objetos que incitan al pecado.
Las Naciones Unidas contemplan la erradicación de esta práctica en su Agenda 2030 y el Convenio de Estambul obliga a todos los países firmantes a criminalizar la ablación y proteger a las niñas, es decir, nos obliga a nosotros, a la Unión Europea, a prevenir y proteger y a perseguir y penalizar a los que perpetran cualquier forma de violencia contra la mujer

 

Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između EU-a i Brazila (A8-0004/2018 - Angelo Ciocca)

06-02-2018

He votado a favor de la renovación del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica UE-Brasil debido a que el contenido será el mismo al ya aprobado en 2012.

 

Osnivanje, nadležnosti, brojčani sastav i trajanje mandata Posebnog odbora za postupak odobravanja pesticida u Uniji (B8-0077/2018)

06-02-2018

A raíz de la inquietud que ha generado el proceso europeo de evaluación de los productos fitosanitarios, que ha salido a la luz en el marco del debate sobre la renovación de la autorización para la comercialización del glifosato, se ha decidido la creación de una comisión especial cuya misión será evaluar el procedimiento de autorización de los pesticidas en la UE.
Estoy a favor de establecer esta comisión, que analizará también los posibles fallos durante la evaluación científica del glifosato por parte de las agencias competentes de la UE y si Bruselas actuó conforme a la reglamentación europea cuando tomó la decisión de renovar la autorización del glifosato el pasado mes de diciembre.

 

Geografsko blokiranje i drugi oblici diskriminacije na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata (A8-0172/2017 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)

06-02-2018

He votado a favor de la propuesta porque estoy en contra del bloqueo injustificado de la economía digital. Se trata de una práctica discriminatoria utilizada por motivos comerciales que se produce cuando los vendedores en línea deniegan a los consumidores el acceso a un sitio web en función de su ubicación o los redirigen a la tienda más próxima con precios diferentes.

 

Troškovno učinkovita smanjenja emisija i ulaganja za niske emisije ugljika (A8-0003/2017 - Julie Girling)

06-02-2018

He votado a favor. La propuesta de la Comisión es necesaria para trasladar al marco legislativo los criterios y principios ya adoptados por el Consejo Europeo sobre el funcionamiento del ETS a partir de 2021, así como para definir las reglas que regirán el ETS con todo su detalle.

 

Godišnje izvješće Europske središnje banke za 2016. (A8-0383/2017 - Jonás Fernández)

06-02-2018

He votado a favor del informe porque resume adecuadamente la actividad del BCE durante este año. Además, comparto la valoración positiva que merece el impacto de los nuevos impulsos monetarios por el papel que han jugado en el fortalecimiento de la recuperación, el aumento del empleo y la mejora de la financiación de empresas y familias.
Sin embargo, sus efectos se desvanecerán si no van acompañados por la acción de otras políticas fiscales y de reforma estructural, en los países miembros y a nivel de la Unión y por un avance más decidido en el fortalecimiento de la Unión Económica y Monetaria, mediante la definición y puesta en marcha de los pasos programados para completar la Unión Bancaria y hacer más robusto todo su entramado institucional.

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštanska adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels