Maria SPYRAKI : Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 205.a Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU  
- REGI_AD(2018)627661 -  
-
REGI 
MIŠLJENJE o procjeni načina korištenja proračuna EU-a za reformu javnog sektora  
- REGI_AD(2018)625217 -  
-
REGI 
MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš  
- ITRE_AD(2018)625401 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o sljedećem VFO-u: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020.  
- REGI_AD(2017)606230 -  
-
REGI 
MIŠLJENJE o europskim normama – provedba Uredbe (EU) br. 1025/2012  
- ITRE_AD(2017)595594 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017.  
- REGI_AD(2016)585738 -  
-
REGI 
MIŠLJENJE o izvješću o postignutom napretku u području obnovljivih izvora energije  
- REGI_AD(2016)578466 -  
-
REGI 
MIŠLJENJE o Europskom semestru za usklađivanje gospodarskih politika: Godišnji pregled rasta za 2016. godinu  
- REGI_AD(2016)573188 -  
-
REGI 

Kontakt