Maria SPYRAKI : Obrazloženja glasovanja (napisan.) 

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 183. Poslovnika

Sredstva za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) EL  
 

Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) στηρίζει τους νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων νέων και όσων δεν είναι καταχωρημένοι ως αναζητούντες εργασία. Η ΠΑΝ ανήκει στις «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», ένα σύστημα βάσει του οποίου τα κράτη μέλη εφαρμόζουν μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών λαμβάνουν καλής ποιότητας προσφορά απασχόλησης, συνεχούς εκπαίδευσης, μαθητείας ή άσκησης, εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που εξέρχονται από την εκπαίδευση ή καθίστανται άνεργοι.
Είναι αναγκαία η υιοθέτηση αλλαγών προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή της αύξησης του ειδικού κονδυλίου για την ΠΑΝ, επιτρέποντας τη μεταφορά έως και του 50 % των πρόσθετων πόρων στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Opći aranžmani za trošarine (A8-0117/2019 - Miguel Viegas) EL  
 

Η οδηγία 2008/118/ΕΚ καθορίζει γενικές ρυθμίσεις για τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα, όπως τα ενεργειακά προϊόντα και η ηλεκτρική ενέργεια, η αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά και τα βιομηχανοποιημένα καπνά. Ο κύριος στόχος της οδηγίας είναι να καταστεί δυνατή η ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων, ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη εισπράττουν εν τέλει την ορθή φορολογική οφειλή.
Η παρούσα έκθεση αφορά και τους ακόλουθους επιπλέον τομείς:
• την εισαγωγή της δυνατότητας του αποστολέα να χρησιμοποιεί φορολογικό αντιπρόσωπο και την κατάργηση της δυνατότητας της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους προορισμού να απαιτεί φορολογικό αντιπρόσωπο·
• κοινή λύση για τις φυσικές μερικές απώλειες κατά τη διακίνηση·
• την αυτοματοποίηση του πιστοποιητικού απαλλαγής και της διεκπεραίωσής του για διακινήσεις υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων προς παραλήπτες που απαλλάσσονται από την καταβολή ειδικών φόρων κατανάλωσης·
• απαλλαγή από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης για ενεργειακά προϊόντα που διακινούνται μέσω αγωγών.

Proizvodi na koje se mogu primjenjivati izuzeća od poreza ili smanjenja poreza „octroi de mer” (A8-0112/2019 - Iskra Mihaylova) EL  
 

Το 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση βάσει του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ για την επέκταση του ειδικού καθεστώτος απαλλαγής ή μείωσης του φόρου «εισφορά θαλάσσης», που εφαρμόζεται σε ορισμένα προϊόντα που παράγονται στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές, και τη θέσπιση νέου νομικού πλαισίου για την εισφορά θαλάσσης από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Σκοπός αυτών των φορολογικών ρυθμίσεων είναι να αντισταθμίσουν τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν τα εν λόγω εδάφη (μεγάλη απόσταση, πρώτη ύλη και ενεργειακή εξάρτηση, μικρό μέγεθος της αγοράς και χαμηλό επίπεδο εξαγωγικών δραστηριοτήτων), να στηρίξουν την κοινωνική και οικονομική τους ανάπτυξη και να καταστήσουν τις τοπικές επιχειρήσεις ανταγωνιστικές και πάλι, εξισορροπώντας μέρος του πρόσθετου κόστους παραγωγής που συνεπάγεται η τοπική παραγωγή στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) EL  
 

Η συγχώνευση διαφόρων μέσων στο πλαίσιο της πρότασης για τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ) επιδιώκει να αυξήσει τη συνοχή της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, αυξάνοντας παράλληλα την ευελιξία του μέσου ώστε να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές εξελίξεις.
Η ευρωπαϊκή γειτονία αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς προτεραιότητας της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Κάθε μελλοντικό μέσο για τις γειτονικές χώρες πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες και συνθήκες των γειτονικών χωρών, καθώς και να αντικατοπτρίζει το προνομιακό καθεστώς που απολαμβάνουν σύμφωνα με τις συνθήκες. Η αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής παραμένει το βασικό εργαλείο για να διασφαλιστεί ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι ενσωματώνονται σε άλλους τομείς της εξωτερικής δράσης.
Όσον αφορά τη μετανάστευση, η έκθεση τονίζει την ανάγκη για μια ολιστική, πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση με αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και της αναγκαστικής εκτόπισης και στήριξη αποτελεσματικών πολιτικών που βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα για τη διευκόλυνση της ασφαλούς, ομαλής και νόμιμης μετανάστευσης.

Instrument pretpristupne pomoći (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) EL  
 

Από το 2007, ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας είναι το κύριο χρηματοδοτικό μέσο που στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες, δηλαδή τις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία, με στόχο την προετοιμασία των δικαιούχων για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την προσχώρηση στην ΕΕ.
Η χρηματοδότηση μέσω του ΜΠΒ αποτελεί μακροπρόθεσμη επένδυση στο ευρωπαϊκό μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων και η αποδοτική χρήση των κονδυλίων της ΕΕ πρέπει να εξασφαλιστεί μέσω αυστηρού ελέγχου και παρακολούθησης προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη αποτελεσμάτων και μια καλή σχέση της αξίας τους προς τα χρήματα των φορολογουμένων. Η προενταξιακή βοήθεια πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τις οριζόντιες πολιτικές, θεσμικές, νομικές, διοικητικές και κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις που θα επικεντρώνονται στην ΕΕ στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να αναπροσανατολιστεί ώστε να καλύψει συγκεκριμένες θεμελιώδεις ανάγκες και σημαντικές καθυστερημένες μεταρρυθμίσεις σε κάθε μία από τις ενδιαφερόμενες χώρες.

Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) EL  
 

Θα πρέπει να διασφαλιστεί για τη μετά το 2020 πολιτική συνοχής μια ταχεία έναρξη, έτσι ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν έγκαιρα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες. Στόχος της έκθεσης είναι να ενισχύσει αυτές τις συνέργειες, ώστε να διασφαλίσει ότι οι προσεγγίσεις που υιοθετούνται στο πεδίο όσον αφορά τις βασικές προκλήσεις εξακολουθούν να συσσωματώνονται και να αλληλοσυμπληρώνονται, ιδίως σε ό,τι αφορά την εδαφική προσέγγιση και την προσέγγιση για μια πιο κοινωνική Ευρώπη.
Είναι κρίσιμο η διαχείριση των ταμείων να συνεκτιμά πρωτίστως τις εδαφικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες των δικαιούχων της πολιτικής συνοχής, με πρώτες τις περιφέρειες. Εξίσου σημαντική είναι η βιώσιμη αστική ανάπτυξη, για την οποία, λόγω και της επιτυχίας του τρέχοντος προγραμματισμού, θεωρείται απαραίτητη μια αύξηση των πόρων που προορίζονται για αυτή τη μορφή τοπικής ανάπτυξης και μια διεύρυνση του φάσματος των μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Standardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) EL  
 

Η ύπαρξη των σωστών στόχων CO2 για τα οχήματα είναι θεμελιώδους σημασίας για τη μετάβαση προς την απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού. Η μεγαλύτερη έμφαση στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες θα βοηθήσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες. Η θέσπιση των κατάλληλων στόχων CO2 και η ύπαρξη των απαιτούμενων μηχανισμών πολιτικής για τη στήριξη των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών είναι σημαντικοί παράγοντες για να επιτευχθεί τεχνολογική ουδετερότητα, να αποτραπούν στρεβλώσεις της αγοράς και να τονωθεί η παραγωγή και ανάπτυξη τεχνολογίας εντός της ΕΕ.
Η μετατόπιση από την εξάρτηση από εισαγωγές πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου προς την κατεύθυνση της εγχώριας παραγωγής ενέργειας και ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση τόσο του ΑΕΠ όσο και της εγχώριας απασχόλησης στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και τους συναφείς τομείς. Είναι επιτακτική ανάγκη να εξεταστούν σοβαρά οι αναπόφευκτες κοινωνικές επιπτώσεις της μετάβασης σε χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) EL  
 

Στην Ευρώπη, κάθε χρόνο 150.000 τόνοι πλαστικού πετιούνται στη θάλασσα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η κατάσταση είναι ακόμη πιο ανησυχητική, καθώς 8 εκατομμύρια τόνοι πετιούνται κάθε χρόνο στους ωκεανούς. Αν δεν κάνουμε τίποτα, το 2050 θα υπάρχουν περισσότερα πλαστικά από ψάρια στους ωκεανούς μας. Πλήττεται το σύνολο της θαλάσσιας πανίδας: χελώνες, πτηνά, κήτη, ψάρια, καρκινοειδή, που καταπίνουν τα πλαστικά με επιβλαβείς συνέπειες για την επιβίωσή τους και συνέπειες που δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη για την ανθρώπινη υγεία.
Με την παρούσα έκθεση προβλέπεται:
1. Καθορισμός, σε βάθος χρόνου, στόχων για να μειωθούν οι περιέκτες τροφίμων και τα κυπελάκια που χρησιμοποιούνται
2. Χωριστή συλλογή πλαστικών φιαλών
3. Εφαρμογή των συστάσεων του ΠΟΥ σχετικά με τα τσιγάρα με πλαστικό φίλτρο
4. «Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού» που θα πρέπει να καλύπτει και το κόστος περισυλλογής απορριμμάτων από τις θάλασσες και τις ακτές
5. Συμπερίληψη των πολύ λεπτών πλαστικών σακουλών, με το να δοθεί ένα σαφές μήνυμα απαγόρευσης για την κατηγορία των πολύ λεπτών πλαστικών σακουλών με την εξαίρεση όσων έχουν λειτουργία διασφάλισης της υγιεινής
6. Εφαρμογή του συστήματος διευρυμένης ευθύνης στους παραγωγούς αλιευτικών εργαλείων.

Gnojidbeni proizvodi EU-a (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) EL  
 

Η πρόταση «κανονισμού για τα προϊόντα λίπανσης» ως μέρος της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία εκσυγχρονίζει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την εποπτεία της αγοράς σύμφωνα με το «νέο νομοθετικό πλαίσιο» για τη νομοθεσία για τα προϊόντα, καλύπτει ευρύτερο φάσμα προϊόντων λίπανσης (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που παράγονται από δευτερογενείς πρώτες ύλες) και θέτει όρια για την παρουσία βαρέων μετάλλων και προσμείξεων στα προϊόντα λίπανσης προκειμένου να προστατευτεί το δημόσιο συμφέρον.
Η έκθεση θα οδηγήσει σε απλούστευση και μείωση του διοικητικού φόρτου για τους παραγωγούς προϊόντων λίπανσης οι οποίοι επιδιώκουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε περισσότερες από μία εθνικές επικράτειες στην εσωτερική αγορά, αφού η πρόσβαση αυτή δεν θα εξαρτάται πλέον από την αμοιβαία αναγνώριση. Παράλληλα, αποφεύγεται η απαγόρευση ή ο περιορισμός της πρόσβασης στην αγορά για τους παραγωγούς που δεν επιδιώκουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες σε επίπεδο ΕΕ, αφού διατηρείται η δυνατότητα πρόσβασης στις εθνικές αγορές εφόσον τηρούνται τυχόν εθνικοί κανόνες ή η δυνατότητα επιλογής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις διασυνοριακές δραστηριότητες.

Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (A8-0382/2018 - Laura Agea) EL  
 

Η έκθεση στοχεύει στην εξασφάλιση της μέγιστης προστασίας για τους εργαζομένους χωρίς την υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Δεδομένης της ισχνής οικονομικής ανάκαμψης στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, που εξακολουθεί να υφίσταται εδώ και μερικά χρόνια, θεωρείται επιθυμητό να ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης των επιχειρήσεων που μπορεί να κατηγοριοποιηθούν σε:
- ενεργά: χορήγηση επιδοτήσεων στις επιχειρήσεις που συμμορφώνονται, μεταξύ άλλων με την προαγωγή σχεδίων με ενωσιακή επιδότηση, χωρίς να παραβιάζονται τυχόν ευρωπαϊκοί περιορισμοί·
- παθητικά: χορήγηση φορολογικών ελαφρύνσεων στις επιχειρήσεις που συμμορφώνονται.
Τέλος, η εισηγήτρια θέλησε να αντιμετωπίσει με άμεσο και φιλόδοξο τρόπο το πρόβλημα των εργαζομένων που εκτίθενται σε καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες που προκύπτουν από την παρασκευή, τη χορήγηση ή τη διάθεση επικίνδυνων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των κυτταροτοξικών φαρμάκων.

Kontakt