Jiří POSPÍŠIL : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Član

Nacionalne stranke 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : TOP 09 a Starostové (Češka)

Zastupnik 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Iranom
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Zamjenik 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ustavna pitanja
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Srbije EU-u
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ustavna pitanja

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima u pogledu ograničenja emisija i homologacije tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za izvancestovne pokretne strojeve  
- IMCO_AD(2015)549464 -  
-
IMCO 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Europskoj strategiji za kooperativne inteligentne prometne sustave  
- IMCO_AD(2017)609467 -  
-
IMCO 
MIŠLJENJE o Izvješću o politici tržišnog natjecanja za 2016.  
- IMCO_AD(2017)609616 -  
-
IMCO 
MIŠLJENJE Ususret strategiji digitalne trgovine  
- IMCO_AD(2017)606248 -  
-
IMCO 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Dulja zastupnička pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 139 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Emisijske norme CO2 za nova teška vozila (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) CS  
 

Tento návrh vychází z cílů Pařížské dohody podepsané většinou států světa v roce 2016, kdy jsme se zavázali udržet nárůst průměrné globální teploty výrazně pod úrovní 2 °C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí a nadále usilovat o to, aby nárůst teploty nepřesáhl 1,5 °C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí. Odvětví dopravy stojí za cca 25 % všech emisí skleníkových plynů v EU, přičemž těžká vozidla tvoří jeho výraznou část. Snahu o zavádění nízkoemisní či bezemisní dopravy podporuji, proto jsem nové normy pro těžká vozidla podpořil.

Promicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) CS  
 

Tato směrnice stanovuje minimální cíle pro zadávání veřejných zakázek na čistá vozidla, jejím účelem je prosazovat čistou dopravu posílením nových, ekologických technologií a dlouhodobě snižovat emise CO2 a jiných látek znečišťujících ovzduší. V souvislosti s výzvami globální klimatické změny tento návrh považuji za opodstatněný, a proto jsem hlasoval pro.

Europski fond za obranu (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) CS  
 

Osobně nejsem zastáncem vytvoření společné evropské armády jakožto nějaké konkurence pro společenství NATO. Tento fond má však za cíl podporovat společný výzkum a vývoj v oblasti obrany mezi státy EU, což plně podporuji, neboť to povede k lepší koordinaci armád jednotlivých členských států, vyšší efektivnosti vynakládaných výdajů na obranu a dosažení větších úspor z rozsahu.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Kontakt