Sander LOONES : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-10-2014 / 11-11-2018 : Europski konzervativci i reformisti - Član

Nacionalne stranke 

 • 14-10-2014 / 11-11-2018 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgija)

Potpredsjednik 

 • 08-01-2015 / 18-01-2017 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Zastupnik 

 • 22-10-2014 / 07-01-2015 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 22-10-2014 / 11-11-2018 : Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije i Zajednicom naroda jugoistočne Azije (ASEAN)
 • 19-01-2017 / 11-11-2018 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Zamjenik 

 • 22-10-2014 / 18-01-2017 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 22-10-2014 / 11-11-2018 : Izaslanstvo za odnose s Indijom
 • 23-09-2015 / 18-01-2017 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Istražni odbor za ispitivanje navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni prava Unije u području pranja novca, izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza
 • 19-01-2017 / 11-11-2018 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 19-01-2017 / 11-11-2018 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 194. i članak 162. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 52.a Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 53. i 54. Poslovnika, Prilog V. Poslovniku

MIŠLJENJE o godišnjem izvješću o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke  
- INTA_AD(2018)625387 -  
-
INTA 
MIŠLJENJE o godišnjem izvješću o nadzoru nad financijskim aktivnostima EIB-a za 2016.  
- INTA_AD(2018)615456 -  
-
INTA 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2015.  
- ECON_AD(2017)595631 -  
-
ECON 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 205.a Poslovnika

MIŠLJENJE o stanju rasprave o budućnosti Europe  
- INTA_AD(2018)627014 -  
-
INTA 
MIŠLJENJE o Privremenom izvješću o VFO-u 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora  
- INTA_AD(2018)626928 -  
-
INTA 
MIŠLJENJE o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja  
- INTA_AD(2018)625442 -  
-
INTA 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 123. , 128. , 130.b i 135. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 128. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 183. Poslovnika

Uvoz kulturnih dobara (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) NL  
 

De financiering van terrorisme door roof en verkoop van cultuurgoederen moet bestreden worden, dat is evident. Maar we moeten opletten dat de nieuwe EU-regelgeving haar doel niet voorbij schiet en door een wildgroei aan administratieve procedures de legale invoer van cultuurgoederen belemmert. We hebben duidelijke en efficiënte regels nodig die terreurfinanciering tegengaan maar legale transacties niet nodeloos bemoeilijken. Bij een administratieve rompslomp heeft niemand baat. Daarom stemt de N-VA-delegatie tegen dit verslag en hopen we op een bijsturing in de trialoog.

Opći proračun Europske unije za 2019. – svi dijelovi (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) NL  
 

In dit voorstel legt het Europees Parlement haar positie vast voor de begroting van 2019, zodat de finale onderhandelingen met de Raad kunnen beginnen.
Met een totaal van meer dan 166 miljard euro kiest het Parlement opnieuw voor meer uitgaven. Uiteraard zitten in het pakket een reeks initiatieven die erg gepast zijn en tegemoetkomen aan reële noden op het terrein. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verhoging van de middelen voor Frontex, bijkomende budgettaire ruimte op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en de uitbreiding van Erasmus+.
Maar als we geloofwaardig willen blijven, zou dat gecombineerd moeten worden met het schrappen van zaken die de EU vandaag niet goed doet, of zelfs beter niet meer zou doen, zodat we ons duidelijk kunnen richten op zaken waar Europa een specifieke toegevoegde waarde biedt. Zo is er bijvoorbeeld geen enkele meerwaarde aan het gratis uitdelen van Interrail-passen, een project dat handenvol geld kost en in 2019 verder zal worden uitgebreid. N-VA heeft dan ook tegen dit begrotingsvoorstel gestemd.

Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Portugala EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (A8-0311/2018 - José Manuel Fernandes) NL  
 

Globalisering is onvermijdelijk en gaat hand in hand met de opening van nieuwe markten, met internationale concurrentie, met economische groei en met jobcreatie die het jobverlies in minder competitieve sectoren overtreft. Er is bijgevolg vooral nood aan structurele hervormingen om te kunnen aansluiten bij duurzame economische groei. Dit vereist economisch maatwerk gecombineerd met een aangepast sociaal beleid waarvoor, eveneens in lijn met de Verdragen, de lidstaten als eerste en meest gepaste overheid bevoegd zijn.
De N-VA-delegatie in het Europees Parlement heeft begrip voor de doelstellingen van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG), maar is ervan overtuigd dat een Europese transferunie geen remedie kan zijn om de werkloosheid aan te pakken, noch een broodnodig structureel hervormingsbeleid kan vervangen. De Europarlementsleden van de N-VA hebben daarom tegen dit verslag gestemd.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 130. Poslovnika, Prilog II. Poslovniku

Pitanja za ESB te pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom 
Zastupnici mogu postaviti pitanja za pisani odgovor ESB-u te u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom. Takva se pitanja prvo podnose predsjedniku nadležnog odbora. Članak 131. i 131.a Poslovnika, Prilog II. Poslovniku

Izjave 

Izjava o financijskim interesima