Asim ADEMOV : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 14-09-2017 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Član

Nacionalne stranke 

  • 14-09-2017 / 01-07-2019 : Citizens for European Development of Bulgaria (Bugarska)

Zastupnik 

  • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
  • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a

Zamjenik 

  • 04-10-2017 / 13-12-2017 : Istražni odbor za ispitivanje navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni prava Unije u području pranja novca, izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza
  • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Odbor za vanjske poslove
  • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Pododbor za ljudska prava
  • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Arapskim poluotokom

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Dulja zastupnička pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 139 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Udružne tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) BG  
 

. – Аз подкрепих предложението относно Директива на Европейския парламент и на Съвета относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО.
Тази директивата има за цел минималната хармонизация и държавите членки да си запазват възможността да приемат или запазят разпоредби, които са по-благоприятни за потребителите.
Предлага да се ограничи възможността държавите членки да оправомощават даден съд или административен орган да издаде декларативно решение, за да се избегне опасността случаите твърде лесно да бъдат обозначавани като сложни. На второ място, докладчикът предлага да се предостави на всички потребители правото да получат своето обезщетение, независимо от размера на загубата. „Малка загуба“ е субективно понятие, тъй като сума, която е малка за даден потребител, може да бъде голяма за друг.
Представителните искове за обезщетение не трябва да чакат, докато окончателното решение установи, че дадена практика представлява нарушение на правото на Съюза. В противен случай процедурите може да отнемат толкова много време, че самите доказателства за вреди да бъдат изгубени.

Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) BG  
 

. – Аз подкрепих предложението относно Директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО.
С това предложение се показват проучвания, че сезонните промени на часовото време засягат транспорта, вътрешния пазар, селското стопанство, енергетиката и общественото здраве. Ясно е, че за функционирането на транспорта и на вътрешния пазар в рамките на ЕС е необходима хармонизирана времева система.
В някои отношения обаче промените на часовото време имат неблагоприятно въздействие. В селското стопанство промените на часовото време оказват отрицателно въздействие върху добивите от земеделски култури и върху доброто състояние на животните, като се прекъсват биоритмите на добитъка, което засяга например доенето на кравите. Промените на часовото време оказват отрицателно въздействие и върху общественото здраве, като най-засегнати са децата и по-възрастните хора. Проучвания показват също така, че при промяната на часовото време хората като цяло се чувстват по-зле, страдат от прекъсването на ритъма на денонощието, от нарушения на съня и умора. В енергийния сектор вече не е възможно да се забележат ясни ползи от промените на часовото време.

Zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) BG  
 

. – Аз подкрепих предложението относно Директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия.
Целите ни в областта на климата благоприятстваха различни схеми за субсидии и за подпомагане, което в комбинация с непълното трансгранично сътрудничество между държавите – членки на ЕС, доведе до свръхкапацитет за производство на равнище ЕС. В много държави членки регулираните цени в съчетание с нелогични схеми за подпомагане изпращат погрешни сигнали за инвестиции.
За да се преодолеят тези предизвикателства и за да се насърчава декарбонизацията, с приемане на предложението ще се д възприеме подход, поставящ пазара на първо място, което означава да се създадат действително еднакви условия на конкуренция за всички участници на пазара. Това включва премахването на нарушаващите функционирането на пазара субсидии, независимо дали те са за изкопаеми горива, ядрена енергия или възобновяеми източници на енергия. Справедливите правила означават лоялна конкуренция на пазара. Справедливият пазар на електроенергия ще допринесе за постигане на нашите цели по отношение на климата, както и за най-ниски и конкурентни цени за потребителите, като в същото време се гарантира сигурност на доставките без прекомерни инвестиции.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Kontakt