Lívia JÁRÓKA : Obrazloženja glasovanja (napisan.) 

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 183. Poslovnika

Koordinacija sustava socijalne sigurnosti (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HU  
 

A munkavállalók szabad mozgása az Unió egyik alapszabadsága. A meglévő uniós szabályok egyértelműen rögzítik, hogy a szabad mozgás jogával élő munkavállalóknak a hazai munkavállalókkal azonos szociális és adókedvezményeket kell biztosítani. Az Európai Parlament álláspontja nagyon kevés teret adott a kompromisszum kialakítására, mert ugyanazt a protekcionista irányt követi, mint a kiküldetési irányelv. Célja a másik tagállamban történő munkavégzés megnehezítése, sőt ellehetetlenítése jogvesztést előidéző intézkedésekkel és adminisztratív akadályokkal. Az alkalmazandó jogra és a munkanélküli ellátásokra vonatkozó fejezetek számos módosítója hátrányosan érinti a más tagállamban történő munkavégzést.
Egyes tagállamok, mint Ausztria, Dánia, Írország, Németország és Hollandia ráadásul szorgalmazzák a családi ellátások indexálásának uniós szintű bevezetését. Magyar képviselőként ellenzem a családi ellátások indexálását, ezért ez ellen szavaztam, mert az indexálás a mobil munkavállalók és családjaik helyzetének radikális romlását eredményezné.

Europsko nadzorno tijelo za rad (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) HU  
 

A rendelet egy rendkívül széles hatáskörű ügynökséget hoz létre, amelyet a Bizottság és az EP nyomására „hatóságnak” szükséges nevezni. A Hatóság számos, már meglévő és jól működő uniós szervezetet fog magába olvasztani. Feladatköre magában foglalja a munkavállalók és munkáltatók számára történő információ- és szolgáltatásnyújtást, a tagállamok közötti együttműködés és információcsere támogatását, valamint a kockázatértékelést. Támogatni fogja a nemzeti hatóságokat a közös tevékenységek, ide értve a határon átnyúló munkaügyi ellenőrzések lebonyolításában is. Emellett mediátori szerepe is lesz a nemzeti hatóságok közötti vitás kérdésekben. A rendelettervezettel kapcsolatos koncepcionális hibák, valamint a tagállami hatáskörök veszélybe kerülése miatt azonban nem értek egyet a rendelet tervezetével.

Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika: Fond za azil, migracije i integraciju (B8-0214/2019) HU  
 

Az Európai Bizottság a jelenlegi (2014 - 2020) Migrációs Alap II. mellékletét módosítaná egy felhatalmazáson alapuló rendelettel. Bár a módosítás maga alapvetően technikai jellegű, viszont célja, hogy a melléklet szövegébe bekerüljön az úgynevezett „ellenőrzött központok” fogalma, amely nem létező az uniós jogban. Ameddig ezek az „ellenőrzött központok” unión belül felállított központok, és ameddig pontos definíció hiányában nem lehet egyértelműen leválasztani a kötelező relokációt ezen „ellenőrzött központok” fogalmáról, addig számomra elfogadhatatlan a Bizottság javaslata.
Magyarország álláspontja szerint ezeket a migrációs központokat a harmadik országok területén kellene felállítani, mivel már az Unió területén kívül szét kell választani a gazdasági migránsokat a valódi menekültektől. Ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás emelését.

Rodno osviještena politika u Europskom parlamentu (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) HU  
 

Az Európai Parlament (EP) megszavazta a nemek közötti egyenlőség Parlamenten belüli érvényesítéséről szóló jelentést. A jelentés összefoglalja, mit tett az EP az esélyegyenlőség területén, illetve új javaslatokat fogalmaz meg a jövőbeni lehetséges intézkedésekkel kapcsolatban. Az esélyegyenlőség megteremtése fontos és támogatandó téma, bizonyos területeken indokolt lehet a nemek közti egyenlőség előmozdítása. A jelentés végszavazásakor tartózkodtam, mivel a jelentés egyes javaslatai megsértik a tagállami szubszidiaritás elvét és túlterjeszkednek egy EP-jelentés hatáskörén, valamint aránytalan, túlzó és életszerűtlen javaslatokat tartalmaz.
A jelentés indítványozza például, hogy ne csak a parlamenti elnöki és alelnöki tisztségeknél kövessék a férfi-női váltakozó jelöltséget, kinevezéseket, hanem a bizottságok és parlamenti delegációk vezetőinek szintjén is, illetve minden parlamenti bizottságban egyenlő arányban legyenek képviselve a nők és férfiak, ami a nőkre aránytalan nyomást gyakorolna, ill. figyelmen kívül hagyná a Parlament tényleges összetételét. A jelentés azt is előirányozza, hogy a nemek közötti egyenlőség szempontja bevezetésre kerüljön az uniós költségvetés, szakpolitikák, programok és kezdeményezések valamennyi szakaszában, ami aránytalanul nagy adminisztratív terhet róna az Unióra. Végül, a jelentésben előírt egyes kötelező képviselői képzések korlátoznák a képviselőket a mandátumuk szabad gyakorlásában.

Usluge skrbi u EU-u za poboljšanu ravnopravnost spolova (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) HU  
 

Az Európai Parlament ma jóváhagyta a „Gondozási szolgáltatások az Unióban a nemek közötti egyenlőség jobb megvalósulása érdekében” című jelentést. Maga a jelentés fontos témával foglalkozik, hiszen a nők átlagosan több mint háromszor annyi időt fordítanak nem fizetett gondozási munkára, mint a férfiak, illetve a tények azt mutatják, hogy az EU-szerte nyújtott összes gondozás 80%-át nem fizetett házi gondozók végzik, akiknek 75%-a nő. Ráadásul a népesség elöregedésével Európában a helyzet várhatóan romlani fog: az életkorfüggő betegségek egyre gyakoribb előfordulásához és a népesség elöregedéséhez, és így növekvő gondozási szükségletekhez vezetnek.
A tény, hogy a gondozási munkát főként nők látják el, akik gyakran hosszabb időre kiszorulnak a munkaerőpiacról, amely a későbbiekben negatívan érintheti őket, főként idős korban, a munkaerőpiactól való távolléti időszakok eredményeként. Mindenképp megoldást kell találni ennek a komplex problémának az orvoslására. A jelentésben több pozitív javaslat is megfogalmazódott, viszont a végső szavazásnál mégis tartózkodtam. A családpolitika és azon belül is a különböző szabadságokról való döntés nemzeti hatáskörbe tartozik, így erről uniós szinten nem dönthetünk. A szubszidiaritás elvét tiszteletben kell tartani ezen a területen is.

Mjere za sprječavanje i borbu protiv zlostavljanja i spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, na javnim mjestima i u političkom životu u EU-u (A8-0265/2018 - Pina Picierno) HU  
 

Sajnálatos módon, az Unión belüli, munkahelyen, nyilvános térben és a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális zaklatás komoly méretek ölt.
Ahogy a jelentés rámutat, a szexuális zaklatás az erőszak egyik formája, és a nemi alapú megkülönböztetés egyik legszélsőségesebb formája. A ma megszavazott szöveg kihangsúlyozza, hogy a szexuális és pszichológiai zaklatás olyan jelenség, amely mindenféle korú, végzettségű, kulturális hátterű, bevételi és társadalmi helyzetű áldozatot és elkövetőt érint, és e jelenség az áldozat számára fizikai, szexuális, érzelmi és pszichológiai következményekkel jár.
A jelentés jogosan rámutat arra is, hogy szexuális zaklatás és megfélemlítés, amelynek a nők munkahelyükön ki lehetnek téve, hozzájárulnak a nők munkaerőpiacról való elűzéséhez, és ezért hátrányosan befolyásolják gazdasági függetlenségüket és családi jövedelmüket. Továbbá a közösségi médián keresztül történő zaklatás is egyre elterjedtebb.
Minden olyan cselekvés, amely megfélemlítéshez, illetve szexuális zaklatáshoz vezet, elítélendő és határozottan fel kell lépni ellene. A jelentés részletesen leírja, milyen módon lehetne küzdeni a nők elleni erőszak ellen, amelyek közül számos támogatható. Azonban mivel a jelentésben számos olyan paragrafus szerepel, amely nemzeti hatáskörbe való vagy épp túllép az uniós hatáskörökön, a végső szavazásnál tartózkodtam.

Sporazum između EU-a i Norveške o administrativnoj suradnji, suzbijanju prijevara i naplati potraživanja u području poreza na dodanu vrijednost (A8-0147/2018 - Miguel Viegas) HU  
 

Szavazatommal támogattam hozzáadottérték-adó területén a közigazgatási együttműködésről, a csalás elleni küzdelemről és az adókövetelések behajtásáról az Európai Unió és a Norvég Királyság között létrejött megállapodásról szóló jelentést. Az adócsalók gyakran a harmadik országokban letelepedett vállalkozások közreműködésével bonyolított tranzakciók ellenőrzésének hiányosságait aknázzák ki. Norvégia jó munkát végez ezen tevékenységek ellen, hiszen több tagállamot értesített csalárd kereskedők által bonyolított tranzakciókról, melyekhez a norvég alternatív fizetési platformokat használták. Mivel Norvégia tagja az Európai Gazdasági Térségnek, héarendszere meglehetősen hasonló az EU-ban alkalmazotthoz, és a héa területén az idők folyamán kiváló együttműködést alakított ki az uniós tagállamokkal, tehát az EU és Norvégia közötti kétoldalú megállapodás végre szilárd jogi keretet teremthet a Norvégia és az egyes tagállamok közötti megbízható együttműködéshez.

Održivo financiranje (A8-0164/2018 - Molly Scott Cato) HU  
 

Szavazatommal támogattam fenntartható finanszírozásról szóló jelentést. A fenntartható finanszírozás a környezetvédelmi, társadalmi és kormányzati kritériumok integrálására irányul, amely elősegíti a növekedés fenntarthatóbbá tételét, amely a társadalom minden tagjának közreműködése szükséges. A magántőke fenntarthatóbb beruházások felé való irányításához átfogóan újra kell gondolni a pénzügyi rendszerünk működését. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az EU fenntarthatóbbá tegye gazdaságának növekedését, biztosítsa pénzügyi rendszerének stabilitását, valamint ösztönözze a nagyobb átláthatóságot és a hosszabb távú szemléletet a gazdaságában, ami magyar makrogazdaság számára is fokozott fellendülést hoz kilátásba.

Rodna ravnopravnost u medijskom sektoru u EU-u (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová) HU  
 

A ma elfogadott EP állásfoglalás a nemek közti egyenlőségről a médiaszektoron belül, amelyet szavazatommal támogattam, rámutat arra, hol léteznek továbbra is egyenlőtlenségek a szektorban. A média a közvélemény befolyásolására, és alakítására, jelentősen befolyásolva, hogy hogyan alakulnak és fejlődnek a nőkre és férfiakra érvényes társadalmi és kulturális nemi normák, ezért is rendkívül fontos, hogy ezen a területen is előmozdítsuk a nemek közti egyenlőséget. Nem egyszerű a helyzet, hisz azokban az esetekben, amikor a média továbbra is sztereotip módon ábrázolja a nőket és a férfiakat, az emberek gyakran jogosnak érzik ezeket a megjelenítéseket, ezért rendkívül nehéz vagy lehetetlen ezeket megkérdőjelezni.
A ma elfogadott jelentés felsorol számos olyan intézkedést, amellyel orvosolni lehet a jelenlegi helyzetet.

Osnaživanje žena i djevojčica putem digitalnog sektora (B8-0183/2018) HU  
 

Egy digitalizált világban élünk. Maga a digitalizáció forradalmasította és alapvetően megváltoztatta azt, ahogyan egymással kommunikálunk, tanulunk, dolgozunk, új távlatokat nyitva az önálló élethez, és óriási gazdasági potenciált rejtve magában az Európai Unión belül és kívül.
Az információs és kommunikációs technológiák és a digitális készségek tekintetében azonban továbbra is jelentős különbségek mutatkoznak a nemek között a szakmai és oktatási lehetőségekhez való hozzáférésben. A ma elfogadott állásfoglalás, amelyet szavazatommal támogattam, felhívja a Bizottságot, hogy célzottan foglalkozzon azzal, hogy áthidalja az ikt-ágazaton belüli, nemek közötti mély szakadékot, valamint mozdítsa elő a nők szakmai integrációját, különösen a műszaki és távközlési szakmákban, segítse elő a nők és lányok oktatását és képzését az ikt, a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika területén. Ennek fontos feltétele, hogy a tagállamok már az iskola korai szakaszában vezessenek be az életkornak megfelelő ikt-oktatást.
Ehhez szintén szükséges, hogy a reál tantárgyak oktatása már fiatal korban elkezdődjön a lányoknál, mivel a lányok tanulmányaik korai szakaszától tartózkodnak a TTMM-tantárgyaktól az e tantárgyakat övező nemi sztereotípiák, a szerepminták hiánya, valamint a tevékenységek és játékok terén megmutatkozó szegregáció miatt, amely azt eredményezi, hogy kevesebb nő folytat ilyen irányú tanulmányokat az egyetemen, és ez a tendencia a munkahelyen is érvényesül.

Kontakt