Hannu TAKKULA : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 27-04-2015 / 28-02-2018 : Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu - Član

Nacionalne stranke 

 • 27-04-2015 / 28-02-2018 : Suomen Keskusta (Finska)

Zastupnik 

 • 29-04-2015 / 18-01-2017 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 29-04-2015 / 28-02-2018 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om
 • 19-01-2017 / 28-02-2018 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 01-02-2017 / 14-01-2018 : Odbor za proračunski nadzor

Zamjenik 

 • 29-04-2015 / 18-01-2017 : Odbor za regionalni razvoj
 • 29-04-2015 / 18-01-2017 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
 • 29-04-2015 / 28-02-2018 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske
 • 01-09-2015 / 18-01-2017 : Odbor za kulturu i obrazovanje
 • 01-09-2015 / 28-02-2018 : Izaslanstvo za odnose s Bjelarusom
 • 01-09-2015 / 28-02-2018 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta
 • 02-09-2015 / 28-02-2018 : Izaslanstvo za odnose s Australijom i Novim Zelandom
 • 19-01-2017 / 06-02-2017 : Odbor za kulturu i obrazovanje
 • 19-01-2017 / 28-02-2018 : Odbor za regionalni razvoj
 • 19-01-2017 / 28-02-2018 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 194. i članak 162. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 52.a Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 205.a Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 53. i 54. Poslovnika, Prilog V. Poslovniku

STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o pregovorima o sveobuhvatnom sporazumu između EU-a i Azerbajdžana  
- INTA_AD(2018)615448 -  
-
INTA 
MIŠLJENJE o provedbi Europskog fonda za strateška ulaganja  
- CONT_AD(2017)599570 -  
-
CONT 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) 2015/1017 u pogledu produljenja trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenja tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja  
- CONT_AD(2017)599625 -  
-
CONT 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 205.a Poslovnika

MIŠLJENJE o sljedećem VFO-u: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020.  
- AGRI_AD(2018)612377 -  
-
AGRI 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio III. – Komisija i izvršne agencije  
- AGRI_AD(2018)612259 -  
-
AGRI 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 123. , 128. , 130.b i 135. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 128. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 183. Poslovnika

Nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018. - svi dijelovi FI  
 

Talousarvioon liittyvässä keskustelussa suurin helposti säästettävä kuluerä syntyisi siirtymisellä yhteen istuntopaikkaan. Tästä aiheutuu vuosittain merkittävä kuluerä, joka olisi helposti leikattavissa.

Pristupanje EU-a Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt) EN  
 

I voted in favour of this report because violence against women and domestic violence are still very much present in today’s world, including within the borders of the European Union. It is important to do everything in our power to help the victims, bring perpetrators to justice and prevent any future instances of violence. It is one of the crucial steps on the way to achieving gender equality within the European Union.

Utjecaj međunarodne trgovine i trgovinskih politika EU-a na globalne vrijednosne lance (A8-0269/2017 - Maria Arena) FI  
 

Mietintö pääpiirteissään sisältää kannatettavia elementtejä, mutta kauppapolitiikan kestävyyden ei tulisi perustua ainoastaan EU:n jäsenmaiden yrityksiä koskevaan sääntelyyn, vaan ideaalia olisi luoda globaalit säännöt, jotka sitovat kaikkia yrityksiä. Luomalla yksinomaan eurooppalaista sääntelyä vahingoitamme eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä. Globaalien arvoketjujen säänteleminen edellyttää globaaleja sääntöjä. Tästä syystä en voi hyväksyä mietintöä kokonaisuutena.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 130. Poslovnika, Prilog II. Poslovniku

Pojedinačni prijedlozi rezolucija  
Svaki zastupnik može podnijeti prijedlog rezolucije o predmetu iz područja djelovanja Europske unije. Dopušteni prijedlozi upućuju se nadležnom odboru, koji odlučuje koji će se postupak primijeniti. Članak 133. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o obilježavanju sjećanja na žrtve holokausta i potpori za osnivanje Memorijalnog centra za žrtve holokausta Babin Jar  
- P8_DCL(2016)0136 - Ne razmatra se  
Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE  
Datum otvaranja : 12-12-2016
Datum isteka roka : 12-03-2017
Broj potpisnika : 135 - 13-03-2017
Pisana izjava o djeci žrtvama nasilja, zlostavljanja i lošeg postupanja  
- P8_DCL(2016)0107 - Ne razmatra se  
Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Mario BORGHEZIO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Hannu TAKKULA , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU  
Datum otvaranja : 03-10-2016
Datum isteka roka : 03-01-2017
Broj potpisnika : 38 - 04-01-2017
Pisana izjava o diskriminaciji u sportu  
- P8_DCL(2016)0098 - Ne razmatra se  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 76 - 13-12-2016

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Izjave zastupnika o sudjelovanju na manifestacijama koje organiziraju treće strane